Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="beag"%c]” returned 15,441 matches in 514 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 503.02 instances per million words) [0.869 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 309
1100
' dhriùchd , ' S an neòinean
beag
' s mo lamh air cluain ,
2100
an leirg . ' S am minnean
beag
de ' n chòmhraig sgìth , '
3100
buadh ? Pill fathast — aon cheum
beag
— O , pill ! Cha chluinn
4100
rium ann , ' Sa bheinn is
beag
a shaoil mi , G ' un
5100
fuath dh ' i , ' s
beag
mo luaidh air , Ged a fhuair
6100
&c . Cha ' n eil baile
beag
' s am bì thu , Nach
7100
Fo shileadh nan siantan ; An lagan
beag
fásaich , Nan aitigin diamhair , '
8100
toirt at oirbh ; Ach ' s
beag
is misde ' n t - àrmunn
9100
Chluaidh ' a chònaidh , Tamul
beag
gu - n tréig sinn , ar
10101
) , Sith - fhada shithsheang ,
Beag
- chileach beag ghaoisneach , beag chluasain
11101
fhada shithsheang , Beag - chileach
beag
ghaoisneach , beag chluasain , 4 Mor
12101
Beag - chileach beag ghaoisneach ,
beag
chluasain , 4 Mor chuithach mor cheach
13101
h - anrach Garabh . 6 Miosachan
beag
a th ' am , Ma dh
14101
ghuth . 9 Chunnaic mi Fionn le
beag
spairn , Tilgeadh na Gra chloich sin
15101
thìr féin ; Cadal fadadh ' s
beag
a thlachd , Do dhuine is è
16101
gnàthach leatha cuid sheachrain ; ' S
beag
a b - urram ' us mòr
17101
. . . 36 ' S
beag
orm fein na bhitheadh ann , Aon
18101
mhiol - choin ; Ach comas tiotan
beag
do ' n tràigh , Thoirt miosgain
19101
aon leabaidh . ' S an lus
beag
' thig roimh an uaigh , Ge
20101
cogadh . 3 Còdal uìle ' s
beag
a lochd . Do dhaòine bhiodh ri
21101
Usnachan ionmhuin ; Cadal fada ' s
beag
a thlachd , Do dhuine ' se
22101
dhithis bhrathar iulmhor , Codal shùl is
beag
a thlachd Do ' n mhnaoi tha
23101
cluinn i foram a gaoil ; Is
beag
a h - uamhan roimh an donshion
24101
a chumail a bhlair . Tamull .
beag
na dheigh sin thainig an gobha steach
25101
mi guidh ' ort thoir dhamh beathach
beag
do na h - iasgibh sin a
26101
iasgair , ach bheir mi beathach
beag
a ' s ludha na so dhuit
27101
deir na Righribh ris . Tha ni
beag
eile dhith orm chum gach ni choimlionadh
28101
a shean fhir liath , ' S
beag
orm do cheil gun thachd . 3
29101
garbh ; Do d ' chleirsneach gur
beag
mo speis , ' S de cheol
30101
is coin . PATRIC . 19 Ge
beag
a chu ' ill chronnanach , Is
31101
A Phádruic ma thugas ceud , Beagan
beag
a labhairt dhúinn ; Aailais ma -
32101
garbh ; Do d ' ghlaggar gur
beag
mo speis , ( al . chleirsneachd
33101
e neach ma ni . 18 Ge
beag
a chuibhil chronanach , ( chulag )
34101
gun chealg , Daoire dearg agus Aogh
beag
; Aogh mac Gharidh nach tím ,
35101
chealg , Daire dearg , agus Aogh
beag
; Aogh Mac Gharai ' nach tim
36101
as mo phramh , Air teachd meangan
beag
do ' n la . 8 Inghean
37101
mo phná ' , Air theachd beagan
beag
do ' n lá ; Inghean ur
38101
a ' ghrian ; Thug mi sealladh
beag
na dheigh , Sealladh bochd do '
39101
Oisain . ' 2 ' No Caoilte
beag
nan cos lumhor , No neach a
40101
air is rugas air , An gleann
beag
eidear dha chreag ; D ' ainm
41101
Chailleach . 8 Cuir thusa do theine
beag
air làr , Is seid ris gu
42101
sraoinidh nam rámh , ' S Caoilte
beag
Mac Ronan áidh . 13 Do leum
43101
na Cailleaich ; ' S rug Caoilte
beag
nan cuach , Air a claidheamh cruadhach
44101
eil onoir dhuinn a Ghruagach ; Cia
beag
a chéabhadh oirnn cailleach , A céile
45101
Y . Z . 15 Fosgladh
beag
gun d ' thug an gobhainn ;
46101
tharladh air a ' dol seachad Ceum
beag
rathaid ' s e ri smaointeach .
47101
Dìre re bealach na saothair ; Fosa
beag
ort , ars ' an Gobhain ,
48101
bhrathail ; 28 Ge b ' e
beag
leat tha ' n Fheinn ann ,
49101
shluagh o d ' thir ' S
beag
a philleas ris an sinn . O
50101
an Erin . FEARG . 84 Ge
beag
leatsa an Fhiann theircs A Ri Lochlin
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 309
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb