Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="an"%c] [word="i"%c]” returned 274 matches in 99 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 8.93 instances per million words) [0.988 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 6
1101
i a Bhratach sid Iulla dhuanaich ,
An i
sud Bratach Mhic Trein - bhuaghaich ,
2101
i ' Bhratach so Iulla dhuanaich ,
An i
sud Bratach Mhic Trein bhuaghaich Chi mi
3101
Co i Bhratach so Iulla ghuanaich ,
An i
sud Bratach , ' &c . 8
4101
Co i Bhratach so Iulla ghuanaich ,
An i
sud Bratach Mhic Trein - bhuaighaich .
5101
Cia i a Bhratachsa Fhili dhuanaich ;
An i
sud Bratach Mhic Treun - bhuadhaich ?
6101
a Bhratach - sa fhili dhuanaich ,
An i
sud Bratach Mhic Treun - bhuadhaich ?
7101
i Bhratach - sa Fhili dhuanaich ,
An i
sud Bratach Mhic Treun - bhuadhaich ?
8101
a Bhratach - sa Fhili dhuanaich ,
An i
sud Bratach Mhic Treun - bhuadhaich ?
9101
a Bhratach - sa Fhili dhuanaich ?
An i
sud Bratach Mhic Treun - bhuadhaich !
10101
graneguid aoidhidh gan bíadh aige doib ar
an i
. 3 Ciodh as luaithe ina gaoith
11101
ol F — ? Biathra tochmhuirce ar
an i
. 5 Ciodh as duibhe ina fiach
12101
fiach ol F — ? Ég ar
an i
. 6 Ciodh as r bhe ina
13101
ol F — ? Athais namhot ar
an i
. 7 Ciodh as faobhre ina clīon
14101
Cíall mna 7/4 dha f/4 4
an i
. 8 Ciodh as fer do sh7uibh
15101
sh7uibh ar F — ? Sgían ar
an i
. 9 C . as maoithe ina
16101
Dearna f ' a lecain ar
an i
. 10 C . as ling f
17101
accoill ar F — ? Adho ar
an i
. i . úr 7 cr '
18101
Er ullin sliabh insi Crot Guinnach ialach
an i
lamh Ghabhas leis vos laimh in torc
19101
threune chur mor Cha Skaoili mis u
an i
tein Is cha doir mi beum er
20102001
manach no pears ' - Eaglais ann
an I
- Chaluim - chille . Thachair an
21102001
bhitheadh e ' seinn nan Salm ann
an I
. Tha e air innseadh le a
22102001
ceudna saoithreachail aig a ' bhaile ann
an I
. Bhitheadh e a ' teagasg na
23102001
os ceann a ' Chlachain , ann
an I
, ghabh e a chead do '
24102001
ainmeil a ghnàth a ' tàmh ann
an I
- Chaluim - Chille ; agus bha
25102001
briathraibh a leanas . MAIGH . —
An i
do bharail gu ' n dean e
26102002
Oil - thigh a chur suas ann
an I
- Chaluim - chille ; agus tha
27102002
d ' thainig iad air tir ann
an I
- Chaluim - chille aig aite ris
28102002
cille e fein a shocruchadh ann
an I
, chaidh e air thuras gu Bruidhi
29102002
Calum - cille Tigh - foghluim ann
an I
, far an robh moran dhaoine oga
30102003
' s a ' ghleadhraich . “
An i
so a ' chathair - mhor ,
31102003
chluais bu bhuidhre . BROC . —
An i
so an te a tha iad a
32102004
Ghilleathain , an Réilig Orain ,
an I
Chaluim - chille , far am faicear
33102006
Ciod è aobhar do ghlaoidh ' s
an I
. Ceann - fàth mo chaoidh '
34102006
' sgrìobhadh nam facal sin . Agus
an i
so i cuideachd ? arsa ' n
35105
' s tha ' tàmh ann
an I
. ' N uair ' thruailleadh an
36105
saoi ud a thuinich car tamuil '
an I
. ' Ard chusbair ar dòchais ,
37105
h - òigridh tha ' chòmhnuidh '
an I
. Sìor bheannaich le d ' fhàbhar
38105
àrach ' s tha ' tàmh ann
an I
. ' N uair dhùisgeas do chaismeachd
39106
fheudadh iad . Bha Collaist aca '
an I
anns an robh iad a ' fòghlum
40108
' an cùl a ' chinn !
An i
mo shean - mhàthair liath , mheasail
41108
so ; gu h - àraidh far
an i
' Ghàelic cainnt na sgìreachd . Tha
42108
chomhairle na rìoghachd . BROC . —
An i
so a ' chomhairle ris an abair
43108
chluais bu bhuidhre . BROC . —
An i
so an té a tha iad a
44108
dhuit fhéin . ” FIONN . —
An i
so glòir an Revolution air an d
45108
b ' àrd bhan - Aba ann
an I
, ' s a chaochail ' s
46108
a rithist ' g a togail ann
an I
, agus ' an ùine ghèarr gu
47108
dhùineadh an t - seirbhis .
An i
so , arsa mise , a '
48112001
shon . ” A leughadair ionmhuinn ,
an i
so do bheatha shona ? Mur i
49112002
n ' eil fhios aig ministearaibh
an i
an fhìrinn a th ' aig luchd
50112002
chridhe a lionadh . A leughadair ,
an i
so do dhiadhachd ? 2 . '
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 6
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb