Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="bhithinn"%c]” returned 1,558 matches in 307 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 50.76 instances per million words) [0.28 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 32
1100
&c . ' S ge do
bhithinn
an éugail , Agus leigh air toirt
2100
Seinn eibhinn , &c . Nuair a
bhithinn
- ' s ' s mo mhìn
3100
ad dhàil chuirinn ort fàilt ' ,
Bhithinn
a ghraidh reidh riut — M '
4100
tugadh iad do lamh dhomh , Cha
bhithinn
- ' s ann san am so
5100
' s a maoin , Cia mar
bhithinn
sona Gu ' n do chomunn gaoil
6101
bithidh mo mhac a lathair , Cha
bhithinn
mar tha co dubhach . 101 Do
7101
m bitheadh tu Chiuinlaoich agam , Cho
bhithinn
a noc am aonar . 109 Na
8101
Nann bitheadh Conlaoch agamsa , Cha
bhithinn
an nochd a ' m ' aonar
9101
faga du an t - iomlan agam
bhithinn
cho mhath sa bha mi riamh .
10101
geilleadh tu dom ' ghuth ; Cha
bhithinn
gun luth gun treoir , Thuiteadh gach
11101
uile Gu dìothachadh an aon duine ,
Bhithinn
féin ' s mo threuna leat ,
12101
Mar a fuighinnse do ghaol , Cho
bhithinn
is t - shaogh ' l mar
13102001
' fhaodas mi thoirt seachad , Cha
bhithinn
- se an diugh co faontrach ,
14102001
Ris a ' leiginn mo bhriathran Ged
bhithinn
lag . [TD 26] “ Tha mi faicinn
15102001
Gun ise ri m ' thaobh
bhithinn
aonarach , tinn , ' S mi
16102001
chridhe ! cha ' n ioghnadh ged
bhithinn
' An so , mar is dligheach
17102001
aileag orm , ' s ged a
bhithinn
a ' stri ris an t -
18102001
sia sgillin a thogail fhathasd cha
bhithinn
dad n ' a b ' fhearr
19102002
dh ' fhanadh i rium bìth ,
Bhithinn
rithe bàigheil . Is neònach an rud
20102002
&c . Nam biodh agamsa spreidh ,
Bhithinn
gle chuirteil , Nam biodh agamsa spreidh
21102002
s is urrainn duit a bhi ,
bhithinn
a ' d ' chomain n '
22102002
( l ) an aon duine ,
Bhithinn
féin ' s mo threuna leat ,
23102002
na bha air a radh , cha
bhithinn
a ' cur dragh [TD 273] oirbh a
24102002
an nochd fein ' s ged a
bhithinn
a ' siubhal a ' mhonaidh fad
25102002
atharrachadh ' s an duthaich , cha
bhithinn
air deireadh ' s a ' chuis
26102002
air ball , agus an sin cha
bhithinn
air mo bhódhradh le sgalail Fionnghail oig
27102003
n tha an Tuathnach na ' aghaidh
bhithinn
ro dheas gu chur air chul .
28102003
aghaidhse . Agus bu shona '
bhithinn
an nochd na ' m bithinn saor
29102003
oir mar b ' e thusa ,
bhithinn
- sa an diugh co aineolach ri
30102003
leannanachd fhein seachad , ' s ged
bhithinn
og ' s air toir mnatha ,
31102003
smuide ; ach c ' arson a
bhithinn
a ' gearan ; ' s ann
32102003
shamhach , fhoisneach ' s ged a
bhithinn
ann an cathair - mhoir taobh an
33102003
mo chasan gu daingeann , ' s
bhithinn
ceart shuarach ged robh mo chlaisteachd '
34102003
' siubhal an rathaid - mhoir ,
bhithinn
a ' meorachadh a bhriathran , agus
35102003
a bha fo ' theagasg . Cha
bhithinn
seachd bliadhna dh ' aois nuair a
36102003
” [TD 340] “ An uair a
bhithinn
fhìn ' s mo mhàthair thair a
37102003
' s a maoin , Cia mar
bhithinn
sona Gun do chomunn gaoil ? B
38102003
ghabh ; na ' n gabhadh cha
bhithinn
mar a tha mi . ” Cha
39102003
air cho beag doruinn riumsa , cha
bhithinn
a ' gearan . ” Ghabh Iain
40102004
mi ris gur fichead punnd Sasunnach a
bhithinn
ag iarraidh air son mo shaothrach .
41102004
còrdadh an ceòl cho math ribh ,
bhithinn
air a thoirt dhuibh roimh ' n
42102004
eil fhios agam c ' arson a
bhithinn
a ' gleidheadh coin ma dh '
43102004
air mo thìr ; An uair a
bhithinn
airtealach , ' N am chairtealan ,
44102004
ris fhein cho fad ' s a
bhithinn
' s an àite . Ach bha
45102005
so a thoirt gu crich shoirbheachail ,
bhithinn
taingeil na ' m faigheadh e anns
46102005
' s e am port a
bhithinn
fein an comhnuidh ag iarraidh ort a
47102005
us an lach . ' S ged
bhithinn
gu flurach ' s na tolmain ,
48102005
faga du an t - iomlan agam
bhithinn
cho mhath sa bha mi riamh .
49102005
Tha mise dol do Leoghas , agus
bhithinn
' n ur comaine na ' n
50102005
' s na h - àithean ,
Bhithinn
latha romh chàch air a ' chòdhail
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 32
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb