Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="briseadh"%c]” returned 1,336 matches in 313 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 43.52 instances per million words) [1.888 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 27
1100 aosd ' le òran gràidh . [TD 2] Briseadh tro chreag nan eidheann dlù , Am
2101 mairthean mise , Triuir le ' m briseadh mo luchd fuatha . 87 Air fosgladh
3101 fhan e mar a bha aige gu briseadh na faire . Dhuisg Oisin an Gille
4101 ghuineach brigh an colg ! 35 Air briseadh do sciath an Deirg , Air eirigh
5101 Reine na mor shluagh Bratach leis am briseadh eirm ' S leis an dorteadh Fuil
6101 o ' bhonn an cos 93 Air briseadh don cloidhean ha dearg Dheirich orr fearg
7101 anam ' n ar corp , No briseadh focal mo bheóil . ' 17 Ghluais
8101 cloidheamh a truail , ' N deidh briseadh air sleagh lán - chruai ' ;
9102001 araidh seachnadh iad gach droch cleachdadh , briseadh Sabaid , òl , mionnan , '
10102001 Le dian bhoile ' ; Sruth uaine briseadh ma mullach , ' S e ruith
11102001 air an ais o bhi a ' briseadh ni b ' fhaide stigh air taobh
12102001 eagallach a bhiodh ann gu ' m briseadh cogadh a mach eadar an dà shluagh
13102001 toirt gèill do dhroch nadur a tha briseadh a mach a ' m feirg gun
14102001 bha e mach mu dheireadh ann am briseadh nan tonn . Mar a bha e
15102001 ràinig Mr . Stanley bha e air briseadh gu mòr ' n a shlàinte ,
16102001 dol gu anameasarachd . Air do iorghuillean briseadh a mach ' n am measg ghabh
17102001 tha feur agus luibhean a ' briseadh a mach as an talamh agus a
18102002 ged a dh ' fheudadh e gach briseadh air lagh na modhanna a sheachnadh gu
19102002 ( r ) an colg ! Air briseadh do sgéith an deirg , Air éirigh
20102002 geal - ghaire nan tonn a ' briseadh cruinn - thimchioll nan creag o '
21102002 do dhuthcha , agus ' g am briseadh , — bhiodh tu gu dana ,
22102002 mar a thubhairt mi , a ' briseadh aitheantan an Tighearna do Dhe , agus
23102003 gach gniomh seirceil . Mu dheireadh thainig briseadh air a shlainte , agus runaich e
24102003 chuid mhor de na seomraichean air am briseadh , agus na leachdan air an losgadh
25102003 am Freasdal thusa o gach trioblaid agus briseadh - cridhe air an doigh sin ;
26102003 oidhchean dorcha , luingeas ' g am briseadh , mnathan ' n am bantraichean ,
27102003 ' n ' eil tanalach a ' briseadh cumhachd na fairge mu ' n cuairt
28102003 tha buille na tuinne a tha ' briseadh oirre . Is e tigh - soluis
29102003 agus tha e ri milleadh agus briseadh , agus a ' tilgeadh gach ni
30102004 “ Bu daoine nach d ' rinn briseadh iad Le fiosrachadh do chach , '
31102004 phuist a dh - adamant laidir Nach briseadh neart a ' chinne - dhaonna ,
32102004 an t - sàil ' A ' briseadh air cladach na h - Iar !
33102004 a ' Ghoirtean - Fhraoich fhàgail aig briseadh na fàire gu tighinn a dh '
34102004 nighean a thig dhachaidh thar Galldachd le briseadh Beurla ' s le fasain ùra ,
35102004 an aghaidh a bhrathar , le bhi briseadh comh - cheangal ar n - athraichean
36102004 teaghair air uairean gus an deach a briseadh ; agus gu ' n cuala mi
37102004 agus àm gu leigheas ; àm gu briseadh , agus àm gu togail suas ;
38102005 ' a dilleachdain , ' s a briseadh a mach le buaidh - chaithream an
39102005 fhan e mar a bha aige gu briseadh na faire . Dhuisg Oisian an Gille
40102005 tilgeadh nam bòrd thairis , a ' briseadh nan soithichean - ionnlaid , agus a
41102005 ' s fior an seanachas — ach briseadh a steach troimh mhullach uamhaidh , anns
42102005 th ' ann tha iad a ' briseadh agus a ' bioranachd ris a '
43102005 cha bhiodh duil agam gu ' m briseadh . Ach , a charaid , tilg
44102005 an t - àm do na blàthaibh briseadh a mach , brisidh iad a mach
45102006 an robh iad a bhi air a briseadh le doinninn uamhasaich a thainig orra ,
46102006 ' n fheart cheudna agus chithear e briseadh a mach ' na rann gu ro
47102006 ' deanamh sin , tha e ' briseadh nan uibhean meanbha sin , agus tha
48102006 Uaigh , a chladhaich thu , Le briseadh lagha Dhe ; ' Se fos a
49102006 agus mar so gu ' m briseadh iad an t - aran am beul
50102006 b ' ìoghnadh bha a chridhe gu briseadh le bròn . Bha e cruaidh leis
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 27
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb