Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="amhluadh"%c]” returned 118 matches in 42 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 3.84 instances per million words) [0.876 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 3
1108
aithreachail agus cealgairean gu h -
amhluadh
. Cluinnidh iad fuaim na trompaid na
2108
sin cha chuirear mi gu h -
amhluadh
; uime sin shuidhich mi mo ghnùis
3112001
Dhè ' fhaicinn . Bha mi fo
amhluadh
, agus cha chuimhne leam co dhiubh
4112002
a thogas airsan , cha chuirear gu
amhluadh
e . ” ( 1 Pet .
5112003
Dhè ' fhaicinn . Bha mi fo
amhluadh
, agus cha chuimhne leam co dhiubh
6112003
' labhairt , “ Bha e fo
amhluadh
a chionn roimhe siu gu - n
7112003
annta dha . “ Bha e fo
amhluadh
a chionn roimhe sin gu - n
8112003
earbsa ; agus “ bha e fo
amhluadh
a chionn roimhe sin gu - n
9112004
e , agus gu ' m biodh
amhluadh
air . Ma bha dùil aice gu
10112004
mach gu do bhròn agus d '
amhluadh
, ciod air bith mar a dh
11112004
thu , agus gu ' m bi
amhluadh
ort , agus nach fosgail thu do
12117016
mise maille riut — na bi fo
amhluadh
, oir is mise do Dhia ?
13128
le sochairibh : cuireamaid gu h -
amhluadh
iad le gnà mholadh . Cumaidh sinn
14130
goirt . Air a ghluasad , fo
amhluadh
, agus air a bhualadh le dubhachas
15130
aithreachail agus cealgairean gu h -
amhluadh
. Cluinnidh iad fuaim na trompaid ni
16130
ghabh e nàire , bha e fo
amhluadh
, agus fhuair e tròcair : ach
17135
goirt . Air a ghluasad , fo
amhluadh
, agus air a bhualadh le dubhachas
18135
ghabh e nàire , bha e fo
amhluadh
, agus fhuair e tròcair : ach
19137
gnìomh nan laoch . Theich ise fo
amhluadh
geur , Dorran cléibh is péin '
20142
chaidh seachad , agus chuir e fo
amhluadh
mi le mothachadh air meud m '
21152
ceann a chèile , agus iad fuidh
amhluadh
, do bhri ' gu ' n
22152
Saul , agus chuir sè gu h
amhluadh
na h Iudhaich a bha chomhnuidh ann
23160001
ainmhidh gu luidhe sìos da : is
amhluadh
( 3 ) e . 24 Na
24160001
bàs iad : dh ' oibrich iad
amhluadh
( 1 ) : bithidh am fuil
25160001
triobloid . Affliction , distress .
Amhluadh
, aimlisg , eas - ordugh .
26160002
as an uair a bha iadsan fuidh
amhluadh
( 3 ) : agus chaidh e
27160002
an aghaidh a choimhearsnaich , agus bha
amhluadh
( 3 ) ro - mhòr ann
28160002
ceannairce . ( 5 ) t '
amhluadh
. [TD 137] I . SAMUEL . CAIB
29160002
6 ) chuir e gu h -
amhluadh
iad . ( 7 ) cha do
30160002
bha crith - eagail orra agus
amhluadh
; bha iad mar fheur na machrach
31160003
uile . ( 1 ) theinn ,
amhluadh
. ( 2 ) iongantas . (
32160003
ach bha ' m baile Susan fa
amhluadh
( 1 ) . CAIB . IV
33160003
e riut , agus tha thu fa
amhluadh
. 6 Nach e t ' eagal
34160003
Sheba orra . 20 Bha iad fa
amhluadh
, a chionn roimhe sin gu '
35160003
10 Cuirear gu nàire agus gu mòr
amhluadh
mo naimhde gu léir : pilleadh iad
36160003
thu do ghnùis ; bha mi fa
amhluadh
. 8 Ghlaodh mi riutsa , a
37160003
air an ais , agus gu robh
amhluadh
orra , a tha smuaineachadh uilc dhomh
38160003
sinn suas e . 26 Nàire agus
amhluadh
gu robh orra - san le chéile
39160003
chum mo chuideachaidh . 14 Nàire agus
amhluadh
gu robh ( 4 ) orra -
40160003
latha ( 3 ) tha m '
amhluadh
a ' m ' fhianuis , agus
41160003
( 4 ) tha ar n -
amhluadh
' nar fianuis , agus chòmhdaich nàire
42160003
Thighearna Dhé nan slògh : na biodh
amhluadh
orra - san air mo sgàth -
43160003
' fhuiling mi masladh , chòmhdaich ,
amhluadh
mo ghnùis . 8 Is coigreach mi
44160003
8 ) . 2 Biodh nàire agus
amhluadh
( 1 ) amhairc orm . (
45160003
air an ais iad , agus mòr
amhluadh
gu robh orra - san a tha
46160003
air feadh an latha ; oir chuireadh
amhluadh
, oir chuireadh nàire orra - san
47160003
ainm , a Thighearn . 17 Biodh
amhluadh
agus buaireas orra gu bràth ; seadh
48160003
a chaochlaidheas . ( 3 ) fa
amhluadh
. ( 4 ) air tionndadh ,
49160003
ghlòir . 7 Bithidh ( 5 )
amhluadh
orra - san uile a ni seirbhis
50160003
tu do ghnùis , bithidh iad fa
amhluadh
; bheir thu uatha an deò ,
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 3
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb