Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="as"%c] [word="lugha"%c]” returned 227 matches in 116 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 7.4 instances per million words) [1.231 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 5
1102002 air a theasairginn , gun an leonadh as lugha fhaotuinn , as na cathannaibh a '
2102005 uile , gun dearmad air an aon as lugha . Ach rinn an t - òganach
3102005 ti a ta éucorach anns an ni as lugha tha e éucorach ann am moran ,
4116 Anaim bhochd ! a fhuair am blasad as lugha [TD 14] air , cha ' n '
511 ' chùl , chan e i fhèin as lugha . Faire , faire , shaoghail !
6126 Cho luath agus a tha an tuigse as lugha aig an leanabh , agus mu '
7131 an cnnnairt , no aig an dichioll as lugha gu eolas a ghabhail air an staid
8133002 a [TD 271] mheud sa rannsaichear a chuid as lugha air am bheil eòlas againn , foillsichear
9145 so , ach tha ' n tomhas as lugha araon siorruidh agus do - ghiulan .
10148 ' n dream as anmhuinne , agus as lugha eolas , 2 Tim . 3 .
11148 ' eil ; cha choir am pine as lugha chur ris a phalluinn , ach an
12148 rompa gu bheil a ' mac ni as lugha inmhe na ' t athair ? F
13148 n urradh duine no aingeal an ni as lugha a chruthachadh . C . Nach fead
14148 no a ' cho ' - fhurtachd as lugha a thoirt fois dhoibh , no barrant
15148 cha ' n fhead sinn an ni as lugha d ' ar maitheas fein a chuir
16148 inmhe , dhoibh sin as isleadh agus as lugha inmhe ? F . Bhi giulan le
17148 bhi ag ann - tromachadh nan lochdaibh as lugha ; bhi gabhail leith - sgeul a
18148 C . Am bheil am peacadh as lugha ag toilltin peanas siorruidh ? F .
19148 ' eil tuilleadh lochd ann sa pheacadh as lugha na dh ' fheadas fulangas creatuir criochnach
20148 C . Nach fhead am peacadh as lugha bhi air a mhaithe le ni air
21148 ne ; gur h e an sbruileach as lugha do ' n aran saor thiodhlac Dhe
22148 9 . C . Creud an staid as lugha cunntart air buaireadh , agus as inn
23148 neo ' - chomasach air an dioladh as lugha , ata sinn ag fas coi dheas
24148 n ' eil uirread as an fhoirling as lugha . C . Cionnas ma ' ta
25151 ' n chinneadh daoine ; oir iadsan as lugha toirt fa ' near cha ' n
26160002 nan nèamh thusa ; cia gu mòr as lugha na sin an tigh so a thog
27166 focail De , no ar a chuid as lugha gun bhunchar air bith ann . C
28166 eaglais o shean , air a chuid as lugha ann sgach frithealadh foilleasach re mile bliadhna
29166 gabhail naire dheth , air a chuid as lugha ann duthchaibh Aithleasuighte . C . Am
3016 a deaghaidh . Aig a ' char as lugha bheireadh i dha cothrom beagan airgid a
3116 “ Ma nì thu ' m fuaim as lugha tillidh mi ' s cuiridh mi às
32174 tà , chan eil am fios as lugha ann cò iad gu beachd , na
33178 ' n dream as anmhuinne , agus as lugha eolas , 2 Tim . 3 .
34178 ' eil ; cha choir am pine as lugha chur ris a phalluinn , ach an
35178 rompa gu bheil a ' mac ni as lugha inmhe na ' n tathair ? F
36178 n urradh duine no aingeal an ni as lugha a chruthachadh . C . Nach fead
37178 no a ' cho ' - fhurtachd as lugha a thoirt fois dhoibh , no barrant
38178 cha ' n fhead sinn an ni as lugha d ' ar maitheas fein a chuir
39178 inmhe , dhoibb sin as isleadh agus as lugha inmhe ? F . Bhi giulan le
40178 bhi ag ann - tromachadh nan lochdaibh as lugha ; bhi gabhail leith - sgeul a
41178 C . Am bheil am peacadh as lugha ag toilltin peanas siorruidh ? F .
42178 ' eil tuilleadh lochd ann sa pheacadh as lugha na dh ' fheadas fulangas creatuir criochnach
43178 C . Nach fhead am peacadh as lugha bhi air a mhaithe le ni air
44178 ne ; gur h e an sbruileach as lugha do ' n aran saor thiodhlac Dhe
45178 9 . C . Creud an staid as lugha cunntart air buaireadh , agus as inn
46178 neo ' - chomasach air an dioladh as lugha , ata sinn ag fas coi dheas
47178 n ' eil uirread as an fhoirling as lugha . C . Cionnas ma ' ta
48184 do Shimplidheachd , agus le n ' as lugha do Ghloir leth a muigh ; gidheadh
49184 bhfeudfuid bheith air na nsábhaladh r : As lugha na sin fhéudfas Daoine nach bhfuil ag
50184 Eaglasda air na mhfuasgladh n ; agus as lugha na sin atá Comas no Uachdranachd aig
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 5
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb