Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="barail"%c]” returned 1,704 matches in 263 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 55.51 instances per million words) [0.86 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 35
1100
' S gu ' n robh ar
barail
ro mhor air r ' a linn
2102001
iad na Pruiseinich bha iad , am
barail
gun bitheadh iad fhein co laidir '
3102001
ath àm tionail ; agus ciod e
barail
nam paipeirean naigheachd mu gach cuis ,
4102001
Nach fhiu leo comhairl ' no
barail
, A ghabhail ceart ' o an
5102001
air baird ' a ' s airde
barail
, Air ailleachd pearsa agus snuadh ,
6102001
a chéile . ' S i so
barail
nan Sasunnach mu ' r déidhinn agus
7102001
eil beagan aobhar aca air son am
barail
. Ach tha mi ann an lan
8102001
fheud e bhi gu ' m bheil
barail
neach eile a chearta cho fiachail ri
9102001
dheanadh anns gach puinc a réir na
barail
aca - san , tha iad lìonmhor
10102001
' fhaodadh neach a bhi do chaochladh
barail
ris air iomadh puinc ach cha '
11102001
n comhair iomadh gisreag is ùbag is
barail
fhaoin . Oir cha ' n '
12102001
ud , bha i ' n a
barail
chumanta anns an sgireachd nach robh fear
13102001
òg . Thug mi greis ' am
barail
fhaoin , ' An dùil nach laidheadh
14102001
sinn a bhi glic ' n ar
barail
fein , os ceann na tha air
15102001
am mealladh an so ' n am
barail
, ceart mar a ta iad ,
16102001
gu bàs air an iartus airson na
barail
fhaoin so . Ach mar an robh
17102002
cha ' n ' eil ni réir
barail
dhaoin ' . Beatha ' n duine
18102002
th ' againn , S bheir iad
barail
gu ' n geill sinn ; Cha
19102002
' feuchainn ciamar , a reir ar
barail
- ne a chailleadh a ' Ghailig
20102002
linn roimhe sin . Tha cuid am
barail
gu ' n robh eolas aig na
21102002
an saoghal ach [TD 48] bha iad am
barail
nach robh e mar mhoran cho farsuinn
22102002
e . Uime sin bha Columbus am
barail
gu ' n gabhadh taobh an ear
23102002
a chionn fhathast . Is i ar
barail
nach tig moran cobhair orra gus an
24102002
fhios againn gu ' m bi ioma
barail
ann , mu cheartachd agus mu iomchuidheachd
25102002
o chionn ghoirid . Tha mi am
barail
gur e an carn so carn a
26102002
“ Leig dhiot a bhi ' m
barail
gur bard thu . ” Leig seachad
27102002
a bhiodh iad , ' n am
barail
fein , cinnteach gu ' n tigeadh
28102002
' ur n - ionnsaidh . Tha
barail
agaibh fhein air an aobhar cheana ,
29102002
' n eil mi dol a thoirt
barail
' a thaobh na cuise , tha
30102002
luchd - teagaisg Oilthigh Ghlaschu [TD 199] seachad
barail
a thaobh na doighe anns an d
31102002
a cheisd mu ' m bheil dealachadh
barail
am measg nan seanchaidhean cia dhiu a
32102002
mar air tus . Bha Columbus am
barail
gum b ' ann de thir -
33102002
amhainn mhòr Orinoca . Bha esa am
barail
gum b ' i sin amhainn Gihon
34102002
Mairi , cha b ' i sin
barail
Dhonnchai no mo bharail fein . Bu
35102002
— Nach gorach leibh ' n am
barail
iad ! Is e mo ghaol an
36102002
a sporan ; tha mi ' m
barail
nach b ' uilear dhuibh uile gach
37102003
an ama chaidh seachad — is e
barail
feadhnach gu ' n d ' fhàg
38102003
ach tha an t - amadan am
barail
gur aithne dha na h - uile
39102003
gach aon fa leth dhiu de chaochladh
barail
mu ' n doigh air an do
40102003
aidicheadh iad e ; ciod air bith
barail
a bh ' aig a ' Mhoraire
41102003
chuis , b ' i sin am
barail
- san mar an ceudna . Ach
42102003
air a muinghinn . B ' i
barail
Oighrig gu ' n robh na maithean
43102003
chluais gu ' n robh e am
barail
gu ' m b ' e so
44102003
m ' am b ' i so
barail
muinntir eile mu ' n Ghaidhealtachd ,
45102003
ceart a ' s cearr a reir
barail
: Tha na naimhdean dannara lionmhor ;
46102003
' s an am ud fianuis air
barail
a chomh - luchd - dreuchd mu
47102003
n toiseach cha robh a ' chaochladh
barail
agam ; oir , cha ' n
48102003
gniomh , no dìorasach ' n ar
barail
fein . [TD 117] LITIR O FHIONNLADH PIOBAIRE
49102003
' s air a bheil caochladh
barail
aig na daoine is mo a smaointich
50102003
an carbad siubhlach ; tha mi am
barail
na ' n gabhadh e air '
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 35
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb