Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="athach"%c]” returned 59 matches in 33 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 1.92 instances per million words) [0.86 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
1101
na luing leathain , A reuba cuan
athach
gur traigh . 5 Latha bha sinn
2101
cloch , Thainig oirnne an t -
athach
ioghna ; Dh ' fhalaicheadh cuig meoire
3101
23 Fheara na geillibh do ' n
athach
, ' Se labhair Fionn ' s
4101
dorn gun duire , Gu A '
athach
mòr na h - aon sula bhualadh
5101
dorn g ' an tiorca , Gu
athach
mor na h - aon suil a
6101
clach , Thanig oirn an t -
athach
angabhi ; Thuirt e le gloir bhuig
7101
lear , An t - aineil mor
athach
ioghna ; Fhir Shicair nan ceuma borb
8101
crann ; ' S ceud brat uaineach
athach
, A sheoladh gaoth air ghathaibh chrann
9101
42 Tha beum nan ceud eughach
athach
, Choi ' ch na dheidh bidh
10102002
' bhàs , Bheir e leis ant
athach
bréun — Béist is ascaoin ' na
11121
le ' n aogaisgean cho neo -
athach
, is gun d ' fhosgail na
12124
' cuir faitchis air cuid de mhuinntir
athach
, smuainich mi an cothrom so a
13125
aigneach , innsginneach , Gu an -
athach
, nàmhadach , Gu mion - chuimhneach
14125
an - aobhach , an -
athach
, an - iochdmhor . Agus thagh
15130
amaideach . Bha iad nàrach ,
athach
air tùs ; ach ann an ùine
16135
gu guanach amaideach , bha iad nàrach
athach
air tùs ; ach ann an ùine
17137
gaisgeach treun ' S an t -
athach
a b ' éitidh greann , Chuimsich
18137
285 Mharbh mi ' n t -
athach
uaimhreach oll ; Thuit air cian -
19142
a chionn gun robh e fein co
athach
, ailleil , mheath - chridheach ;
20155
s ( a ) Neonaich , Nach
athach
leinn bhi ' gun Eolas ' S
21160001
Famhair , fuamhair , curaidh ,
athach
. A giant , a champion .
22160002
abhuinn . ( 2 ) fomhairean ,
athach
. [TD 26] IOSUA . CAIB . XIII
23177
tròcaireach an - aobhach an -
athach
an - iochdmhor . Agus thagh iad
24177
an - aobhidh , an -
athach
, an - iochdar , Eghain aonghas
25191
) some form of Dwelly ' s
athach
, “ giant ” . 746 .
26201
aon rann de Chumha Fear Bhun -
Athach
mar eiseamplar air sin — “ A
27201
talamh ' s an cuan Dun -
athach
is Cruachan Beann . ” Bhuail am
28203
robh fòir air . Cullach neo -
athach
nan dealg ' s nan calg '
29207004
ars ' e - san , “
Athach
mòr ag iarraidh mo nighin r '
30207004
' ràinig i shìos fodha . Thàinig
Athach
mòr a nìos , is sheall e
31207004
” Dh ' fhalbh an t -
Athach
air an oidhche so cuideachd , agus
32207004
shìos fodha ; thàinig an t -
Athach
mòr a nìos ; chunnaic e '
33233
ain - sgianach , Gu an -
athach
, namhadach , Gu mion - chuimhneach
34233
an - aobhach , an -
athach
, an - iochdmhor . Agus thaogh
35279
Ann a ' so , tha beinn
athach
Ruapehu , ' tha ' g éiridh
36279
Chaidh as do sheòrs ' eoin
athach
, struth - chosmhuil ( ostrich -
3737
” Choisich iad gu h -
athach
, mall chum an taighean . Leig
38400161
saoghail thathar ag ràdh gu robh
athach
do dhuine , air an robh Ciuthach
39400161
Thug na daoine seo cuireadh dhan
athach
a thighinn gu cath . As dèidh
40400161
iad an talamh air a robh an
athach
' na sheasamh a ghearradh bho chasan
4158
aig imeachd mall , Gu h -
athach
, neonach , modhar : Tha sineadh
4259006
Cf . E . Ir .
athach
, athaid , athaig , interval of
4365
bheir Hector Bœtius i Stair na hAlban
athach
d ' ainm ar Fhionn mac Cumhaill
4477
duine pongail sin Lachann Bàn cho màlda
athach
' na dhòigh , ' s gun
4577
' n a dhuine diùididh ,
athach
fad a làithean , a rachadh a
4681002
aithne dhuibh , na dhuine diuididh ,
athach
fad a laithean , a rachadh a
4781004
Bheir e leis an t -
athach
breun — Beist is ascaoin ' na
4881005
fuasgailteach . Bha iad nàrach ,
athach
air tùs ; ach ann an ùine
4981006
Dh ' innis i gu neo
athach
gur h - e liath - nàraich
5081006
duine pongail sin Lachann Bàn cho malda
athach
' na dhòigh , ' s gun
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb