Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="aotrom"%c]” returned 1,150 matches in 291 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 37.46 instances per million words) [0.389 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 23
1100
tròm ; Caillear a chuìd a bhios
aotrom
, ' S leigear leis a ghaoith
2100
thuirt iad gu ' n robh thu
aotrom
, Cha do laghadaich sud mo ghaol
3100
am faca sinn le gaoith , Bàtaichean
aotrom
a seòladh Chì sinn na beanntan ,
4100
' S ' bu ghnà leinn bhi
aotrom
, gòrach , ' S chi sinn
5100
t - aighear saoghalt ' Do ghillean
aotrom
bhi daonnan ann . ' S ann
6100
S cha b ' iad na caochagan
aotrom
gann , Ach bagailt mhaola , bù
7100
do chas - cheum gu h -
aotrom
, Direadh ri beallach nan aonach ,
8101
air gach gobha ; Seachd teanchairean leothair
aotrom
; ' S na seachd uird a
9101
air a Ghobhin Agus seachd teanchair leobhar
aotrom
, Na seachd ùird a bha gà
10102001
e lìonmhoireachd na làimhe a ni obair
aotrom
. Ma their mi fhéin “ thu
11102001
' chuireas sinn i . Tha Gilleasbuig
Aotrom
an dùil gum bheil AN GAIDHEAL gle
12102001
n robh e ' na bhallachan guanach
aotrom
nach fanadh anns an sgoil , is
13102001
an cleachdadh ' s na cuideachd an
aotrom
ud a b ' abhaist coinneachadh far
14102002
gu gle smuaireineach , dhachaidh le ceum
aotrom
agus le cridhe aoibhneach . Shocraich an
15102002
bheag ghrad - bhriathrach , Aigeannach ,
aotrom
. Hùganaich chaithreamach , Inntinneach , aithghearr
16102002
' n bhaile - mhor le ceum
aotrom
saighddeir . Bha e ann an surd
17102003
ghiulain e air ' uachdar i cho
aotrom
ri iteig . Thuit i air a
18102003
&c . A cridhe aobhach ' s
aotrom
sunnd , Mar mhang aig surd an
19102003
riabh ; ' S leumaidh mi cho
aotrom
mheamnach , Ri boc - earb a
20102003
' s a ghaoith . Air sgiath
aotrom
a mac - meamna Siubhlaidh i Albainn
21102004
i gach ball mèinneil , ur ,
Aotrom
, eangbhaidh gu dluth ghnìomh . An
22102004
' Seang - chorp sùnndach ,
aotrom
fallain ; Craicionn sneachd mar chneas na
23102004
gharbh , ghabhalach , fhada ,
aotrom
, uileannach , fharsainn , leoghar Lochlunnach
24102005
Thainig Pitias air aghaidh gu h -
aotrom
, iollagach , agus air dha seasamh
25102005
Seònaid trom , dh ' fhàs Dòmhnull
aotrom
; cha robh smeòrach air géig ,
26102005
an coimeas rithe , agus mise co
aotrom
sunntach . Ann an aon fhocal ,
27102005
ach ag iathadh gu h -
aotrom
uallach gun fhios agam ciamar , mar
28102005
geal cobhar na tuinne ; ' S
aotrom
neòil a ' snàmh Os cionn àird
29102005
seinn àrd le binneas — Do neach
aotrom
gàir ' , ' S do '
30102005
mi an riochd na faoilinn A shnamhadh
aotrom
air bharr nan tonn ; A '
31102005
Lìobhann , ( Far an robh mi
aotrom
uallach , ) ' S air na
32102006
e lìonmhorachd nan làmh a ni
aotrom
an obair , agus smaoinich e nach
33102006
a ' bhàl . LUINNEAG . BITHIBH
aotrom
' s togaibh fonn , Cridheil sunndach
34102006
' choill ' am fallach . Bithibh
aotrom
, &c . Gur h - e
35102006
gun fhuran ; Cha tog mi fonn
aotrom
, O Dhihaoine mo dhunach . SÉISD
36102006
bha éile . Cha tog mi fonn
aotrom
, Dhihaoine mo dhunach : O '
37102006
agus gu sonruichte a Mharbhrannan agus Orain
aotrom
, shùgach , aighearach a ghleidheas ainm
38102006
thog an dithis orra gu h -
aotrom
, sùnntach air cheann an turuis .
39102006
caoin . Gu ' m b '
aotrom
' bhi le ceòl ' us sunnt
40104
bhios taitneach le daoine , Bidh i
aotrom
' n ȧ pòca . — Na
41105
Tha ' m buachail gu h -
aotrom
ri aodan nan càrn , Ag iomain
42105
A ' cleasachd gu h -
aotrom
feadh raointean a ' s chluaintean '
43107
treud ; Leigheas iad gu h -
aotrom
gach aon bha fo chreuchd , Le
44107
Uan ; Togaibh chuing - san tha
aotrom
, Agus foghlumaibh uaith ; [TD 25] '
45107
[TD 60] Do n ' chuing tha
aotrom
' sna h - uile ceum ;
46107
Cha ' n ann le faoinealachd spiorad
aotrom
, Mar bhios na daoine air bheagan
47107
o ' r n - oige bhi
aotrom
gorrach , Gun neach a seoladh dhuinn
48108
gus an cuir sinn fo shiùil
aotrom
i . ” B ' éigin so
49108
taibhs ' e , sgàil no faileus
aotrom
air dhealbh , agus air cumadh òighe
50108
' fhalbhas air tùs gu siùbhlach ,
aotrom
, ach am fear a ruigeas crìoch
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 23
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb