Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="breith"%c]” returned 2,274 matches in 370 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 74.08 instances per million words) [0.859 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 46
1101
C . P . 1 . THAOBH
BREITH
FHINN - IC CUBHAILL , &c .
2101
ge b ' e uair a bheirta
breith
chlaon na eucorach gun tuitidh i sios
3101
dugadh aon do ' n fhuil Rioghail
breith
cheart . Chruinnich iad gach sean -
4101
' fhuaradh nam measg neach a thug
breith
cheart na fhior . Ach chuaidh Fionn
5101
sin coslach re cheila , ' us
breith
na aghich sin cha tabhar ' m
6101
chleth , ' S gu beireadh e
breith
is buaidh ? G . 11 .
7101
Fionn flath nam fear Gum fordheadh e
breith
agus buaidh CONAN . 30 Sin thubhart
8101
Ille Phàdraig ( naomh ) na
breith
saoir ; Chunnaic mis ' uair teaghlach
9101
air laochaibh , Thug an talla dhuin
breith
chaol ; Leum gach fear air barr
10101
aile dreach , Na faigh ' sinne
breith
na h - iul . 31 Dùn
11102001
agus chaidh a chuis a thoirt chum
breith
Righ Diarmid na luchairt ann an Tara
12102001
againn , ach ann an duthaich am
breith
, agus tha e leigeadh ris dhuinn
13102001
thig Breithe ' na còrach A thoirt
breith
air gach seors a bhios ann .
14102001
so : Vergobretus no “ Fear gu
breith
. ” Tha é air innseadh dhuinn
15102001
na bha e ' n duthaich am
breith
; agus tha i fhathasd a leantuinn
16102001
a cheart cho math ris fhein gu
breith
neo - chlaonach a thoirt ' s
17102001
' n dòigh a ghabh e gu
breith
a thoirt ' s a ' chùis
18102001
a ghabhail gu ruigsinn air ais gu
breith
nan creag . Ach mòr ' s
19102001
leigte e mu sgaoil bha e duilich
breith
air , agus ' n uair a
20102001
a chòimhearsnaich . THA fìrinn air a
breith
leinn ; agus feumaidh sinn aineart a
21102001
Sheanadh air a ' bhliadhna so
breith
a réir a ' chùrsa a bha
22102001
aig am bheil spéis do dhùthaich am
breith
, agus aig am bheil dùrachd -
23102001
fearibh Alba is bhi d ' ard
Breith
- mhŭr Neithe is annama . 19
24102001
dh - aire . Gheobh sinn àm
breith
agus bais nan Gaidheal a bu fhiughantaiche
25102001
sinn an so cuideachd ainmean agus laithean
breith
agus posaidh an Teaghlaich Rioghail , agus
26102002
GHAIDHEIL , bithidh cothrom aca fein air
breith
a thoirt agus air fhaicinn am bheil
27102002
robh a ' chuis an laimh ,
breith
' n a aghaidh . Uime sin
28102002
' S gu ' m beireadh e
breith
is buaidh ? Sin ' n uair
29102002
iad air am foillseachadh mar chomharan air
breith
no air bas dhaoine gaisgeil agus ainmeil
30102002
aon diubh re sheachd laithean an deigh
breith
Iulius Chesair , agus shaoil an sluagh
31102002
a chruinneachadh a rithisd thall . [TD 70]
BREITH
CHRIOSD . ' N uair ' bha
32102002
de na laithibh , air sgireachd a
breith
fhagail , agus air Baile - cinn
33102002
ceithir ficheadh agus naoi bliadhna an deigh
breith
Chriosd , a bha co dealrach ri
34102002
iaruinn , ” ' s i '
breith
air a ' ghàta ' n a
35102002
gun a Crònan fhéin . Latha -
breith
an oighre , nach rachadh a '
36102002
Suaicheantas . Dà ite - fìrein .
Breith
an Oighre . Fàilte . ' Inbheachd
37102002
[TD 238] chomhair muinntir a tha comasach air
breith
cheart a thoirt air saothair nam filidh
38102002
gnothuch a bhi air ' fhagail gu
breith
na muinntir a tha mion - eolach
39102002
' eil mise ' dol a thoirt
breith
air bith air a ' chuis ach
40102002
' theann an luchd - faire ri
breith
air an t - sabhdair , Fhuair
41102002
muinntir air am bheil e ' toirt
breith
, gun an lide a ' s
42102002
air feadh na duthcha , a thoirt
breith
air luchd droch - bheirt de gach
43102003
mi fein , oir air gnuis bheirear
breith
, agus cha ghabh mi diultadh ,
44102004
do mharbh oraid e anns an robh
breith
chruaidh air a thoirt air a shaothair
45102004
ars ' Iain ' s e '
breith
air a ' choileach ' s '
46102004
tha dol air imirich á duthaich am
breith
thair chuantan farsuinn , tha thu '
47102004
gnè ! Is iad so a thug
breith
air a ' chiont , — a
48102004
sòlas nan naomh , àite -
breith
na Criosdachd ; an [TD 136] AITHNE ,
49102004
e ni a b ' iomchuidhe na
breith
air dha chois - deiridh air ,
50102004
Reith a ' mhinnein , ' S
breith
a ' mhinnein . COMHAIRLE ' N
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 46
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb