Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="biolair"%c]” returned 79 matches in 44 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 2.57 instances per million words) [0.948 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
1100
s mìobhailteach na beannaibh iad , Le
biolair
uainne a ' s fìor - uisg
2102001
lagain tha fasgach Le fuarainn ' s
biolair
mu ' m poran . Gach gleann
3102005
a bhiodh ròsan , feur , us
biolair
, Mu m ' bhile ' s
4125
ris an àird , Dh ' itheadh
biolair
an fhuarain , ' S air bu
5125
ri òl , B ' fhearr leat
biolair
an fhuarain , A ' s uisge
6125
Ri torman siubhlach luath ; Gach
biolair
, ' s luibh le ' n
7125
sòbhrach gu dlù , Creamh , agus
biolair
a ' fàs , Air àileanaibh aimh
8125
Le fuarainibh grinne Am bun gruamach no
biolair
, Còineach uaine mu ' n iomall
9125
mìobhailteach , na beannaibh iad , Le
biolair
uainne a ' s fìor - uisg
10125
' S cràcach , gibeach ,
biolair
' uaine , Fàs gu h -
11137
' S cràcach , gibeach ,
biolair
uaine . 55 ' Fàs gu h
12168
Le fuaranaibh grinne Am bun gruamach na
biolair
, Còinneach uaine mu ' n imeall
13168
s mìorbhailteach na beannan iad , Le
biolair
uaine ' s fìoruisg , Deoch uasal
14177
is sòbhrach gu dlùth , Creamh agus
biolair
a ' fàs Air àileanaibh aimhréidh '
15191
with the line “ Dh ' itheadh
biolair
an fhuarain , ' s air '
16199
o ' n ghrinneal , ' S
biolair
a ' cùr sgàil ort ; Tha
17216
Gu ' m b ' annsa leò
biolair
fhuar , Biolair fhuar , biolair fhuar
18216
b ' annsa leò biolair fhuar ,
Biolair
fhuar , biolair fhuar , Gu '
19216
leò biolair fhuar , Biolair fhuar ,
biolair
fhuar , Gu ' m b '
20216
Gu ' m b ' annsa leò
biolair
fhuar , A bhiodh an cois an
21233
sobhrach gu dlu , Creamh , agus
biolair
ag fàs , Air aileanaibh aimh -
22233
ris an àird , Dh ' itheadh
biolair
an fhuarain , ' s air mo
23233
ri òl , B ' fhearr leat
biolair
an fhuarain , a ' s uisge
24237
Costag a Bhaileghéam hridh Cost - mary
Biolair
Cresses An Eanich ghárridh Endive An Goirgen
25239
aig na fuaranaibh , Ag òl na
biolair
uaine dhiubh , Na caoraich mhaol '
26243
N deoch - shlàint tha m '
biolair
d ' fhuar - thobair , Tais
27243
cois an fhuarain is bhlasda bùrn Am
biolair
uaine ri sniomh mu bhruaichean Na gallain
28257
under road ) — saibhear watercress —
biolair
waterfall ( s ) — eas (
29277
Le fuarainibh grinne Am bun gruamach no
biolair
, Coineach uaine mu ' n iomall
30277
Ri tormain siubhlach luath : Gach
biolair
, ' s luibh le ' n
31277
miobhailteach , na beannaibh iad , Le
biolair
uainne a ' s fior - uisg
32284
s miorbhailteach na beannan iad , Le
biolair
uaine ' s fior uisg ' ,
33291
Ri torman siubhlach luath ; Gach
biolair
, ' s luibh le ' n
3429
còinteach air am braonadh le drùchd ,
biolair
uaine is luachair is sochar na sòbhraich
35315
mhaidne air a fuairead Uisge ' s
biolair
an fhuarain , ' S bhiodh an
363
gleusadh a cruit - chiùil . Bidh
biolair
uain ' as bòidhche snuadh A '
37400052
cholg - luibhean , uinnean ,
biolair
, leatas , balg - buachair .
38400052
meanbh - cholg - luibhean ,
biolair
. [TD 326] Na Bana - chlarsairean Le
39400118
s mìorbhaileach na beannan iad , le
biolair
uaine ' s fìoruisg deoch uasal rìomhach
4054
s mìorbhuileach na beannaibh iad , Le
biolair
uaine ' s fìor - uisg '
4158
Tha muran , luachair , is
biolair
uaine Na lagain uaigneach far ' n
4258
cungaidh euslaint ' fhuar - uisge Le
biolair
uain ' am barr ; Le torman
4358
na dheann ; Gu ' m faighte
biolair
uaine ' Na chuartagan neo - ghann
4458
d ' chluaintean ; ' S le
biolair
uaine tha ' m bruachan comhdaicht '
4559001
Eigir gu h - ard , Le
biolair
uaine shuas m ' a barr .
4659001
cha chuid cleir no sagairt e .
Biolair
uaine ga buain fo lic , '
4759002
a female character in the tales .
Biolair
, biorlus , water - cress ,
4859002
' lus , ' plant — '
biolair
Moire , ' water - cress of
4959004
or marsh - trefoil , and '
biolair
Moire , ' cress of Mary ,
5059005
tràigh . B ' annsa leo am
biolair
fhéin , Am biolair hó , am
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb