Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="an"%c] [word="aire"%c]” returned 2,648 matches in 330 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 86.26 instances per million words) [0.932 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 53
1101
Mar chliath treoghaidh gu traigh Thoir
an aire
dhuit féin , Biodh gair chatha ga
2102001
s cha bhuairear a cheann Nise thugaibh
an aire
, gar mealladh cha bhi ' ,
3102001
ach air son gaoil ; ach thoir
an aire
nach gabh thu gaol ach air cuspair
4102001
' n a bhroilleach , “ thoir
an aire
nach cuir thu a ' bhreug '
5102001
air fàs mòr . Thug an sealgair
an aire
do seo , agus ars ' esan
6102001
riu , “ Thugaibh , uime sin
an aire
mhaith dhuibh fein , air eagal gu
7102001
bhios deagh ghiùlan agam , bheir mi
an aire
gu ' n adhlaicear mi ' san
8102001
dualchas agus duthchas ' nan cridhe ,
an aire
a thoirt gu ' m bi An
9102001
crannchur , agus do mhuinntir a thionnaidheas
an aire
gu h - iomlan a chum aon
10102001
leanas a ghabhail , a ' toirt
an aire
gu ' m biodh gach facal '
11102002
gnothuch gach neach eile , agus thoir
an aire
do d ' ghnothuch fein . Na
12102002
chulaidh - shùgraidh a bhi ' toirt
an aire
do d ' ghnothuch fein agus mar
13102002
toiseach na bliadhna ' agus a steidhich
an aire
air an toradh a bhitheadh aca air
14102002
gun nàire — DOMH . — Thoir
an aire
dhuit fhéin , a Phàraig , cuimhnich
15102002
s a ' chuideachd . Thug iad
an aire
gu ' n robh a ' ghaoth
16102002
ar duthaich fein ; ach thug mi
an aire
aig a ' cheart am nach robh
17102002
agus a dh - ionnsuidh am bheil
an aire
air a tarruing air gach taobh .
18102002
chur ort le ' naidheachdaibh . Thoir
an aire
d ' a so , ma ta
19102002
freagaraiche do dhuine . Thug ar sinnsearan
an aire
do ' n ni so , oir
20102002
mu ' n d ' thug i
an aire
dha , agus ged a bha i
21102002
' s a bha e ' toirt
an aire
air an treud : “ Mo chlann
22102002
cha d ' thug an Sasunnach
an aire
dhoibh , air dha a bhi '
23102002
an t - Easbuig . “ Thoir
an aire
, ” ars ' esan , “
24102002
amaideach . Bheir an t - Easbuig
an aire
nach goid thusa no fear eile an
25102002
fuirich thusa an sin ' us thoir
an aire
da so , ach an d '
26102002
righ , ' s a maighdean choimheadachd
an aire
dh ' a nigheansa . An uair
27102002
an d ' thug thu riamh
an aire
gur comhar air droch aimsir an uair
28102002
” MUR . — Bheir iad
an aire
air sin ; ach an cual thu
29102002
mhaith . ” MUR . — Thoir
an aire
da so , a Chonnich , “
30102002
— Is minic ; ach thugadh e
an aire
dha fein . Co a thubhairt gu
31102002
athaiseach . Cha d ' thug e
an aire
do Dhonncha ' s an dol seachad
32102002
maighistir a bhiodh ann ? ach thugaibh
an aire
! ma tha aon ' n ur
33102002
” arsa Donacha , “ thoir
an aire
nach ann a thionndaidheas mise thu fein
34102002
an àm nach d ' thug e
an aire
do Dhà ' idh ' n a
35102002
tacain . Mu dheireadh thug am bodach
an aire
dha , ' s thuirt e ris
36102002
L . gu sgeig thigeadh e dha
an aire
' thoirt nach abair e rud a
37102002
ciamar a chaidh a leigeil seachad gun
an aire
a thoirt da . An uair a
38102003
air tighinn ann an doigh ro shoileir
an aire
sluaigh ' s an àm so ,
39102003
ort dol an urras ; ach thoir
an aire
nach ' eil e saor bho chunnart
40102003
Raonull ag cluith a ' phuirt thugar
an aire
do Bhaosdal ' s co - thional
41102003
” arsa Oighrig “ Thugadh na mortairean
an aire
dha . An saoil sibhse gu '
42102003
dearbhaidh mi orra e . Thugadh iad
an aire
d ' an amhaichean , ” ars
43102003
m bheil e crionnta gu leoir chum
an aire
a thoirt dha fein . A Sheonaid
44102003
nithibh faoin a bhuineas di a bhiodh
an aire
' socrachadh , ach air na nithibh
45102003
m ' ais mi . “ Thoir
an aire
dhuit fhein , ” ars ' iadsan
46102003
an spadadh i na seòid . Thoir
an aire
! gluais gu sicir ! ' S
47102003
dachaidh chum mo luchuirt , bheir mi
an aire
mhath gu ' n oileanaich mi i
48102003
B ' aobhar taingealachd an curam agus
an aire
' bha air an taisbeanadh do gach
49102003
fhein iobairt air do shon . Thoir
an aire
nach cuir thu teagamh ann an Dia
50102003
tharraing Peigi Nic - Ille - Mhicheil
an aire
, ag radh gu h - athaiseach
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 53
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb