Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="aonan"%c]” returned 104 matches in 75 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 3.39 instances per million words) [0.869 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 3
1101
Fiantidh gu lar Na teichidh aon -
aonan
diubh dhachaigh 24 Tuiteadh iad le '
2125
' g ràdh , Ach ' s
aonan
as a ' chiad dhiubh , Bheireadh
3128
2 ciadan . 1 deichean . 0
aonan
. Tha agad ' an so 1
4128
leacag agus sgilibhein a bhi aig gach
aonan
diu ré an t - samhraidh air
5155
i nach fhaod mi Bhi d '
aonan
am onar ; Le mhead ' s
6165
nan tàilleirean , 1380 ' S gun
aonan
anns an dùthaich Aig a bheil ri
7165
Dinn . ) , 1505 .
aonan
, one , any , 1381 ;
8167
an dùnaibh suas , Ach ' s
aonan
as an fhichead dhiubh , Bha buidheach
9177
Le gealltanas nan tàilleirean ' S gun
aonan
anns an dùthaich Aig a bheil ri
10202
gu bheil mi ag iarraidh barrachd air
aonan
! ' S urrainn dhomh an cumail
11202
— Duin ' eile ? —
Aonan
, fhuair John D air a ràdh
1221
cè . Chan fhaicinn ann ach
aonan
. Bha thu lìonadh saoghal ùr dhomh
13248
' s cha robh sin ach
aonan
de mhóran a dh ' fhaodadh sinn
14251
earraich no fhoghair : ' s leòr
aonan
sna seachd bliadhna dhiubh . ” Ged
15251
Cà ' il thusa dol ? ”
aonan
dhiubh . Seo agaibh mar a thòisich
16256
one a month , feucha sinn ri
aonan
a chumáil sa mhìos . I write
17256
7 in neg sentences , expressed with
aonan
[ ɯnən ] . I don '
18256
get some filled , chan fheum mi
aonan
fhaighinn ás , ach feuma mi feadhainn
19256
dhaibh , ' S nach fhac e
aonan
riamh dhiubh , Mar cuir aid air
20280002
ta sibh , Cha bhi air fhàgail
aonan
dhibh ; An aghaidh nì co ciatach
21294
San ochdamh ceud deug Ceithir fichead is
aonan
Mìos deireadh an Earraich ri chunntadh ;
22299
' àireamh dha fichead mu t -
aonan
. ” [TD 9] [ Beurla ] [TD 10]
23303
thig fo chomhair na sùla ; fòghnaidh
aonan
. So mar a tha Ailean a
24306
co - dhiù . MURCHADH : Dheanadh
aonan
aca an gnothach dhuinne . ( Stad
25307
t - seann bhean bhochd , “
Aonan
' s a dhà ' s a
2630
agus lòin — ' s chan eil
aonan
dhiubh gun ainm . Chan eil aonan
2730
aonan dhiubh gun ainm . Chan eil
aonan
. ' S nach eil sin -
28311
mi Uibhisteach a ' toirt oidhirp air
aonan
dhe na h - innealan sin a
29311
orra . Bha duine dubh ' na
aonan
de sgioba a ' bhàta , agus
30316
air bilean Ted ; dh ' fhòghnadh
aonan
dhiubh ann an cluais Thormoid , gu
31316
bhith mun taigh air an oidhche .
Aonan
fhèin . Dh ' fheumadh a h
32316
Thuirt mi rium fhìn nach caillinn
aonan
am bliadhna ged a bhithinn a '
3331
' ainmich mi mar thà . Bha
aonan
dhe na gillean a bha ris a
34321
' na cheannard orra . Rinn
aonan
de na fireannaich eil gàire ' s
35330
bucas a ' filleadh ri chèile nan
aonan
nuair a bhiodh i ann an àirde
3633
Air taobh stigh an niùclais fhéin tha
aonan
no grunnan de [TD 16] [ Dealbh ]
3735
am ministear nach robh aige ach an
aonan
, dh ' fhoighnich e dheth an
38400001
an tuathanach a ' cur roimhe dìreach
aonan
de na h - iomairtean - oibre
39400009
Thug e gu dèanamh laoidhean agus tha
aonan
dhiubh sin air sgeul fhathast . Chaochail
40400010
mi air a rithist agus mi air
aonan
de ' n t - sianar fo
41400017
' n gualainn cha robh fiù is
aonan
ann . Am fàth : easbuidh trì
42400018
Cha toir thu dhachaidh iad . Thoir
aonan
dhòmhsa ” . Leis a sin spìon
43400026
' dol mar chleachd , mur bheil
aonan
no dhà , ach tha fighe bhior
44400026
an cuid chloinne fileanta ach ann an
aonan
. Am bheil am fileantas sin math
45400028
Churchyard , The Window . So air
aonan
diubh a tha sinn a ' fàgail
46400031
Mac ' Illeathain , ùghdair còrr is
aonan
leabhar ainmeil mu litreachas agus eachdraidh na
47400034
' bìtheadh aon uair , is chaidh
aonan
diùbh air seachran . Streap e suas
48400034
na riaghailtean : — ( l )
aonan
, a ' falbh aig astar thairis
49400041
co - dhiù mar so . Chaidh
aonan
dhiubh co - dhiù a dhèanamh ann
50400041
sin fhuair e na trì air prìs
aonan
. Tha feadhainn a ' cumail a
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 3
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb