Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="bagairt"%c]” returned 184 matches in 108 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 5.99 instances per million words) [0.848 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4
1100
chorcan bireach , Cha philleadh luchd -
bagairt
iad ; Thig feachd Mhic - Shimi
2101
Nach truagh leat conn a '
bagairt
ort , Is air chlanna Morna nan
3101
1 ) I . 28 . A
bagairt
sgreadail geurlann . ( 2 ) I
4102001
baile - mòr na Frainge , a
bagairt
air a bhan - iompaire , air
5102001
a urrainn daibh . Bha iad a
bagairt
gu h - uaibhreach air rioghachdaibh eile
6102001
chorcan bireach , Cha philleadh luchd -
bagairt
iad ; Thig feachd Mhic - Shimi
7102002
i mar a bha i a '
bagairt
, na coig puinnd Shasunnach aice ann
8102002
Tha an neul dorcha a bha
bagairt
an Eaglais Shaor a sgoltadh ' n
9102003
' sgaoileadh air an raon a '
bagairt
e fhein ' s na mairt mhaol
10102003
ga chionn . Thu nis a '
bagairt
orm fhéin , Ann - righ mhìomhail
11102004
A ' raoicich ' s a '
bagairt
aoig , Na ' n druideadh neach
12102004
' an taobh a bhitheas a '
bagairt
dol rompa . Shoirbhich gu mor le
13102006
neart nam Faoilleach fuar Us toirm na
bagairt
' bàsmhoire ' Bhi ' m bàirnich
14104
Co leis ' bu dàna ort
bagairt
? — Thig ort Granndaich , fir
15108
a chladaichibh , ' s a '
bagairt
cur as da . CUAIR . —
16108
' sgaoileadh air an raon a '
bagairt
e fhéin ' s na mairt mhaol
17117018
' n tuil mhilltich a tha '
bagairt
gach subhailc ' am measg dhaoine sguabadh
18117023
Cha d ' théid plàsd ' air
bagairt
. Cha bhi dàil air aran fuinte
19118
S tha iad aig uairibh a '
bagairt
A sguabadh gu h - obann air
20125
Curaidh nam brataichean Guineach ri ' m
bagairt
iad , Chuireadh an t - sradag
21125
d ' i , ' S a
bagairt
leis a ' bhas . “ '
22125
Dhol an còdhail Bhoiniparti , Chionn bhi
bagairt
air rìgh Deòrs . ' ILLEAN cridhe
23125
saol thu nach bu ladorn dhut Bhi
bagairt
air rìgh Deòrsa , An cual thu
24125
Clann - an - Ab ' a
bagairt
ort , ' S iad o cheann
25125
chorcan bireach , Cha philleadh luchd -
bagairt
iad ; Thig feachd Mhic - Shimi
26128
peileirean a ' tighin a bha '
bagairt
ar léir - sgrios . Aig an
27130
' sgaoileadh air an raon a '
bagairt
e féin ' s na mairt mhaola
28132
nach urrinn mi fhaicinn , Tha iad
bagairt
mo chuala . Mile mairsg ort a
29134
s a nuallanaich , ' S i
bagairt
cruaidh ' bhi steach , Gun cumainn
30137
an rìgh e , agus rinn e
bagairt
gharg air a bharrachd . Ghabh Apollo
31137
Thu ' nis ' a '
bagairt
orm féin , 285 ' Ann -
32137
' raoichdich , ' s a '
bagairt
aoig Na ' n druideach neach faoin
33137
creach , is àr , A '
bagairt
an àil gu léir ; 910 Nàimhdean
34141
an comhail Bhoiniparti , , Chionn bhi
bagairt
air Righ Deòrs . ' Illean cridhe
35143
m braitaichean , guineach ri ' m
bagairt
iad , Chuireadh an t - shradag
36145
sin a bha lagh Dhe a '
bagairt
an aghaidh eas - umhlachd . Mar
37145
' g ar cuarteachadh , a '
bagairt
ar sgrios , agus snàthain caol ar
38145
a tha ' n naimhde a '
bagairt
cron a dheanamh do ' n dream
39145
guineach , cealgach aingidh , a '
bagairt
ionsuidh a thoirt oirn , agus coghnàdh
40145
fhulang , a tha e a '
bagairt
. Mar riaghailt stiuraidh d ' an
41145
fhulang , a bha e a '
bagairt
agus a thoill peacairean , rinneadh mac
42145
n ' aghaidh , agus a '
bagairt
cron a dheanamh dhuinn . Tha focal
43145
leònadh gu goirt , agus a '
bagairt
an sgrios , ' s còir dhuibh
44145
Dhia , tha a Pharlamaid a '
bagairt
an dorus ceudna fhosgladh , air a
45145
sùl , bha lagh Dhe a '
bagairt
ar sgrios , agus a cheartas ar
4614
' Ghearmailt agus Impireachd Austria a '
bagairt
cogadh a thoirt air an tìr .
4714
nuair a tha cogadh a '
bagairt
a thighinn oirnn . ” Chuir Seumas
48151
di - meas gach tairgse bhios aig
bagairt
a neo - chionta aomadh no lughdacha
49155
Curaidh nam brataichean guineach re ' m
bagairt
iad , Chuireadh an t - sradag
50156
' s bu mhor , E
bagairt
air clainn Israel , Ga ' n
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb