Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="bodach"%c]” returned 1,648 matches in 292 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 53.69 instances per million words) [1.806 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 33
1100 ' S chuireadh e ' m bodach A ' fearr á bhiodh teann .
2101 an nam Bheatha . 42 ' S Bodach ù bhiodh an Údluigheachd , ' S
3101 o a shean - athair , ain bodach sìth , ' nuair a bha e
4102001 “ An Ghàidheal ” cho dona ri bodach na h asal fhéin cha ghabhadh e
5102002 an “ Fhrìdeig . ” Féumaidh am bodach seasamh air bialaobh gach fir de '
6102002 c ' àite bheil thu dol ? BODACH . — A dh - iarraidh éille
7102002 ' eil , ” ars ' am bodach , ” ' s fhuair , Mac
8102002 Air latha eile dh ' iarr am bodach air Mac - an - Rusgaich e
9102002 ' eil ! ” ars ' am bodach . “ Ma bheir thu dhomh duais
10102002 ort a bhalaich ! ” thuirt am bodach . “ Ma gheobh mise duais eile
11102002 An ath latha ' chaidh am bodach e fein ris a ' mhonadh ,
12102002 ' an iarraidh ? ” Thuirt am bodach , “ Rach agus iarr iad anns
13102002 mar sin mata . ” Chaidh am bodach a stigh do ' n tigh .
14102002 m ' an d ' thainig am bodach a mach a rithist bha an tubhadh
15102002 leathad a ' chorr . Thuirt am bodach , “ Na h - unradh '
16102002 tubhadh an tighe , ” Thuirt am bodach , “ Ciamar a tha thu ag
17102002 tubhadh an tighe . ” Thuirt am bodach , “ Na h - unradh '
18102002 n ' eil , ” thuirt am bodach ; “ rach a nis agus iarr
19102002 gach tacain . Mu dheireadh thug am bodach an aire dha , ' s thuirt
20102002 uair - dheug . ” Thuirt am bodach , “ Am saoil thu fein gu
21102002 ' eil , ” ars ' am bodach : chaidh iad dachaidh comhla ' s
22102002 fear an tighe . “ Cuiridh mi bodach uisge bheatha an geall riut gur eun
23102002 tighe ; dh ' òl iad am bodach uisge - bheatha eatorra , ' s
24102003 canadh Donnachadh Dubh gu magail , am Bodach liath . A chum greim ' fhaotainn
25102003 Cairistiona . Cuiridh mi geall gur e bodach na brigise cainbe ' bha ' g
26102003 Chluich e , fa dheireadh , “ Bodach - nam - brigisean , ” agus
27102003 urrainn doibh a nis cudainn , no bodach - ruadh , no ubh , no
28102003 chur agus cha mhor nach robh am bodach air a chreachadh . B ' fheudar
29102003 bodaich , ' s an taice nam bodach ghabh na cailleachan , gach aon a
30102004 agus Mr Peter , mar thuirt am Bodach Gallda . FIONN . Ud , a
31102004 aodann dalma , ars ' am bodach . An uair a chunnaic am marcaich
32102004 a ' bhodach , agus rug am bodach air . Bha iad an so a
33102004 do leth - mharbh am marcaich am bodach . ' S e am marcaich bh
34102004 d ' thainig taibhse no tannasg , bodach no bocan ' n ad char re
35102004 ” “ Tha , ” deir am bodach , “ ann an dùthaich Iain Duibh
36102004 chor - eigin di , agus ghlaodh bodach mòr , dearg a bha ' n
37102005 an gniomh air feadh Bhreatann . Bheir bodach de dh ' alcohol glan bas duine
38102005 latha no dhà , agus bha iomadh bodach us cailleach ' s a ' ghleann
39102005 s cha bheag e ” os am bodach — “ Ciste òir ' s ciste
40102005 blaoman dusgadh . Chì mi ' m Bodach stùcach , gruamach , Coire - am
41102005 fearsaid — an diugh mo chreach aig bodach Gallda . An deaghaidh dha dol bho
42102006 n bhaile . Chuir thu ' m bodach sin ' na shuidhe ri gualainn m
43104 i . Màiri — ' S ioma bodach Leathann , ceòsach . Agus cailleach Rogach
44108 no air Donnachadh nan aoirean , no bodach nan dàn , an duine truagh ;
45108 Cairistìona . Cuiridh mi geall gur e bodach na brigise cainbe ' bha ' g
46108 urrainn doibh a nis cudainn , no bodach - ruadh , no ubh , no
47108 o ' n dinneir a ghabhail le bodach na gealaich ! “ Saoil thu ,
48108 gu - m bheil cailleach , no bodach , no balachan beag , cho amaideach
49108 Chluich e , fa dheireadh , “ Bodach - nam - brigisean , ” agus
50108 charbad cruaidh iaruinn ! Nach gruamach am bodach ? a chiabhan glasa m ' a
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 33
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb