Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="bruach"%c]” returned 380 matches in 139 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 12.38 instances per million words) [0.85 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 8
1100
Chi mi Sgorr - eild ' air
bruach
a ghlinn ' An goir a chuach
2100
thig samhradh nan noinean A comhdach nam
bruach
, ' S gach eoinean ' sa
3100
' , Air ' fàilinn feadh nam
bruach
. Aisig cabhagach le d ' chabhlach
4101
76 Ceud Douran nach do chlathaich
bruach
, Ceud eala nach do shnamh air
5101
port gnà Ach ' g imeachd gu
bruach
an Eis ' Se dherich as Macear
6101
Luathas , ' Seachainn Bruchag dhugh nam
bruach
, ' Seachainn an t - saigh
7102001
S fàile caoin subh - craobh nam
bruach
A h - anail fhuair gun fhòtus
8102001
gach cruaidh chàs ud An cuir gu
bruach
na h - éiginn , Gidheadh gu
9102001
osag chiùin a nios feadh lùb nam
bruach
. “ A shruthain aosd ” cha
10102002
e là bha ' n siod am
Bruach
- Màiri ( ' s a '
11102002
na sùla ) air là àraidh am
Bruach
- Màiri . Bha soitheach - sgadan
12102002
Saoghal nan lusan a ' comhdach nam
bruach
; An fhairge an suaimhneas sìth ,
13102002
h - ùmhlaidh , aig ìochdar nam
bruach
, No fo sgàile nan craobha '
14102003
aon uair eil ' am shineadh air
bruach
na h - aibhne far nach cluinninn
15102003
mis ' am phramh an sgath nam
bruach
, ' S mo smuain mu '
16102003
mach ' s an anmoch , gu
bruach
an uillt , a tha dluth do
17102003
n a shineadh eadar an caisteal agus
bruach
na h - aibhne ; bha e
18102003
aite ' s an robh mise ;
bruach
ard air gach taobh dheth , agus
19102003
nan dùn , a ' s nam
bruach
, Nan doire , nan cluan ,
20102003
eag , Cha deoghlar le beachainn nam
bruach
, Croidhidh fuarachd car cuairt iad '
21102003
' n theirig subh - thalmhann nam
bruach
, Dh ' fhalbh an cnuasach le
22102004
craiteach trom , Shuidh aig Xanthus nam
bruach
tlath , ' S dh ' eisd
23102004
' n fhonn ; Drochaidean daingean nam
bruach
, ' G an sguabadh le neart
24102004
le neart nan tonn ; Drochaid no
bruach
, ' s dearbh gur faoin ,
25102004
samhradh nan neòinein A ' còmhdach nam
bruach
, ' S gach eoinein ' s
26102004
ri Diana mhoir Aig abhainn Eurotais nam
bruach
, No firichean Cynthus Chuintis àird A
27102005
' s a nall air feadh nam
bruach
' s a ' buain nan ròs
28102005
Bhi ' trusadh neoinean feadh nam
bruach
B ' e sud aon uair ar
29102005
Gur tric a ruith sinn feadh nam
bruach
, A ' buain nan neoinein sgiamhach
30102005
Bu tric a ruith sinn feadh nam
bruach
, A ' buain nan neoinean '
31102006
dheireadh air gach gleannan a ' s
bruach
, A ' fàgail leibh beannachd ,
32102006
dhealbh , an t - allt agus
bruach
mhath chas a bhi eadarainn . ”
33104
sruthain ; Cha robh slugan no
bruach
ann , Nach d ' rìnn e
34104
' Bhi ' goid gu cùirteil gu
bruach
do nid ' S na meangain ùror
35105
G am folach féin an còs nam
bruach
: A ' ghrian neo - shunndach
36105
' eil iad ' am fasgadh nam
bruach
, ' S ge d ' ri
37107
Air aite sleamhainn , lom ; Air
bruach
a chuain a bhathas iad , Ma
38107
' S mi cluich ' air
bruach
ain - eibhinn ' S nach bu
39108
àite ' s an robh mise ;
bruach
àrd air gach taobh dheth , agus
40108
' a ' m ' shìneadh air
bruach
na h - aibhne far nach cluinninn
41108
mach ' s an anmoch , gu
bruach
an uillt , a tha dlùth do
42108
' am faicinn ann am fasgadh nam
bruach
; [TD 537] agus ann an ùine ghèarr
43108
badan de shòbhraichean fann - bhuidhe nam
bruach
' n a bhroilleach , — a
44108
cinntinn ann am pailteas mu thimchioll nam
bruach
air an robh e air an àm
45110
mis ' am pràmh an sgàth nam
bruach
, ' S mo smaoin mu '
46112004
tha aitreabh ùr a ' domhlachadh
bruach
na h - aimhne , agus tha
47112004
son - se , oir is e
bruach
na h - uaighe an t -
48112004
' s thug tinneas thu gu
bruach
na h - uaighe . ' N
49115
ri canach mòinteich , No neòinean nam
bruach
; Uchd mar chriostal , Bian -
50115
an drùchd , Bhios air plùran nam
bruach
; Oigh , dheas - ghlan ,
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 8
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb