Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="bris"%c]” returned 130 matches in 85 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 4.24 instances per million words) [0.891 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 3
1101
Fhinn an fhuilt tais Air Goll na
bris
; A mheirge ni tais Is mairg
2101
30 Fear clisde saor , Fear
bris
múr ; Na ccraoiseach ccòrr , Leathan
3102001
' fhuilingeas cridhe ceart ma ' m
bris
è . Is leasg le leisgein dol
4102002
Thainig cuideachd g ' a ghlacadh agus
bris
iad fosgailte an dorus , ach dh
5102004
mi , is oladh luachmhor e nach
bris
mo cheann . ” MUR . —
6102005
— “ Tha mi ' creidsinn nach
bris
, agus cha bhiodh duil agam gu
7104
uaine , ' S claidheamh cruadhach nach
bris
; Agus gunna nach diùltadh — Luidh
8106
tarruing air a bhiodaig , “ mur
bris
thus ' am bann brisidh so e
9107
sith na doigh : ' S aig
bris
na faireadh a ris , Tha sinn
10109
' S tha cuid gu tàireil a
bris
' na h - àithn ' ud
11112001
m ' aoin mhic , na
bris
cridhe do mhàthar , ' us na
12112003
lxi . 3 ) , nach
bris
a ' chuilc bhrùite , ' us
13112004
ri Criosd ! ” — gus am
bris
an là , là na h -
14112004
” thuirt i , “ na
bris
cridhe do mhàthar , agus na tarruing
15112004
guidheam ort ann an gràdh ,
bris
air falbh do pheacaidhean , gabh aithreachas
16117008
' s gach linne air am
bris
bradan am buinne air an dùnadh '
17117021
a bhi air a ' bhlàthach .
Bris
mo chlaigeann air tùs ' s a
18118
a cùrs ' , Gu ' m
bris
' n a smùr air creagaibh i
1911
Fhalbh a - mach ' s
bris
uninneag . Thuirt Gibbon rud àraid mu
2011
theàrlaich leat ( tha teansa mhath gum
bris
) , ' s nach caill thu
2111
mar sioda fon an sgiorta dhubh .
Bris
, bris , mo chridhe truagh …
2211
fon an sgiorta dhubh . Bris ,
bris
, mo chridhe truagh … bris ,
2311
bris , mo chridhe truagh …
bris
, ' s tu dh ' fhaodas
24123
' n - èiric Gu ' m
bris
E balla ' n - eadar dhealuich
25125
Bhi deanamh réit ' s nach
bris
iad i . Bha mise uair '
26125
Cha ' n bhi i fann mur
bris
thu i , Direadh ' s na
27125
nan cruinn ubh breaca , Gus am
bris
an t - slighe làn , '
28132
Ged thainig orm trioblaid , Beagan
bris
agus caldach , Tha mi g earbsa
29133001
tuathanach còir saibhir , a bhi mothachadh
bris
- [TD 191] [ Taobh - duilleig 179
30135
' s i dlùthachadh ris , na
bris
mo chridhe . — A ' bheil
31142
eatain oirn an cleth ; Ach
bris
am plaosg , is gheibh thu '
32144002
is ruaig sìol Lochlin nan long ;
Bris
coi ' - thional coigrich nan tonn
33144002
cuiream an còmhrag air sliabh , Agus
bris
' maid an sgiath bu shàr .
34144002
dorch air Cromleac shuas , Gus am
bris
an tein - athair a thaobh ,
35146
gabh mo sheola , ' S na
bris
do ghealla posidh ; Thoir dhachidh Nigh
36150
agus a mheirg , agus far am
bris
na meirlich astigh agus an goid iad
37152
' eil a ' breith cloinne ;
bris
amach agus glaodh , thusa nach '
38152
agus leighis uil ' easlaintin . Na
bris
a chuilc bhruighte , agus na mùch
39152
neach gu ' n charaid . 17
Bris
thusa cumhachd an ain - diadhaidh agus
40152
ri druitheachd gu ro ghlic . 6
Bris
am fiacla , O Dhe , ann
41153
' n fhaigh é las , Mar
bris
è ' n acfuinn theannachaidh , '
42155
Bhi deanamh réit ' s nach
bris
iad i . Gu m ' slàn
43156
Gun tiomachadh tais no tla ' ,
Bris
fein a chlach , O na '
44158
do chlaona sa san toiseach , agus
bris
an droch chleachda , air eagal gun
45158
agus imeacha ' inte , gus am
bris
amach la na dealra ' shiorrui '
46159
' fhuilingeas cridhe ceart ma ' m
bris
e . 120 Is fearr fire faìre
47160001
an t - eagal gu ' m
bris
iad a steach a dh ' ionnsuidh
48160001
an t - eagal gu ' m
bris
an Tighearn a mach orra ( 1
49160001
an t - eagal gu ' m
bris
e mach orra . 25 Agus chaidh
50160001
àitheantan uile , ach gu ' m
bris
sibh mo choi ' - cheangal ;
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 3
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb