Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “astar” returned 2,810 matches in 385 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 91.54 instances per million words) [2.173 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 57
1100 ' S tric i ' g astar thar a chuain , Gu asraidh fhuar
2100 aisling chiùin , Tha ' g astar dlù measg reull na h - òidhch
3101 Loisgeadh am feur le ' n dian astar , ' S ghull man ghlasan gach
4101 28 A ' cur euslan fad air astar , Sheall Garabh gu dur nuathara ;
5101 Lochlain gu tràigh . 11 Nior liosda astar an long , Ag ascnadh thonn air
6101 nois air thoisach , Cia as t astar gu riogh ' chd Eirann . '
7101 Ghruagaich , Is thilgaibh e uaith air astar ; Cheapadh e e san laimh cheudna
8101 ea - trom , ghasta Dheanamh astar thair gach garbhlach . ( 1 )
9101 * Ochoin ! bu mheamnach san astar , * Na laoich a chaisgeadh an
10101 re theinich . Thug gach aon re astar , agus ghabh iad ri siubhal .
11101 nan easaiche dian , Chluint ar slachdraich astar cian . 55 Choi ' - fhreagradh
12101 iar . 3 Tha thusa ann ad astar a mhain , Cò tha dana chi
13101 1 AN d ' fhag thu gorm astar nan speur , A mhic gun bheud
14101 guth an treun o luaidh ; Cuinn astar air dubh neul gun fheum . 5
15101 gun fheum , Mar liath cheo air astar ma chruaich ; Cuin a thuiteas mi
16101 Oisean do run fein , Tha astar an treun air a chaol . 36
17102001 e seinn nan Salm chluinnte mile air astar e . Bha e air mhodh chorporra
18102001 fichead mil ' air leud ! Tha astar chòig - ceud - deug mile '
19102001 ' Nuair shealladh tu fad air astar , Air an ioghnadh ' Se theireadh
20102001 Chluinneadh tu thorman seachd mile Uaith air astar : Mar thairn ' each anns na
21102001 nan stuadhan mor : Biodh ' caoin astar osceann nan cruach Air Mòr - bheinn
22102001 3 ) Bha do lhann ann an astar nan faobh , Mar dhealan a baoillsgeadh
23102001 ghaoil ! o ' n chaidh thu astar uam ' S trom airtnealach mo smuain
24102001 is gu ' n cluinnteadh e aig astar mòr . Bha e ro ghaolach air
25102001 An àm tigh ' n so air astar ? So ! So ! mhic a
26102001 &c . Tha ' n t - astar cho fada ' S nach fhaod mi
27102001 ' Ghàidheil . ” CUAIRTEAR . LUATH ASTAR NA H - URNUIGH . Cha n
28102001 an Triath Na ' n t - astar ' tha ' ghrian o ' n
29102001 co comharraichte . Ged tha ' n astar ionann anns am bheil am bàrd ann
30102001 crodhan mo laimhe ; ' S leam astar ' us spairn nan stoirm ; '
31102001 Innis nan torc an fhuaim , Chaisg astar nan stuadh le fiamh ; Dh '
32102001 leum o thuinn gu tuinn ; Tha astar a ' lasadh na dheigh ; Crathaidh
33102001 a bha mu cheithir mile dh ' astar uaithe . Be Leabhar aithghearr nan Ceisdean
34102001 shin e a chos ris an astar , agus mu ' n d '
35102001 na laoich a thuit ann am meadhon astar an làithean mu ' n d '
36102001 reic . Bha ' n t - astar cho fada ' s gun d '
37102001 bheireadh e ás nach cluinnte mìltean air astar . Thàinig [TD 204] an rìgh a mach
38102001 ' n tha ' n t - astar cho fada , ' s an latha
39102001 fhaicinn gun d ' imich sinn cheana astar mòr ann an sealbh a ghabhail anns
40102001 nithe a thoirt fa ' near mu astar , meud , agus siubhal nan reult
41102001 a ' gluasad ann an gorm - astar nan speur ! Trìd ìnnleachd agus foghluim
42102001 so . Tha na rionnagan suidhichte aig astar uamhasadh , agus do - thuigsinn air
43102001 àireamh , an nàdur , agus an astar — cha chomas dhuinn , an sin
44102001 ) Chum beachd a thoirt air astar nan rionnag so air falbh , ghabhadh
45102001 drilinneach , a thaobh am mòr - astar air falbh ! Ged nach d '
46102001 an òrdugh anns am bheil iad aig astar o ' n ghréin : MERCURI ,
47102001 Claisdeachd gheur ac ' ' s an astar ' s leir dhaibh , Gun airc
48102001 ard , agus an t - uan astar math uaith , shios an sruth .
49102001 ' s a deich muillean mìle air astar uaithe ; gidheadh , tha a teas
50102001 bliadhnaichean nan réul , a ta aig astar ni ' s faide uaipe . De
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 57
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb