Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="as"%c] [word="sine"%c]” returned 120 matches in 68 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 3.91 instances per million words) [0.919 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 3
111
ministear a th ' anns an fhear
as sine
( an t - Urramach Dòmhnall M
214
fàgail an taigh ' aig an fhear
as sine
, bidh iomall ann do Dhòmhnall cuideachd
314
am faic mi a bheil an leanabh
as sine
aice coltach riumsa . ” “ An
4168
4355 Ceòl as rìoghaile ' s
as sine
Chuala sinne bhith air thalamh , Ceòl
5174
anns a ' Bhìoball , am fear
as sine
an Ecsodus xx . 2 - 17
6174
dhuinn gur e seo am pìos bàrdachd
as sine
a tha fhathast againn à Tiriodh .
7174
A , ma tha , an innse
as sine
a tha againn , agus seo i
8177
fhear - pòsta , Se mo bhràthair
as sine
Tric ' s minig gam chòmhnadh .
9197
glanadh iad . Agus siud an tè
as sine
aice a phòs agus thug ise invitation
10197
sin nach b ' àbhaist don fheadhainn
as sine
freagairt a thoirt air gairm de a
11197
cuimhne anns na bailtean aig an fheadhainn
as sine
, cha robh sgeul a - riamh
12199
Worship ) , an t - aoradh
as sine
air a bheil lorg againn . Bha
13199
' s sine na na [TD 262] sgriobhaidhean
as sine
th ' againn ; ' s ged
14200
an t - Iar Cheann Suidhe
as sine
an dreuchd agus trian de bhuill thaghte
15200
an t - Iar Cheann Suidhe
as sine
an dreuchd a tha ' s an
1621
duslaich bi tilleadh ” - Na briathran
as sine
nì bilean a ràdh ; An sluagh
17240
bu luath thig na linnean Ni chuid
as sine
dhinn ciallach , Nach dean sinn ìobairt
18242
n òigridh , ' S do mhóran
as sine
na mi , Sealltainn air son pònaidh
19245
dhomh gu robh Mórag , an nighean
as sine
aig Eachann , an té a tha
20250
Tha cuimhne mhath aig na daoine
as sine
ann an Inbhir Uig chun an latha
2125
' s an seas ? Tha cuid
as sine
dhlighe ' s neart aig mo chuideachd
22267
eas - urram a chàradh air dia
as sine
' s as uaisle . Ach de
23294
airson beagan sheachduinean . Tha a nighean
as sine
còmhla rithe bho chionn miosa no a
24303
” fear de na h - òrain
as sine
a th ' againn , a fhuair
25306
Alasdair aig muir . ' S e
as sine
dhe ' n teaghlach . . .
26315
agus gur i an t - òran
as sine
a tha air fhàgail de bhàrdachd Mairearaid
27315
sluaigh agus anns an lamh - sgrìobhainn
as sine
an Eirinn ; agus gur h -
2832
móran de ' n luchd - Gàidhlig
as sine
nach fhaigh faisg uimhir a thlachd á
2933
a ' cur ás dhaibh . Mar
as sine
a tha an fhàs - bheairt '
3033
a ' briseadh sìos nas trice mar
as sine
tha duine a ' fàs , agus
3133
air ais . ' Se am fosail
as sine
air a bheil eòlas againn [TD 74] fosail
3233
' se na h - ainmhidhean
as sine
tha beò air talamh - tioram na
3335
iad a ' meas gur i creag
as sine
lorgadh san t - saoghal gu h
3435
no iomradh ormsa . Bha mo phiuthar
as sine
pòsda dà uair , agus gach fear
3535
meas gné na cruinne a ' chreag
as sine
air a bheil cunntas aca dh '
36400002
( b ) Thig an duine
as sine
air thoiseach air an duine as òige
37400002
nighinn , agus tha còir an duine
as sine
nas fheàrr na còir an duine as
38400002
as òige . Is e am mac
as sine
, mar sin , an t -
39400002
' na dhéidh - san an nighean
as sine
; agus ' na déidh - se
40400002
as òige . Ma chaochail am mac
as sine
roimh athair , a ' fàgail teaghlaich
41400002
agus teaghlach na h - inghne
as sine
air thoiseach air an nighinn as òige
42400002
fìor a ràdh gun tig am fear
as sine
an còmhnaidh air thoiseach air an fhear
43400002
air fad . Am measg nam bràithrean
as sine
na ' n croitear , thig a
44400002
croitear , thig a ' cheud bhràthair
as sine
na e - fhéin air thoiseach air
45400002
fhéin air thoiseach air an ath bhràthair
as sine
, agus mar sin air adhart gus
46400002
air adhart gus an ruigear am bràthair
as sine
air fad . Am measg nam peathraichean
47400002
làimh eile , tha còir na té
as sine
an còmhnaidh nas fheàrr na còir na
48400002
Na dhéidh - san thig am bràthair
as sine
; ' na dhéidh - san a
49400002
na dhéidh - san a ' phiuthar
as sine
; agus ' na déidh - se
50400002
òige air thoiseach air a ' bhràthair
as sine
agus an dithis pheathraichean ; thig teaghlach
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 3
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb