Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="bior"%c]” returned 314 matches in 131 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 10.23 instances per million words) [0.911 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 7
1100
fhionn , Gu ball - bhreac ,
bior
- shuileach , Bi ' dh '
2101
bhroinne gheala ; B ' annsa leam
bior
- chul - chas , A làimh
3101
' S dh ' amhairc gu
bior
- shuilach géur ; Thomhais e i
4101
s e tighinn fo leasanaibh soluis ,
Bior
- chluasach donn , bar fhionn blar
5101
eilid air chluas cinn ; Bheirinn am
bior
fuinn amach , Ann ' s an
6102001
de ' n Ghaidheal . 1 .
Bior
a chaidh na chois . 2 .
7102001
B ' airm sleagh , ' us
bior
- feòla Do na ceosaich o '
8102002
chreathaill agus cha ' n fhag mi
bior
slan ann am fiodhrach - tarsuinn do
9102002
eile ' n ceann an teine ;
bior
' n a da shuil ; bior
10102002
bior ' n a da shuil ;
bior
' n a goile : Eirich agus
11102002
e , “ An uair a theid
bior
' s an losgann gu ' n
12102003
' S dh ' fhalbh am
bior
a bha am thaobh . “ Tha
13102003
foghanta , raideil — gu roibeanach ,
bior
- shuileach , mion - eolach ,
14102004
leth - ghoil , sparr am Blàr
bior
- na - feola ann , '
15102004
A ' charbad bu loinnitreach dealbh ,
Bior
- ghointe mu ' bhrathair - gaoil
16102004
bhuin mi nuas bho ' n staing
Bior
mearthallach cam gun fheum . ' S
17102004
giorra Anns an each : Bhi gu
bior
- chluasach , Lom - chluasach ,
18102004
thu ' n aire gus an teid
bior
ad ' shuil ; ” “ Caora
19102005
sgreadail bhan ri chluinn gun stà ;
Bior
- chaoineadh leanaba ris a ' bhàs
20102006
tríd . 6 . Vbhall ar gach
bior
da mbioraibh . Beiridhe dhon taobh da
21104
dà chloich air muin aon chloich ;
Bior
, fòid , fair sgolb , —
22108
foghanta , ràideil — gu ròibeanach ,
bior
- shuileach , mion - eòlach ,
23109
7 . O thig mar shaighead ,
bior
an crìdh — Tha goil le mì
24112001
aird an ear — maide fada le
bior
geur air a cheann , a chuireadh
25112004
aird an ear — maide fada le
bior
geur air a cheann , a chuireadh
26117013
ri duine a rachadh air thurus le
bior
' na chois — le teine '
27117021
brochanach ' sa ' gheamhradh .
Bior
a ' d ' dhorn féin na
28117023
thu an aire gus an teid am
bior
a d ' shùil . Cha '
2911
bhiodh seann nighean cho caol ri
bior
air uinneag ann an Lewis Street ,
30120
mach as an làimh le neart nam
bior
, an uair a shùathar mèur na
31125
groigeasach Gog - cheannach , sòrnach ;
Bior
- shuileach , sgur - shuileach ,
32125
ceumannach , Grad - leumanach ,
bior
- chluaiseanach ; Gu cròcach , cabrach
33125
fhionn , Gu ball - bhreac ,
bior
- shuileach , Bi ' dh '
34125
fuadaichear , Bu ghuineach , sgaiteach ,
bior
- guineach , Géur - ghoint '
35125
Le leir - sgrios gu call :
Bior
- dheilgneach , le gairisinn , Bu
36128
' ise , “ cuir air ruinn
bior
iaruinn e ann an cùirt na lùchaìrt
37130
foghanta , ràideil — gu ròibeanach ,
bior
- [TD 38] shuileach , mion - eolach
38130
agus ' ga chur air aghaidh le
bior
- greasaidh . Mar so giùlainear na
39133001
ach cha bhi ri fear lichd .
Bior
a ' d ' dhearn fein na
40135
agus ga chuir air aghaidh le
bior
- greasaidh . Mar so giulainear na
41137
A ' charbad bu loinntreach dealbh ,
Bior
- ghointe mu ' bhràthair gaoil '
42137
bhuin mi nuas o ' n staing
Bior
mearalach cam gun fheum . ' S
43137
fuadaichear , Bu ghuineach , sgaiteach ,
bior
- ghuinneach , Geur - ghointe '
44137
Le léir - sgrios gu call ;
Bior
- dheilgneach , le gairisinn , Bu
45142
Mhidian . An sin nochd iad dha
bior
- greasaidh nan damh leis an do
46142
Fear - ciùin , Fear -
bior
- shuileach , Fear - a -
47154
fhionn , Gu ball - bhreac ,
bior
- shuileach , Bi ' dh '
48155
ob is na h iarr onoir .
Bior
na d ' dhearn fein na faisg
49159
aire gus an d ' theid am
bior
' san t - sùil . Cha
50159
cu , cu a chrochadh . Is
bior
gach srabh san oidhche . Is ionan
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 7
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb