Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="anart"%c]” returned 722 matches in 170 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 23.52 instances per million words) [0.951 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 15
1100
diùlta ' baileach , Bu chùis domh
anart
a ' s uaigh . Do bhriodal
2102001
chanach , no breid de ' n
anart
, No sneac air barraich , gun
3102002
do ghealladh Ni uaigh a ' s
anart
mo chomhdach . O ' n tha
4102002
deise theid ' n a h -
anart
; ' S iomadh diuc a '
5102002
cheile . Mu ' n do sgaoileadh
anart
- buird na dinnearach , ruith Mairi
6102002
Bha falluinn an t - Sagart de
anart
glan fìnealt , Gun phreasadh , gun
7102004
balla , ' s iad cuirnichte le
anart
cho geal ri sneachd air bharr nan
8102004
de ' n a h - uile
anart
a bha dhith . ' S e
9102005
ri gal ; Gun chistidh , gun
anart
, gun chill , Thu ' d
10102005
a riochd ' s an t -
anart
- bàis ga chòmhdach uile . Is
11102005
' n t - seachd ceud deug
anart
, geal mar an sneachd — ciod
12102005
leine chutach aice de gharbh lion -
anart
Phaislidh , a bha i a '
13102005
Fhuair e léine chaol de ' n
anart
Gu ' cur tarsuinn air mo làimh
14102006
' S ann an lion -
anart
ùr . A rìs , gabh “
15102006
òl a ' bhùirn ; Aodach no
anart
, sioda no sròl , Cha cheannaicheadh
16102006
Cha ' n e gun chiste no
anart
Bhi comhdach do chré , Fo lic
17104
' n ä shìneadh ' s an
anart
, ' Am dhìth fo sparradh nan
18108
' s a chuireas cist ' us
anart
oirr ' aig àm a bàis .
19108
dhuine — leigibh dhomh an t -
anart
geal so ' sgaoileadh m ' ur
20108
mu choinneamh a ' ghealbhain , agus
anart
glan — aran cruaidh [TD 355] coirce agus
21108
e mach tubhailte ghlan de dh '
anart
caol . Chuir e so air bòrd
22108
t - seòmair , agus sgaoil e
anart
eile air glùn an duin ' uasail
23108
air a h - éideadh ann an
anart
geal , agus a ' seasamh mu
24110
' s diùltadh baileach Bu chùis dhomh
anart
a ' s uaigh . Do bhriodal
25110
' S ann an lìon -
anart
ùr . B ' e sin an
26112002
' us air do sgeadachadh le
anart
geal , agus le spiosraidh cubhraidh air
27115
stùchd ; Na ' n t -
anart
tana , caoin - gheal , A
28115
cho geal ri bréid de ' n
anart
; No mar chobhar taobh na tràigh
29121
bhuaile Ma salaich am buachar t -
anart
. Agus hò Mhòrag , &c .
30124
fhaotainn — eididh mhòr de dh '
anart
cotain , air - son leintean —
31125
Ma salaich am buachar t -
anart
. Agus ho Mhorag , &c .
32125
òl a bhùirn ; Aodach , no
anart
, sìoda , no sròl , Cha
33125
Cha ' n e gun chiste no
anart
Bhi comhdach do chrè , Fo lic
34125
Cha bhi fàillinn aodaich Orm no
anart
, ' S chaidh cùram an t
35125
diùlta ' baileach , Bu chùis domh
anart
a ' s uaigh . Do bhriodal
36125
' S ann an lìon -
anart
ùr . B ' e sinn an
37125
tu gun suaineach , gu ' n
anart
, ' S aobhar truais thu ri
38128
agus [TD 225] bu chòir an t -
anart
salach a ghrad chur a ' m
39130
naoimh so air a chàramh ann an
anart
geal , air a chur ann an
40130
[TD 135] Ri d ' thaobh san
anart
' na sìneadh , ' Na meall
41130
dhuit . Trí slatan a dh '
anart
margaidh , Théid mu d ' chorp
42132
na shin sa n arich , Gun
anart
gu alach , [TD 4] Gun duine sa
43132
a bhi gam thiodhlaig , Sios an
anart
ban . Achan se an gill ru
44132
Chuira e ormsa cist a s
anart
, An cridhe thug miss anabal domhs
45132
an plaidachan min , Ann an lion
anart
ban , T anail churi air bhlas
46132
ghearain ri chunnta , Gu n otharich
anart
is uir ort , An urlar teampuill
47132
uat airgi duam brog , Bith t
anart
s do chamarig . Ga cumail cho
48133001
di obair ghréis a chur air an
anart
is caoile ; gearraidh i dealbhan air
49133001
chaomhnas uiread ' sa chuireas cist is
anart
oirre aig àm a bàis . Coma
50133001
chrò falamh , an t -
anart
gu ' n chrèubh , ' Mhic
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 15
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb