Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “asal” returned 190 matches in 49 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 6.19 instances per million words) [0.929 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4
1102001
mhac ni ' s comasaiche air an
asal
a ghiùlan na tha ise oirbhse ,
2102001
” cho dona ri bodach na h
asal
fhéin cha ghabhadh e do chomhairle .
3102004
no dhà de dhaimh aige , agus
asal
. Bhiodh na daimh a h -
4102004
ag ar , ach cha bhiodh an
asal
ri car oibre ach ' g a
5102004
Ro cheart , ” ars ' an
asal
, “ ach ma ghabhas tusa mo
6102004
gu tinn , ” ars ' an
asal
, “ ' s na ich ni
7102004
dh ' iarr an tuathanach orra an
asal
a chur ' s an éill an
8102004
n mheadhon - latha bha ' n
asal
an imbis géilleadh , ach an àite
9102004
roimhe so , ” ars ' an
asal
, “ cha ' n urrainn domh
10102004
an droch ghamhna . AN T -
ASAL
AGUS AN CLUARAN . Bha asal ann
11102004
ASAL AGUS AN CLUARAN . Bha
asal
ann roimhe so an am an fhoghair
12102005
Ciod a bha ' n so ach
asal
a fhuair fàth le tubaist air choir
13102005
allaidh an raoic a rinn an
asal
a bha ' m boiceann an leóghainn
14112002
' searmonachadh mar a dh ' itheas
asal
cluaran , gu ro fhaicilleach ! ”
15112004
a shealbhadair , agus do ' n
asal
prasach a maighstir . A leughadair ,
16115
nan uchd - bheannan , Bhiodh an
asal
luchdaichte , Mu ' n tigeadh an
17128
1835 . A ' MHUILEID* AGUS AN
ASAL
. “ Na biodh cabhag ort gach
18128
a leantuinn . ” Bha Muileid agus
Asal
ag imeachd le chéile air turus àraid
19128
allt eile , ' s leig an
asal
i féin air a glùinibh agus tumar
20128
4 . † Ainmhidh eadar capull agus
asal
. [TD 23] SGEUL MU BHOLTAIRE AN T
21148
oglach , no dhamh , no
asal
, no aon ni a ' s
22152
comhair , agus air ball gheibh sibh
asal
ceangailt ' ann , agus loth '
23152
dhoibh . Agus thug iad an t
asal
agus an searrach leo , agus chuir
24152
radh , Co agaibhse , ma thuiteas
asal
no a dhamh ann slochd , nach
25152
oglach , no dhamh , no
asal
, no aon ni a ' s
26152
oglach , no dhamh , no
asal
, no aon ni a ' s
27160001
mhadainn , agus dh ' uighimich e
asal
( 8 ) , agus ghabh e
28160001
' ann an so maille ris an
asal
, agus théid ( 1 ) nach
29160001
( 8 ) chuir e dìollaid air
asal
. ( 9 ) a dhà òganach
30160001
fhichead bò agus deich tairbh , fichead
asal
bhainionn agus deich searraich . 16 Agus
31160001
nuair a bha e ' g ionaltradh
asal
Shibeoin athar . 25 Agus b '
32160001
shac a thoirt bìdh d ' a
asal
' san tigh - òsda , chunnaic
33160001
' chruidh , agus air son nan
asal
; agus bheathaich e iad le h
34160001
) gu nuig Sidon . 14 Is
asal
làdair Isachar , a ' crùbadh sìos
35160001
mhic , agus chuir e iad air
asal
, agus phill e do thalamh na
36160001
no dhamh ( 8 ) , no
asal
, no aon ni a ' s
37160001
agus gu ' n tuit damh no
asal
ann ; 34 Ni esan d '
38160001
ma ' s damh e , no
asal
, no caora ; dìolaidh se dùbailt
39160001
Ma bheir duine d ' a choimhearsnach
asal
, no damh , no caora ,
40160001
tu air damh do nàmhaid , no
asal
a ' dol air seacharan ( 4
41160001
a ionnsuidh . 5 Ma chi thu
asal
duine aig am bheil fuath dhuit a
42160001
gu faigh do dhamh agus d '
asal
fois , agus gu faigh mac do
43160001
tabhartas ; cha do ghabh mise aon
asal
uatha , ni mò rinn mi cron
44160001
mhadainn , agus chuir e dìollaid air
asal
, agus chaidh e maille re ceannardaibh
45160001
a nis bha e marcachd air
asal
féin , agus a dhà òglach maille
46160001
maille ris . 23 Agus chunnaic an
asal
aingeal an Tighearna ' na sheasamh '
47160001
' na làimh : agus thionndaidh an
asal
a leth - taobh as an t
48160001
an fhearainn : agus bhuail Balaam an
asal
g ' a tionndadh dh ' ionnsuidh
49160001
25 Agus an uair a chunnaic an
asal
aingeal an Tighearna , theannaich si i
50160001
27 Agus an uair a chunnaic an
asal
aingeal an Tighearna , luidh ( 3
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb