Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="bainne"%c]” returned 1,461 matches in 323 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 47.6 instances per million words) [1.008 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 30
1101
air mhadain a màireach ; Gheibheadh tu
bainne
chruidh chraobhaich , Agus maorach à Innis
2101
air a bheathachadh le saill reamhar airson
bainne
chioch . Deirear gun rabh sreang air
3101
mar ioclaint , Do d ' chabhair
bainne
mo chioche . ' 54 ' '
4101
thaobh ; Bheirinn fhein mar iocshlaint dhuit
Bainne
mo dha chìch gu d ' chobhair
5102001
co misneachail . Tha iad seachnach air
bainne
, ìm a ' s caise ;
6102001
a ' toirt mil a ' s
bainne
do gach neach gun saothair , mar
7102001
Gaoth an iar , iasg is
bainne
; Gaoth a tuath , fuachd is
8102001
am faighinn an càis ' ' s
bainne
blàth air son òil . Cha '
9102001
cha d ' fhuair e ' m
bainne
; — cha ruigeadh e leth na
10102001
Nach do bhleodhnadh deur d ' am
bainne
riamh . 5 . Tha bean thorrach
11102001
chomhairle air ach ola chas easgann ,
bainne
cìch circe , ' s geir mheanbh
12102001
n iar , iasg a ' s
bainne
; Gaoth o ' n ear ,
13102001
' m b ' fhior , am
bainne
a thoirt o ' n chrodh agus
14102001
' bhainne . An uair a bha
bainne
mairt air ubagan a chuir air ,
15102001
Ola cas easgainn , A ' s
bainne
cich circe , Agus geir mheanbh -
16102001
Criosd , Le mil ' us le
bainne
, le h - aran ' us
17102002
tugadh i dh ' ise deur beag
bainne
, gun glanadh i i cho math
18102002
“ Ma bheir thu dhomhsa deur beag
bainne
, glanaidh mi i cho math '
19102002
rithe , “ Thoir dhomhsa deur crion
bainne
, ' s glanaidh mi do chasan
20102002
chreutair — bheir mise dhuit do dhiol
bainne
ma ghlanas thu mo chasan . ”
21102002
” an àite , “ Tha am
bainne
na annas oirnn , ” no “
22102002
“ Tha sinn fhein ' s am
bainne
na ' r coigrich ” no “
23102002
piseag bhuamsa mur faigh thu dhomh diaran
bainne
bho ' n mhart mhaol . [TD 141]
24102002
mart briagha , Mart a bheir
bainne
dhomh , Bainne bheir mi do '
25102002
Mart a bheir bainne dhomh ,
Bainne
bheir mi do ' n chat ,
26102002
— Cha ' n fhaigh thu
bainne
bhuamsa mur faigh thu dhomh sop bho
27102002
' n mhart , Mart a bheir
bainne
dhomh , Bainne bheir mi do '
28102002
Mart a bheir bainne dhomh ,
Bainne
bheir mi do ' n chat ,
29102002
màrbh ! Nach luachmhor an ni am
bainne
fein do mhac an duine , agus
30102002
Cìochan geal ' a ' s
bainne
' sileadh leo . Hà , ho
31102002
ró , &c . Gheobh thu
bainne
na bà druimfhinn bhuam ; Hà ,
32102002
Maol - Ruainidh ! Gheobh thu
bainne
, &c . — Hà , ho
33102003
buntata , ìm , a ' s
bainne
. Cluinnidh sinn o chuid gu '
34102003
h - uine ud air brochan -
bainne
agus im ; no co dhiu a
35102003
fhuilt oir iad , ach an aite
bainne
cha d ' thainig ach nus glas
36102003
phailt an sògh , A ' dìol
bainne
geal nan tràth , ' N an
37102003
shuil neach - eigin an toradh a
bainne
gach mairt ' n a buaile ,
38102003
sgallt i na measraichean agus na soithichean
bainne
le h - uisge goileach gach maduinn
39102003
' bhad ; Dh ' fhalbh am
bainne
bho ' n eallaich air chul ,
40102004
n dianadh pailteas bliochd a ' s
bainne
e , bha iad cho math '
41102004
i bhò is airde geum is mo
bainne
; ” “ Is labhrach na builg
42102004
air an teine , agus na cuachan
bainne
lan , deas air son ar suipeireach
43102004
a ' bhó a tha ' toirt
bainne
do ' n chloinn . ” “
44102004
suim sin a reiceadh tu mart -
bainne
a coltais na ' m biodh i
45102004
' fhacal , tha i math gu
bainne
. ” “ Theagamh , ” ars
46102004
gu ' n deachaidh i bharr a
bainne
— a bheil i air son a
47102004
fhuineadh iad anabharr de charaiceagan le
bainne
, min , agus uibhean , agus
48102004
d ' an samhladh ìm ' us
bainne
. Ge b ' e air bith
49102004
teagasg ' s e ìm ' us
bainne
mar is trice an cainnt : “
50102004
' bhó reic , ' s a
bainne
òl ; ” “ B ' e
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 30
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb