Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="bonn"%c]” returned 2,885 matches in 408 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 93.99 instances per million words) [0.862 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 58
1100
fior bhalgairean Shasuinn , Nach do ghnathaich
bonn
ceartas na ' n dail ; Ged
2100
Air a crionadh fo barr gus a
bonn
. Tha ar cinn fo ' na
3100
chridhe , ' S cha dean lighichean
bonn
stà dhomh ! Beul milis , dearg
4101
mi na glasan ; Nach fhag mi
bonn
diubh air dearmad Air fad air leud
5101
glasas , Mur dh ' fhag mi
bonn
diubh air dearmad , Air fad ,
6101
sud tha thall Is iad nan luidhe
bonn
ri bonn Is da ' n suimluigheadh
7101
thall Is iad nan luidhe bonn ri
bonn
Is da ' n suimluigheadh marbh roimh
8101
glassan ; Ni ' m fag mi
bonn
air dhi cuimhne , Air fad mi
9101
glasan , Mar dh ' fhag mi
bonn
air dhi cuimhne . Air fad '
10101
an sud thall , ' Nar luidhe
bonn
re bonn , Da ' n sumhlaicheadh
11101
thall , ' Nar luidhe bonn re
bonn
, Da ' n sumhlaicheadh mairbh roimh
12101
greis ! 23 Gu do thuit iad
bonn
re bonn , Air traidh nan clocha
13101
23 Gu do thuit iad bonn re
bonn
, Air traidh nan clocha donn sa
14101
do ' thuit iad le chèile ,
bonn
ri bonn , ' ' air dubh
15101
thuit iad le chèile , bonn ri
bonn
, ' ' air dubh - chladach
16101
cos ; Gus an do thuit iad
bonn
ri bonn . Air cladach nan clach
17101
Gus an do thuit iad bonn ri
bonn
. Air cladach nan clach lom a
18101
chonn , An d ' innis Oisean
bonn
gun chlith . 15 An ionann do
19101
sonn , Bha tuiteam fui ' r
bonn
sa chath . I 72 . Thuit
20101
Houll am Frith bha nibhail garg ,
Bonn
an Laoich bu gharg san Trodd .
21101
ghuin am friodhan barr gheur trom ,
Bonn
an laoich bu gharg san trod .
22101
Tholl am friogh nimhe bha garg
Bonn
an laoich bu gharg san trod .
23101
bu mhor craidh , A ' m
bonn
an laoich nach tlà san trod ;
24102001
thugainn taobh mo theine fein Air mile
bonn
de ' n or . Se tobh
25102001
' eile ceatharnaich a ' seasamh air
bonn
bròige cho calma , churanda , làidir
26102001
mi e , ' S air mhile
bonn
cha bhrath me e , Chi mi
27102001
gléidh sinn ar seasamh gu daingeann air
bonn
fìrinn , ceartais , agus deagh bheus
28102001
uisge air falbh togaidh e air
bonn
làidir na carraige e . Ach tha
29102001
bu chruinn a sgrìob i còmhlath Am
bonn
òir , ' s an sgillinn ruadh
30102001
&c . Far nach biodh orm
bonn
cùraim ' N uair a chuirinn mo
31102001
no Ghàidheal mur a biodh iad air
bonn
ceart . Cha ' n ' eil
32102001
charbad iarruinn , agus cha stad sinn
bonn
gus an ruig sinn Srath - Spe
33102001
4 . Each dubh is each donn
bonn
ri bonn , ' S luaithe '
34102001
Each dubh is each donn bonn ri
bonn
, ' S luaithe ' n teach
35102001
cha robh mathair Challum a ' Ghlinne
bonn
air deireadh air a comhaoisean agus air
36102001
is a bheatha dheanadh ged nach biodh
bonn
' n a sporan , u '
37102001
na còm O mhullach ' cinn gu
bonn
a bròig ! Beannaich gach deadh bheus
38102001
sruthain chùbhraidh a ' sùth ' fo
bonn
. Bi eòin an t ' sléibhe
39102001
leam , Spìon mi meangan as a
bonn
, Bha fiamh nan crann air bàrr
40102001
le sioda ' s sròl bho '
bonn
gu ' ceann . Tha ' n
41102001
dh ' aon bheum o bhraighe gu
bonn
a ' ghlinne , dhe an robh
42102001
' - uasal le deagh - ghean
bonn
- crùin da , agus dhealaich iad
43102001
chinn , agus shios gu sail nam
bonn
! [TD 267] Bha lăis us loinneireac soills
44102002
eùdail gun easlainte , ceutach gu '
bonn
, Bha i fathasd ' n am
45102002
laghail , cha ruig e leas
bonn
- a - h - ochd a
46102002
osnaich am fonn , Aig tartar am
bonn
' s an triall . Rompa chaidh
47102002
baidealach , ' Bualadh gu trom ri
bonn
a ' Ghăraidh , ' S ri
48102002
dean dichioll air co beag ri
bonn
- cruin a chur r ' a
49102002
sin leabhran anns an sgriobhar sios am
bonn
- cruinn agad ri d ' chreideas
50102002
a Mhairearad , an uair a bhios
bonn
- cruin , no leth - chruin
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 58
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb