Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="brochan"%c]” returned 201 matches in 104 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 6.55 instances per million words) [0.928 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 5
1100
do chabar ort ! Tha ' m
brochan
a ' toirt sàr dhuibh , '
2102001
Ionnsuich do d ' shean - mhàthair
brochan
a dheanamh . “ Fear dubh dàna
3102001
do chabar ort ! Th ' am
brochan
a ' toirt sàr dhuibh , '
4102001
1 . Is buig e na
brochan
. Is cruaidhe e na aran ;
5102001
dheanamh , tha eagal orm nach biodh
brochan
nan Doctairean bochda ach tana gu leoir
6102003
re na h - uine ud air
brochan
- bainne agus im ; no co
7102003
a stigh a ghabhail a bhrochain —
brochan
, brochan , brochan a ghnath ;
8102003
a ghabhail a bhrochain — brochan ,
brochan
, brochan a ghnath ; cha '
9102003
a bhrochain — brochan , brochan ,
brochan
a ghnath ; cha ' n iongantach
10102005
An fhairge uile is i ' na
brochan
Strioplach , ruaimleach Le fuil ' s
11102006
so dha nach tugadh e fhéin am
brochan
gun salann a dh ' fhear [TD 169]
12102006
a leanas : “ Tha ' m
brochan
a toirt sàr dhuibh , ' S
1311
ars an t - urramach . “
Brochan
mòr na Sàbaid . ” “ '
14121
aon chuid a ' deanamh lite ,
brochan
, no aran , ach stăpag (
15125
An fhairge uile ' si ' na
brochan
, Strioplach , ruaimleach , Le fuil
16125
Cha b ' ionnan ' s am
brochan
, Thoir boslach dheth ' nuas .
17125
do chabar ort ! Th ' am
brochan
a ' toirt sàr dhuibh , '
18133001
agus meadar de ' n dubh -
brochan
air am beulaobh ; gabhaidh iad fein
19133001
Ma loisgeas burraidh a bheul le
brochan
teith , an còir a h '
20134
Cha b ' ionnan ' s am
brochan
, thoir boslach dhe ' nuas .
21141
an cabar ort . Tha ' m
brochan
aig toirt saradh , Tha ' n
22143
slanachadh lotean , Mar tha ' m
brochan
gun taileasg , A chumas brath '
23160001
Rebecah Iacob . 29 Agus bhruich Iacob
brochan
: agus thàinig Esau o ' n
24160001
thug Iacob do Esau aran , agus
brochan
do ghall - pheasair ( 9 )
25160002
a ' phoit mhòr , agus bruich
brochan
do mhacaibh nam fàidh . 39 Agus
26160004
bean a thrusgan ri aran , no
brochan
, no fion , no ola ,
27165
Cf . the following sayings :
Brochan
Chlann Mhic Neacail Tog ' n ad
28167
bha ro ghionach , glamhaireach . AM
brochan
bhios aig Dòmhnull , Cha neònach esan
29170
A fhairge uille ' s i na
brochan
, Striopleach ruaimleach , Le fuil '
30177
fiosraidh ' S thuirt i gur e
brochan
lite ' M biadh bu bhrisge do
31177
nì mar thuiginn , Nan cumainn air
brochan
tric e Cha robh sgrìd an Dòmhnallan
32177
A dh ' òrdaich dha ' m
brochan
bainne Gus an dh ' fhàs a
33177
cabar ort . 96 Tha ' m
brochan
a ' toirt sàr dhuibh , '
34196
buntata airson diatmhoir , agus buntata no
brochan
le uinneanan , garlic no creamh ,
35196
' s treise na burn , no
brochan
tana , no tea . Ma tha
36197
S searbh an bhreacan ( recte am
brochan
) tha mo nighean ag ithe .
37197
Tha e follaiseach nach e breacan ach
brochan
a bu chòir a bhith san abairt
38199
' s rinn mi ' m
brochan
cho tiugh air a shon ' s
39203
” Agus “ ' S math am
brochan
' s a bhith staigh . ”
40206001
gu ' sgàineadh thu thu féin le
brochan
bainne ; chuirinn an sin ann am
41206001
air an urlar . Rinn am famhair
brochan
bainne , ' s thuge uire òl
42206001
thuge uire òl . Chuir ise am
brochan
bainne m ' a beul ' s
43206001
dhomh im air eibhleig , ' s
brochan
- càil an créileig , ' s
44207002
' s rinn e ' m
brochan
, ' s ghabh e e mu
45207002
' s chuir e air am
brochan
. ' N uair a ghabh e
46207003
fhuair mise ach ìm air éileig ,
brochan
' an craidhleig , brògan paipeir .
47207005
' s cha d ' òl mi
brochan
gun fhionnan - feòla no rud -
48218004
fearalas , spionnadh is misneach is
brochan
, gheibhear miodal , brosgul , déigh
4921
i anns an locha , Rinn i
brochan
dheth bha fiadhaich - Gun thilg i
50234002
' ma ' s fhiach sinne ar
brochan
, a Dhùghaill . ” Gun tuilleadh
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 5
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb