Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="as"%c] [word="motha"%c]” returned 616 matches in 198 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 20.07 instances per million words) [0.881 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 13
1102001
ioma fras a caochla rian ' Nuair
as motha
bhios ar dochas ' S ann as
2102001
motha bhios ar dochas ' S ann
as motha
ar doghruinn shios S ionann sin '
311
ionadail ; bàrdachd , a ' chuid
as motha
. ' S air sgeilpichean na cloinne
414
” “ Feumaidh tu a ' chuid
as motha
ded làithean saora a chur seachad an
5168
4690 ' S e ' n onoir
as motha
th ' aice Gum fairtlich i air
616
Tha ùidh aig a ' chuid
as motha
de thaighean - foillseachaidh anns an raon
716
“ ' s e an obair
as motha
bhitheas agadsa a ' foillseachadh eisimpleirean de
816
agus Stevenson . Agus cuideachd bha chuid
as motha
dhen fheadhainn a bha ag obair aig
916
deamocrataich a tha anns a ' chuid
as motha
dhiubh . . . Ach , ”
10174
d . 453 ) , gur tric
as motha
an ùidh a ghabhas bàird ann am
11174
gur i an sgiobaireachd a ' phuing
as motha
sna trì chairtealan mu dheireadh ( sreathan
12174
Fear Chaladair , a ' chuid
as motha
de na fearainn a bha aig Clann
13174
1703 - 1750 ) a ' chuid
as motha
dha bheatha san Fhraing . Nuair a
14174
nach eil ach a dhà sa chuid
as motha
de na sreathan ( ach seall cuideachd
15174
sreath no dhà mu Chola sa chuid
as motha
dhiubh . Tha atharrachadh innsean air an
16177
Tì as àirde glòir , An Tì
as motha
na gach neach , Cruthaighear an t
1718
BAILE ( APIB ) Tha a chuid
as motha
de shluagh na h - Eileanan an
18197
' s ann a bha an cearc
as motha
bha agam , ' s ann a
19199
na talmhainn ? ” “ Am misgear
as motha
! ” ars ' esan , '
20199
bhios tu fo laimh trioblaide , co
as motha
iomaguin mu d ' dhéighinn , no
21199
iomaguin mu d ' dhéighinn , no
as motha
co - fhulangas ri d ' chor
22199
n ' eil a nis ann ni
as motha
mheallas tu no do dhà ghlog -
23200
coinneimh sam bith le cead na cuid
as motha
de na buill a tha ' s
24201
an t - saoghal as àillidh ,
as motha
a ruigeas an cridhe na litir bhlàth
25201
turuis a tha a ' chuid
as motha
de theachd - an - tìr muinntir
26201
dhaibh ann . Tha a ' chuid
as motha
de an teachd - an - tìr
27201
an t - ainm . Tha chuid
as motha
de ' n t - sluagh a
28201
leth as tàireile . A ' chuid
as motha
, nì a cur a thaobh le
29201
do smuaintean , aon de na buaidhean
as motha
tha toirt a thlachd dhomh ' na
30201
Tha ceòl ionmholta anns an earrainn
as motha
dheth , is cha bhiodh e furasd
31201
gur h - iad a ' chuid
as motha
de bàrdachd agus nach eil aon aca
32202
sin ? — Chan eil . Mar
as motha
a dh ' obraicheas mi ' s
33202
dh ' obraicheas mi ' s ann
as motha
a dh ' airgead a nì mi
34202
Rapide , thuirt Dòmhnall . — Mar
as motha
grian a th ' ann , '
35210
Coinneach : Sin an t - eagal
as motha
a tha orm . Peutan : Nach
36217002
uachdar fhaotainn air a ' chuid
as motha
de ' n t - sàrachadh nach
37217003
' gabhail a stigh ann an tomhas
as motha
ughdarras a ' chumhachd sin a tha
38217003
na tuathanaich aig am bheil an roinn
as motha
agus as fheàrr de ' n fhearann
3923
e an ceann no ceann an taighe
as motha
a their na Tirisdich ri mullach an
40245
gu leòr dé tha a ' chuid
as motha
a ' saoilsinn , ” ars am
41245
am bodach seo agus a ' chuid
as motha
de na daoine , feadhainn aca mór
42245
Bha feadhainn eile ann , a chuid
as motha
de luchd an àite , a bha
43245
an d ' fhuair iad an toileachas
as motha
laghail gu leòr . Uaireannan an uair
44245
' s a leithid sin . Dé
as motha
againne cinnidhean ' san latha th '
45245
rìoghachd , lagh na sgoile am barantas
as motha
th ' againn gum bi a h
46245
cha bhitheadh ann ach a ' bhiast
as motha
a ' slugadh na béist a tha
47247
' - Bhaoghla , a ' bheinn
as motha
air an t - saoghal . Benbecula
4824
sgrìobhadh anns a ' Ghàidhlig . Mar
as motha
a bhios a ' Ghàidhlig air a
49250
lorg . ' S e am fear
as motha
dhe na sruthan seo an North Atlantic
50250
aig Caolas Bhalta , a ' chuid
as motha
ag obair aig aon chiùrair , tha
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 13
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb