Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="brochan"%c]” returned 201 matches in 104 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 6.55 instances per million words) [2.14 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 5
1100 do chabar ort ! Tha ' m brochan a ' toirt sàr dhuibh , '
2102001 Ionnsuich do d ' shean - mhàthair brochan a dheanamh . “ Fear dubh dàna
3102001 do chabar ort ! Th ' am brochan a ' toirt sàr dhuibh , '
4102001 1 . Is buig e na brochan . Is cruaidhe e na aran ;
5102001 dheanamh , tha eagal orm nach biodh brochan nan Doctairean bochda ach tana gu leoir
6102003 re na h - uine ud air brochan - bainne agus im ; no co
7102003 a stigh a ghabhail a bhrochain — brochan , brochan , brochan a ghnath ;
8102003 a ghabhail a bhrochain — brochan , brochan , brochan a ghnath ; cha '
9102003 a bhrochain — brochan , brochan , brochan a ghnath ; cha ' n iongantach
10102005 An fhairge uile is i ' na brochan Strioplach , ruaimleach Le fuil ' s
11102006 so dha nach tugadh e fhéin am brochan gun salann a dh ' fhear [TD 169]
12102006 a leanas : “ Tha ' m brochan a toirt sàr dhuibh , ' S
1311 ars an t - urramach . “ Brochan mòr na Sàbaid . ” “ '
14121 aon chuid a ' deanamh lite , brochan , no aran , ach stăpag (
15125 An fhairge uile ' si ' na brochan , Strioplach , ruaimleach , Le fuil
16125 Cha b ' ionnan ' s am brochan , Thoir boslach dheth ' nuas .
17125 do chabar ort ! Th ' am brochan a ' toirt sàr dhuibh , '
18133001 agus meadar de ' n dubh - brochan air am beulaobh ; gabhaidh iad fein
19133001 Ma loisgeas burraidh a bheul le brochan teith , an còir a h '
20134 Cha b ' ionnan ' s am brochan , thoir boslach dhe ' nuas .
21141 an cabar ort . Tha ' m brochan aig toirt saradh , Tha ' n
22143 slanachadh lotean , Mar tha ' m brochan gun taileasg , A chumas brath '
23160001 Rebecah Iacob . 29 Agus bhruich Iacob brochan : agus thàinig Esau o ' n
24160001 thug Iacob do Esau aran , agus brochan do ghall - pheasair ( 9 )
25160002 a ' phoit mhòr , agus bruich brochan do mhacaibh nam fàidh . 39 Agus
26160004 bean a thrusgan ri aran , no brochan , no fion , no ola ,
27165 Cf . the following sayings : Brochan Chlann Mhic Neacail Tog ' n ad
28167 bha ro ghionach , glamhaireach . AM brochan bhios aig Dòmhnull , Cha neònach esan
29170 A fhairge uille ' s i na brochan , Striopleach ruaimleach , Le fuil '
30177 fiosraidh ' S thuirt i gur e brochan lite ' M biadh bu bhrisge do
31177 nì mar thuiginn , Nan cumainn air brochan tric e Cha robh sgrìd an Dòmhnallan
32177 A dh ' òrdaich dha ' m brochan bainne Gus an dh ' fhàs a
33177 cabar ort . 96 Tha ' m brochan a ' toirt sàr dhuibh , '
34196 buntata airson diatmhoir , agus buntata no brochan le uinneanan , garlic no creamh ,
35196 ' s treise na burn , no brochan tana , no tea . Ma tha
36197 S searbh an bhreacan ( recte am brochan ) tha mo nighean ag ithe .
37197 Tha e follaiseach nach e breacan ach brochan a bu chòir a bhith san abairt
38199 ' s rinn mi ' m brochan cho tiugh air a shon ' s
39203 ” Agus “ ' S math am brochan ' s a bhith staigh . ”
40206001 gu ' sgàineadh thu thu féin le brochan bainne ; chuirinn an sin ann am
41206001 air an urlar . Rinn am famhair brochan bainne , ' s thuge uire òl
42206001 thuge uire òl . Chuir ise am brochan bainne m ' a beul ' s
43206001 dhomh im air eibhleig , ' s brochan - càil an créileig , ' s
44207002 ' s rinn e ' m brochan , ' s ghabh e e mu
45207002 ' s chuir e air am brochan . ' N uair a ghabh e
46207003 fhuair mise ach ìm air éileig , brochan ' an craidhleig , brògan paipeir .
47207005 ' s cha d ' òl mi brochan gun fhionnan - feòla no rud -
48218004 fearalas , spionnadh is misneach is brochan , gheibhear miodal , brosgul , déigh
4921 i anns an locha , Rinn i brochan dheth bha fiadhaich - Gun thilg i
50234002 ' ma ' s fhiach sinne ar brochan , a Dhùghaill . ” Gun tuilleadh
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 5
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb