Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="beir"%c]” returned 487 matches in 148 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 15.87 instances per million words) [0.901 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 10
1100
na dhùisg mi bruite , fann !
Beir
soraidh buam do ' n ribhinn shuairc
2100
mala shùairc ! [TD 49] Oig mhìn
beir
mo shoraidh Leat na choirean so shuas
3101
Cheangla Connull le Conlaoch . 7
Beir
fios gus gach Laoch mear lan ,
4101
a dh ' fhoghuimin uaithe . 22
Beir
mo mhallachd fein do m ' mhathair
5101
an Scian sheo air Bhar Tingin ;
Beir
air Chluais air a Mhuic Tsheisg ,
6101
math do mhac mnai na fir ,
Beir
air chluais air a mhuich sheisg ,
7101
Ceann ? G . 12 . 15
Beir
a Mhallachd , a Chonain mhaoil ,
8101
ris bhur dea - ghniomh . 24
Beir
leat Oissain is Diarmad donn , Fearr
9101
an dara cath air thus . 27
Beir
mo bheannachd uam an nochd , Beir
10101
Beir mo bheannachd uam an nochd ,
Beir
m ' anam bochd gu Dia ;
11101
duit gun chleth , Fhearais mas aill
beir
leat ? Eiric m ' athar b
12101
cheann diomsa air a cheann desa ,
Beir
a mholach ! — a Chonoin mhaoil
13101
do chreapill Fuasgail ar cuimhraich a laochlan
Beir
leat sin ad timchioll 27 Duasgail Dearg
14101
Clanna Morna ' s an cuid cŏn
Beir
mi hoiriou o o - hoa Da
15101
feuch am faic sibh mo dhaoine ;
Beir
sorruidh uams mo cheud beannachd , Aithris
16101
chaird Cur car na consboid mun cúairt
Beir
consboil na slúagh a baird . 3
17102001
“ Greas thusa ort gus ' m
beir
thu orra . ” Dh ' fhalbh
18102001
fac ' . “ Saoil sibh am
beir
iad oirre mu ' n ruig i
19102001
( ? ) chladh na dìlionn ,
Beir
a sgrìbhinn mo bheannachd . ABRACH .
20102002
bhi dol ' n an ceann ?
Beir
a ' mhallachd , a Chonain mhaoil
21102002
Dh ' fhalbh , &c .
Beir
mo shoraidh le gradh Uam do '
22102002
gradh Uam do ' n Iuraidh ;
Beir
mo shoraidh le gradh Dh ' fhios
23102003
[ Ceòl ] SEISD . —
Beir
mo shoraidh le durachd , Do ribhinn
24102003
Air mo ghlun anns an fhraoch .
Beir
mo shoraidh le durachd , Do ribhinn
25102004
agus theid mi dh ' fheuchainn am
beir
mi air . Bha Alastair ùine mhaith
26102004
ars ' am marcaich , agus
beir
air , agus bheir mi dhuit fichead
27102004
mach ' n a dheaghaidh ' s
beir
air bheir aca air , ' s
28102005
' s fearr , Na Quebec !
Beir
an t - soraidh so uam ,
29102006
Bhain . Eachdruidh Thuatha De Dannain .
Beir
fios uam do Chearnaburg . Gabhaidh mi
30102006
ar bioth do thaobh na hoibrese ,
beir
a bhuidhe ré Dia . Agus da
31102006
bhi dul nan Ceann ? 15 .
Beir
a Mhallachd a Connain Mhaoil Huirt an
32109
lasraichean dìan doruinn ; Ma ' m
beir
ort an stòirm a sheideas le tòirm
33110
CHLANN DO ' NUILL NAN EILEAN '
Beir
soraidh uam gu m ' eòlas Gu
34112002
bhàis shiorruidh ? Cinnteach gu ' m
beir
an Dioghaltair ort mu dheireadh ? agus
35112003
ghlaodh an sluagh a mach , “
Beir
uainn , beir uainn , ceus e
36112003
a mach , “ Beir uainn ,
beir
uainn , ceus e ! ” A
37112003
Am bheil sibh ag ràdh , “
Beir
uainn an soisgeul ! ” No am
38112003
ris , agus ag radh , “
Beir
o ' n talamh a leithid so
39112004
dheireadh a gheibh thu mu ' m
beir
sgrios obann ort . Mar so deir
40113
car iomlan a dheanamh m ' am
beir
i oirre , a rithisd ; oir
41123
na thrà , Gu ' s am
beir
am bas na suain ' orra :
42123
thuirt na h - iudhaich , “
beir
uain ' ! beir uain ! a
43123
iudhaich , “ beir uain ' !
beir
uain ! a mealtair ; A '
44125
Nach tug e , &c .
Beir
an t - soghraidh so buam ,
45125
Iuraidh , a ' s Sgarbaidh :
Beir
mo shoraidh do ' n dùthaich ,
46125
Ge b ' e neach air am
beir
e , Bi ' dh chneidh dheireannach
47125
' Gheibh tuillinn mu ' m
beir
i ' h - asaid ; An
48125
daoine ; Thig fo chall air nach
beir
iad , ' S e ceann mu
49125
Air chor ' s gu ' m
beir
an t - àl òg ' air
50125
na dhùisg mi bruite , fann !
Beir
soraidh buam do ' n ribhinn shuairc
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 10
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb