Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="bha"%c]” returned 239,547 matches in 533 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 7803.76 instances per million words) [0.889 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4791
1100
' S an sòlas chuaich a
bha
mòr aoibhneas . [TD 3] Bha ceò air
2100
chuaich a bha mòr aoibhneas . [TD 3]
Bha
ceò air fleagh bhàrr an fhéidh ,
3100
S tu mac an deagh athar ,
Bha
gu mathasach meaghrachail , Bha gu furbhailteach
4100
athar , Bha gu mathasach meaghrachail ,
Bha
gu furbhailteach , daonnachdach , Faoilteachail ,
5100
N am dhut tighinn , &c .
Bha
thu measail aig uaislean , ' S
6100
fhuair thu t - aois oig .
Bha
thu measail , &c . Gu '
7100
S mi caoidh nan corp geala ,
Bha
call na fala fo ' m brot
8100
na fala fo ' m brot ;
Bha
mo lamhansa croabhach , ' N deigh
9100
[TD 13] ' S ann an sin a
bha
' n cinneadh , Bh ' air
10100
Chuir Dia oirnn craobh shiochaint ,
Bha
da ' r dionadh gu leoir ;
11100
n tionndadh duineil , Thug an camp
bha
' n Cille - Chuimein ; '
12100
a dol an ordugh , ' S
bha
buaidh an là le Clann - Domhnuill
13100
oirbh surd ' ur tapaidh ; Ged
bha
mo dhuthaich na lasair , ' S
14100
agus pillein , Cho math ' sa
bha
riamh dheth d ' chinneadh , Nach
15100
leo dhol leotha , ' S ann
bha
laoich ga ' n ruith air reothadh
16100
' S ioma slaodanach mor odhar ,
Bha
na shineadh air Ach ' - an
17100
or claidheamh clais - ghorm comhnard ,
Bha
bualadh an lamhan Chlann - Domhnuill .
18100
rusgadh na ' n greidlein tana ,
Bha
iongnan nan Duimhneach ri talamh , An
19100
Goirtean - odhar , ' S math
bha
e air a thothar . Cha '
20100
AN - T - SAIOR .
Bha
mi ' n dé ' m Beinn
21100
eile mar ri càirdean , ' Nuair
bha
sinn anns na Càmpan , Bu chridheil
22100
an dràm oirnn annasach . ' Nuair
bha
mi ' n toiseach m ' òige
23100
an t - aran domh . [TD 29]
Bha
mi ' n dé ' san aonach
24100
dé ' san aonach , ' S
bha
smaointean mòr air m ' aire -
25100
tha ' d sheasamh air mo lic
Bha
mise mar tha thu ' n dràst
26100
Na lànain phòsda nach dealaich ;
Bha
iad lìonmhor sean a ' s og
27100
n cruadal na ' n tapadh a
bha
, Ach gaoth n - iar agus
28100
bhi cho teann air ar dachaidh sa
bha
, ' S cha do sgaoil sinn
29100
' ud air ordugh dha fein ;
Bha
' n da chuid air a mheoirean
30100
ceathairn chaidh dhinn , Na fir threubhach
bha
sgairteil , Dheanadh teugbhail le claidheamh '
31100
siantan ' n ar n ' aghaidh
Bha
sinn shios air ar ' n agairt
32100
' g aireamh gach buaidh , A
bha
co ' - streup ri mo leannan
33100
mi bealach nan ard Le suigeart mar
bha
mi ' n tòs , Ach triallam
34100
e ro chinnteach , Air do shinnsir
bha
buaidh ; Nach do dhìbir an deas
35100
' S a chuireadh an ruaig '
Bha
gu h - ardanach , reachdmhor ,
36100
thriall , Clann Iain gun ghealltachd ,
Bha
' neart - san leat riamh ,
37100
t - Shaoir bho thaobh Chruachainn .
Bha
cruadalach tréun ; Ge d chaill ìad
38100
' Righ nan dùil ! nach mi
bha
' s tu , Dol fo na
39100
mi air mo chul - thaobh ;
Bha
marcach an eich chrùthaich , Tigh '
40100
anns na glinn . B ' òg
bha
mis ' a ' s Màiri '
41100
Mhàìri , &c . ' S tric
bha
mis ' a ' s Mairi ,
42100
buaidh dha , Thar gach gruaig a
bha
: Cha ' n ' eil dragh
43100
Ach gaol a thòisich ' nuair
bha
mi m ' phàisde , ' S
44100
sìth , Ri cloinn an fhir a
bha
ceutach , Nach bu choltach ri féile
45100
Cha b ' i ghéire gun tuigse
Bha
sa bheul bu neo - thuisliche glòir
46100
Mo sgread chràiteach am fulachd ! A
bha
' n taigh chlàraidh ' n robh
47100
' iad mo ghràdh na cuirp gheala
Bha
gu fiùghantach , fearail , neo -
48100
call am fala fo ' n leintean
Bha
na fir bu mhor féil ' ri
49100
b ' i sud an fhuil shalach
Bha
ga taomadh mu ' n talamh sa
50100
S a liuthad ùmaidh mar ghearran A
bha
cuir fùdair na dheannabh mu ' r
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4791
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb