Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="borb"%c]” returned 756 matches in 211 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 24.63 instances per million words) [0.855 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 16
1100
cham - ghob cròm : Air bhuinne
borb
, is e leum gu foirmeil ,
2101
ruaidh , 21 Buinni Borruadh ' s
borb
e stidh , ' S buin leat
3101
Chraoibh Ruaidh . 32 Buinne borburra nach
borb
a steach , Buin leat gu luath
4101
( 2 ) 4 Tigidh chugainn am
borb
fhraoch Ancuraidh crothanta Connlaoch , Do fhios
5101
Ruro . 4 Nan tigeadh oirnn am
borb
laoch , An curuidh calma Conlaoich ;
6101
sonn . 17 Mar reothart a buinne
borb
, Bha e san araich fri streapa
7101
in derk Nach tug ra erk braeir
borb
2 Id ta fane tullych so dess
8101
na Sailm , Air liom féin gur
borb
do Chial , Nach eist hu Tamuil
9101
duin bi nar tosd Nach tugamid Comhrac
borb
Do Riogh Lochlann nan Sciadh breachd .
10101
' 34 ' Seachd Mic Maitheannis
borb
feirg , ( I . 33 .
11101
I . 33 . Nathais nan rosg
borb
) Do rá Garabh bu tréun lamh
12101
' N sin fhreagair e an laoch
borb
, Air am bitheadh colg ' s
13101
67 . Phill na laoich nan caogad
borb
, ' S bu mhor an toirm
14101
Fhreagair an Triath , gu fiata
borb
, Air am bithidh , colg '
15101
nar tosd , Nach tugadhmaid cath laidir
borb
D ' Ard Righ Lochlainn na '
16101
an Duth mac Rivin colg Le guth
borb
' s e labhart aird Naonar a
17101
derbh chogar dhubhain 2 dias o Fhinn
borb
g bheath 1 Fear o dhubhain teibhartach
18101
athach ioghna ; Fhir Shicair nan ceuma
borb
, Ciod an t - ait as
19101
Riogh Chlannaibh morna na ' n Gniobh
borb
. 21 Buin leat Cath feugra na
20101
ciad long , Sgoilte tonn air bhuinne
borb
; Air an luchdacha gu teann ,
21101
17 ' S mo Bhriathar ge
borb
do Raithin , Deir an Caoil Ceutanaeh
22101
Ge do thuit le d ' chinneach
borb
, Clanna Mungairidh nan colbh ; 58
23101
leighios 67 Do rin an Dearg dithchiol
borb
Oruin le na moir cholg Thuit ced
24101
under the Waves is pursued by Maighre
Borb
. They come by sea to the
25101
Ruaidh 139 H . 19 . Maighre
Borb
124 I . 13 . Maire Borb
26101
Borb 124 I . 13 . Maire
Borb
128 M . 10 . Cath ,
27101
Sorcha 136 N . 5 . Moira
Borb
160 S . 3 . The Fall
28101
erme Is do fa anm in Dyr
borb
14 Di churris gessi ne chenn Gi
29101
' m b ' ainm Maidhre -
borb
. 12 Geassin a chuirin na cheann
30101
H . 19 . HOW MAIGHRE
BORB
, THE SON OF THE KING OF
31101
various readings . THE ARGUMENT . MAIGHRE
BORB
was courting the daughter of the King
32101
Triath d ' an goirear Maighre
borb
. ' 13 ' Geasan do chuir
33101
' THE ARGUMENT . MAIRE -
BORB
, the son of the King of
34101
Gur è ' s ainm dha Daighre
borb
, 13 Do chuirfeas geasa ann a
35101
' s son , by name Mayro
Borb
, escapes to the Fingalians and claims
36101
gur e ' s ainm dha Maighre
Borb
7 Geasimh cha chuir am ' cheann
37101
air fhocal ; ' S a bhi
borb
gu ' n iochd gu ' n
38101
deo am chré . 31 A bhi
borb
gun iochd no baidh , ' S
39101
In shen tork schee er freich
borb
Bi geyr no ganyth sleygh , Bi
40101
laoch , Sean torc nimhe nam fraoch
borb
; Bu treine gháinne nam fiodh ,
41101
' n gleann Sìth an robh Fraoch
borb
. 4 Bu deirge i na graine
42101
dhuthar nam faolladh 13 Bha Lamhfhad gu
borb
aig a chuilm Mac baoth na Muirirdeach
43101
' S beudach , baolach ,
borb
am buille , Leag an curaidh sa
44101
' S beudach , baoghalach ,
borb
am buille , ' Leag an curaidh
45101
gach fann ghluineacht Fhuair buaidh air gach
borb
an comhrag , Fhir a b '
46101
a leac mar ros , Eitidh ,
borb
, mar cholb an t - sloig
47101
' S e toirt sioca sugha draotha
borb
, ' S cha d ' fhàg
48101
Comhludh bu daingne na ' n laoch
borb
. 45 Dh ' eirich an Gaisgeach
49101
na laimh ; Thug e satha draosda
borb
, Nir dh ' fhag braon sa
50101
a ' triall Chunncas fiadh a beannaibh
borb
; Gadhar cluas dearg na dheigh ,
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 16
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb