Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="aodann"%c]” returned 2,945 matches in 362 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 95.94 instances per million words) [0.912 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 59
1100
dh - fhaodains ' A h -
aodann
a rannsachadh , Dhùraigeadh Salaidh , Am
2100
Mu ' n leiginn t -
aodann
nàrach ' , Fa chomhair cùirt mar
3100
S gu ' m faicinn t -
aodann
ghradhach ; Gu ' n chuimn '
4100
Gruaidhean mar an caoran Fo ' n
aodann
tha leam ciùin — Mar d '
5101
mhic Ai , mhic Ai eile Tha
aodann
mar fritheine deirg Luthmhar air leirg mar
6101
mar luas nan sruthan , Bhiodh re
aodann
gaoithe sruthadh . ' 23 ' Air
7101
mo chlaigean , Da throidh dhéug an
aodann
dallaig 8 ' Thugas dh ' a
8101
ne ; 13 Mar charraig air
aodann
tuinne , Air an eireadh buinnean arda
9102001
n comhnuidh a cumail a lhamhan air
aodann
. Carson ' tha na deoir coltach
10102001
A cumail dion ort mu d '
aodann
, ' S cha dean aois moran
11102001
ri geadas , Mud ad , mud
aodann
' s mud fhiasaig ; Nach iomad
12102001
' S Gach fear ' s
aodann
' s an deataich , Le fallas
13102001
a cual chonnaidh — sheall i na
aodann
gu bathaiseach , caoin - shuarach .
14102001
Tha ' cneas mar an fhaoilean air
aodann
nam tonn — A broilleach caoin fallain
15102001
lean an duine còir , le '
aodann
a ' lasadh a suas ) “
16102001
a ' ruith gu bras a nuas
aodann
beinne . Sheas am madadh - allaidh
17102001
pog ! Bi ' ' h -
aodann
air casadh , Bi ' ' falt
18102001
baoth - chreidich , luchd nan “
aodann
fada . ” CALLUM . — Ciod
19102001
thu ' ciallachadh le luchd nan “
aodann
- fada ? ” MICHEIL . —
20102001
' choimhstri ' chraobh - sgaoileadh air
aodann
gach leirg . Dh ' fhàs iad
21102002
a tilgeil cho deas ' n a
aodann
leis a ' bhalachan chuir e '
22102002
l am measg nan sliabh , Ri
aodann
bais nach d ' lasaich riamh ;
23102002
mar an caorann , Fo ' n
aodann
tha leam ciuin . Mar d '
24102002
Bhuail mi mo cheann , m '
aodann
agus m ' uchd ; reub mi
25102002
agus dh ' imlicheadh e '
aodann
agus a lamhan ; an uair a
26102002
' sealltuinn gu muladach ' n a
aodann
, shil a dheoir gu frasach o
27102002
sheall e gu cianail ' n a
aodann
mar gu ' m biodh e '
28102002
an taobh a bha iad , '
aodann
laiste le feirg agus le aimheal ,
29102002
sheall e direach ' n am
aodann
. Bha e coltach ri corp marbh
30102002
' eil mi gun mhaise ' m
aodann
; Dh ' fhithinn breacan a bhiodh
31102002
le stiall gheal ' n a
aodann
, agus cearcal geal mu ' amhaich
32102002
brisgeach , garbh , Tha '
aodann
donn mar bhéin ; Tha ' bhathais
33102002
dur - amharc air ' s an
aodann
, agus thug e fainear mar an
34102002
bhord agus shealladh e ' n a
aodann
, a ' slugadh gach focail le
35102002
sheall i direach ' n a
aodann
car mionaid . “ A Dhonnchai ”
36102002
agus sheall e ' n a
aodann
le suil luainich , neo - umhailich
37102002
sheall e gu muladach ' n a
aodann
. “ A bhaigeir bheadaidh ladarna ?
38102002
caorann ; Suilean meallach , gorm ad
aodann
, Mala chaol mar ite ' n
39102002
againn is laidire a thilgeas clach an
aodann
creige a tha air taobh thall an
40102002
eas . Thilg am famhair clach an
aodann
na creige ' s chaidh a '
41102002
' an chrèadh agus stic e ri
aodann
na creige , a ' s thuirt
42102003
Na laoich nach robh meata Ri
aodann
na batailt , Nach aomadh gu taise
43102003
bheulthaobh , agus seall direach ann am
aodann
. Ciod e so an tuaileas mallaichte
44102003
bheag , gheal togta suas ri '
aodann
. “ Cha ' n fhaod mi
45102003
urrainn aon dhiubh sealltuinn direach ' san
aodann
air aon eile . Chualas ceuman aotram
46102003
gu seimh , le a h -
aodann
cho glas - neulach ri tannasg ;
47102003
sheall i gu duairceach ann an
aodann
Charnaich ; thog i a corrag ri
48102003
drochaid mhaide . Bha a h -
aodann
glas - neulach ; cha robh i
49102003
a ' dur - amharc ann an
aodann
a ' Mhoraire . Mu dheireadh ,
50102003
Gach fireach ard a ' s
aodann
cas , Gach achadh , ' s
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 59
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb