Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="brach"%c]” returned 151 matches in 46 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 4.92 instances per million words) [0.861 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4
1101
a Neirt As marrigh e ceart gu
brach
. 31 Choadinse Fion nan Fleigh ,
2101
a Bhrachs ' Fhili Dhuanaich Ne sud
Brach
Mhic - treun Bhuadhich Chi mi Gille
3101
A Prish cha choissin I gu
brach
, A deis a tabhan le aon
4101
am Fa Schla bho nitar e gu
brach
Chuir Cairbra Sleigh nan sheichd sheim Eddar
5101
3 S ' cha dugin fein gu
brach
Ne is bhios Ca ' l mo
6102001
S broinean “ mac - na -
brach
. ” ' S e piobaireachd '
7102005
sinn cuach de mhac - na -
brach
, Air son na tim o chian
8102006
' Scha mho mheir mi Bran gu
brach
Gus an leid am Bas na Bheil
9102006
' bhi ' n dluths riu gu
brach
. ' N sin madainn na h
10103
uile gheibh an athchuinich , Gu
brach
, ' s ann air a sgaths
11125
an nall ; Mac - ma -
brach
' an gille gasda , Cha bu
12125
Dh - fhag Mac - na -
brach
' e gun lide Na amadan liotach
13152
thu thu fein fholach , nan gu
brach
; agus an loisg do chorruich mar
14153
mhullaich air , ' S mac na
brach
ann a steach , ' S chuir
15154
an nall ; Mac - na -
brach
' an gille gasda , Cha bu
16154
D ' fhag mac - na -
brach
' e gun lide Na amadan liodach
17154
an nall , Mac - na -
brach
' an gille gasda , Cha bu
18158
aithne dhamh , an smuaineich iad go
brach
orra . Bha iad rud eigin air
19158
neo - lochdach ; na miannaich go
brach
ainm foluim bhith agad . Fiosraich amach
20158
irisealacha ' , nach bith earbsa go
brach
acca dhiu fein ann mor nitheibh ,
21158
do dhuine air do shoilleireacha ' go
brach
: do bhri gur aill le Dia
22158
chlaona na feola . Na bith go
brach
go iomlan diamhaoin ; ach an dara
23158
fein . Na geall dhuit fein go
brach
tearmun sam bheath so , ghaoite gu
24158
sin , nach iarra ' dol go
brach
air deidh an aoibhneis dhiamhoin , no
25158
aoibh - [TD 34] neach o chridhe go
brach
sam bheatha so , a smuaineicheas agus
26158
gan mhor shuim ghabhail dinn fein go
brach
, chion gu bheil sinn go anmhunn
27158
agus nach glac am bas thu go
brach
[TD 40] mi - dheasaichte . Is lionor
28158
Och nach bithea ' feam agad go
brach
, air biadh , no deoch no
29158
' aill leis cofurtachd thoirt dhoibh go
brach
, ghidhea ' sin mhollui ' siad
30158
trom mhulad ; agus na meas go
brach
, gur ni air bith thu ,
31158
fein fhulana ' claona ' uaidhe go
brach
, airson ni air bith tachairte ,
32158
' m bu choir dhamh , go
brach
fasa ' sgioth re do mholla '
33158
nach mairr mi ann tiligte sios go
brach
. ' Se so an ni a
34158
bhith , gan fhuasgal thoirt go
brach
do ' n anam o bheachda nan
35158
bhith air do thiligea ' sios go
brach
, na bhith fo bhron go mor
36158
do bhri nach treig thu go
brach
an neach a ' ta cuirea '
37158
uile ni fa leath : Ach go
brach
cha teid i air seacharan , ni
38158
fagail , bithi ' do thoilse go
brach
agad air neamh . Far am faith
39158
' a nach urra ' dhamh go
brach
an t urram sin thoirt bu choir
40158
lasa ' , gan chaithea ' go
brach
. Air an abhar sin , mar
41158
cha ' n aill leam go
brach
bhith ciontach annta , tha mise bronach
42158
nach caithea ' an gradh as go
brach
, air dha aon uair , bhith
43158
dhamh as so suas , agus go
brach
, do bhri gur tusa ' mhain
44161
gun obadh , Is aobhar ogan gu
brach
e , Do chlann na h -
45161
' sann a tha mo thruas gu
brach
Ris a phairt ud nach d '
46161
' ri ' n aiteach , Gu
brach
cha ' n iad a bh '
47161
' S bitheas e - sa gu
brach
Mar dhìon laidir nach treig iad .
48170
bithimse ' m thrail duit , Gu
brach
san fhonn uair seo , Ach tiomaich
49170
inntin ' s cha till u gu
brach
. ORAN le Iain Lom air dha
50170
mhairtich , Tir an aigh gu
brach
nach gaisir . Holibh o , &c
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb