Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="bhith"%c]” returned 25,189 matches in 448 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 820.59 instances per million words) [0.924 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 504
1101
thus truid ; Truaidh mo lus a
bhith
agad an - asgaidh . 21 Mise
2101
Cuchulin , do Aoife , air dha
bhith
na Ardcheann - feadhna air armailte na
3101
Bheil na goid air thuair a
bhith
làn . Bha iad a nis a
4101
' S neach raibh toiseach aig a
bhith
, Cho duin e ach Spiorad fás
5101
Cumhail , ' N am duinne '
bhith
' dol seachad ; Co ' m
6101
' m freasdal armaibh ; Sibh a
bhith
' gam ' ruith ' nurn ochdnar
7101
nam mòr - cheum doireach ; '
Bhith
air làn an duirn de ' n
8101
mo threoir Déis an sgeoil so '
bhith
ga innseadh . Various Readings . D
9101
s ise gruamach Linn duinn a '
bhith
faicinn an òglaich Togadar ar ' n
10101
a dhubhairt comhraig orra . 1 AIR
bhith
do Fhionn air tulaich Fhoirr , '
11101
bu mhor goil Shantuich a bheist a
bhith
nan innis 5 An tosach mireadh agus
12101
daimh thromh nan gleanntibh . 6 Air
bhith
dhuinn bhi sgith do ' n t
13101
bu ionmholta an naonar . 14 Air
bhith
dhuinn bhi sgith do ' n fhuileach
14101
buillean na aon sgeith ' S mur
bhith
Oscar nan rath , Cheangail è sinne
15101
tri chaogad Laoch . 27 Mar -
bhith
na laoich a bhi garg , Is
16101
chuaidheas 9 — Ciod a bhuaidh a
bhith
air Bran ? ( Arsa Connan uaibhreach
17101
dearg An diaidh na ' m Fiann
bhith
sealg an fheidh . 4 Dh '
18101
thri Gun aon mhir dh ' e
bhith
san torc . 13 Tharruing e '
19101
torc . 15 Air dh ' a
bhith
tamull na thosd Labhair Fionn ' s
20101
nan cruite ciuil , Air dhuinn a
bhith
steach mu ' n ol , Dhuisg
21101
a ' m ' dhàil ; Air
bhith
dhasan anns na càsaibh , ' S
22101
grinn Ach an darna fear '
bhith
' n Eirinn . 16 Thug sinn
23101
mhuinealach mhi - leasach . 30 Air
bhith
dhomhsa ' n dàn ; Gu '
24101
' n chlar Ach fuil fir a
bhith
ga thachdadh . 4 Dh ' sharai
25101
iarradh tu oirn e , Mise a
bhith
gun Fhiann gun athair . 20 Ge
26101
' na shioram suain An déis '
bhith
' cuartachadh chuain ghaùbh : Thug iad
27101
eachaibh loma luath ; Sgeanan caol '
bhith
throimh an crios , ' S am
28102001
&c . Te eil ' air
bhith
, d ' a sgiamhaichead , '
29102001
“ ach cha ' n urrainn e
bhith
gu ' n robh na h -
30102001
' s cuid bochd Mar a
bhith
' s gu bràth anns gach aite
31102001
mo pheann leigidh sios , Their cuid
bhith
' s ag ' eisdeachd , ri
32102001
m feumadh am ministeir ac ' a
bhith
comasach air searmonachadh ' s an dà
33102001
nan tilgeadh , dh ' fhaodadh i
bhith
rithisd na do rathad . ” Cha
34102001
Cha n - eil còir air
bhith
againn an cumail bh ' Uaithe .
35102001
Mo Mhàthair . Am feud e
bhith
nach deanar leam , Caidreamh a '
36102001
mheas leotha mar bu chòir da a
bhith
. Tha am bàrr fior mhath anns
37102001
Cha b ' ascaoin na dé
bhith
- bhuan : ' S i Pallas
38102001
mar a b ' urrainn so a
bhith
. Tha ni eile a dhearbhas gur
39102001
a bhreathnachadh ciamar a ghabhadh sin a
bhith
; a chionn , an t -
40102001
treuntais agus an gaisge , ri linn
bhith
' cur as dha na Piocaich .
41102001
' us cordadh air suim , A
bhith
' dh gu ' m maith féin
42102001
dh ' fheudadh a ' chuis a
bhith
. Mar seo , ann an Cumha
43102001
s teinne a dh ' fheudas a
bhith
. Ma tha creutairean a ' ghabhail
44102001
Air a slios bha ' n sgiath
bhith
- bhuan , Thoirteil , áillidh ,
45102002
dh ' fhaodas sin a nis a
bhith
? Cia mar a dh ' fhaodainn
46102002
' d é ' dh fhaodadh a
bhith
ann nach fhaodadh i fhosgladh cuideachd .
47102002
' d é dh ' fhaodadh a
bhith
anns an fhear sin ni ' s
48102002
” “ Na bitheadh eagal air
bhith
ort , ” ars ' gille a
49102002
bhiodh ar sonas iomlan , mur
bhith
na bha do eagal oirnn roi na
50102002
' cuairteachadh na cagailte , feudaidh e
bhith
a ' leughadh a ' GHAIDHEIL ,
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 504
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb