Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="amharasach"%c]” returned 48 matches in 34 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 1.56 instances per million words) [2.508 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 48      Page 1 / 1
1133001 fad na h - ùine an - amharasach mu Chaiptein Caimbeul agus ' n uair
2148 dearbh chairdean : agus feadaidh sinn bhi amharasach gu ' m bi an dream a
3148 Ach nach fead na creidmhich annmhunn agus amharasach sin , fuireachd air an ais ,
416 fhreagairt cho math . “ Dè rinn amharasach thu an toiseach ? ” ars esan
516 an cunnart . Feumaidh gun robh iad amharasach mu dheidhinn ma dh ' innis an
6178 dearbh chairdean : agus feadaidh sinn bhi amharasach gu ' m bi an dream a
7178 Ach neach fead na creidmhich annmhunn agus amharasach sin , fuireachd air an ais ,
8179 ar comhairle , mar ann an gnothach amharasach . Na bithibh iom - luath ,
9203 dùdach , frionasach , an - amharasach na h - an - aimsir .
10234001 e a ' feòirich gu h - amharasach dalma air son bean - an -
11234002 Abrahaim , m ' athair , nach amharasach na daoine na Criosdaidhean sin fhéin !
12234002 an aghaidh comhairle Bhassanio a bha amharasach mu ' n Iùdhach , a dh
132 e idir , ach nach robh mi amharasach gu leòr . Nan robh mi air
142 Ach bha e a ' fàs amharasach . Faisg air meadhan - là thàinig
152 Chuimhnich e air rudan eile a bha amharasach , ged nach do chuir e sùim
16301 chuid , gun nì , Leth - amharasach gu robh an cùmhnant teann . A
17301 nan daoine dubha , ach tha mi amharasach mu ' n ghliocas , agus saoilidh
18301 an Gàidhlig Albannach , ach tha mi amharasach gu robh e tur aineolach air a
19316 guinte , thug e sùil gheilteach , amharasach ormsa , is theich e mar a
20316 Dè [TD 66] dh ' fhàg cho amharasach e ? Sheas e a ' dian
21330 agus saorsainneil na chuideachd . Bha i amharasach nach robh cabhaig air fhèin a bharrachd
22400001 ' m fear eile a ' fàs amharasach , agus cha b ' fhada gus
23400029 àm na truthaich . Nach éibhinn cho amharasach ' s tha na boireannaich , mar
24400040 gu geur oirnn le sùil gu math amharasach , ach chùm e air adhart .
25400044 na - Staoine no anns an nàbaidheachd amharasach gu bheil e a ' faicinn a
26400047 thaobh nan daoine dubha ach tha mi amharasach mu ' n ghliocas , agus saoilidh
27400075 rinn na thug ise sùil chrosda , amharasach air is dh ' àithn ' i
28400075 cultur as laige de na dhà ro amharasach mu an fhear eile agus ro chùramach
29400086 Is cuideachd bha i droch - amharasach mu nighnean òga cha robh fios dé
30400108 bha a ' coimhead gu h - amharasach bho thaobh gu taobh , a cheann
31400116 is coireach gum bi sinn uaireannan cho amharasach mu na coigrich a bhios a '
32400118 Cha robh Cairistìona air tè dhan fheadhainn amharasach ; bha i ro neochiontach neo -
33400119 dh ' fhoighneachd e ann an guth amharasach — guth nàdurra a ' phoileis ,
34400125 tha cruth na bàrdachd aige stuama , amharasach . Chan eil ceòl àrd - ghuthach
35400141 eudar dha lethsgeul a dhèanamh do aodann amharasach an lagha thuirt e , “ Mise
36400151 t - soithich - chogaidh a bha amharasach nach robh a ' chùis mar bu
37400154 chùis . Tha am pàrantan aʼ fas amharasach , ' s tha iad fhèin mì
38400154 an taigh - ghnìomh fo shùil gheur amharasach Aingealag agus Anndra , an dithis a
39400154 esan do shùilean ' s do chluasan amharasach chàich san teaghlach – gu h -
40400156 na h - oifigich , gu tric amharasach , is ' s e an toradh
41400157 ” dh ' fharraid e gu droch amharasach . “ Thàinig sinn à Baile Khuwait
42400161 orra , shaoil leis gu robh sùil amharasach acasan air a chèile . Gun teagamh
43400164 a faicill is aithne aice air cho amharasach is a bha Iain . An lùib
44400165 faireachadh gu math neo - shuidhichte , amharasach ' na inntinn , agus chuir e
45400165 e falach fo sheacaid . An geamair amharasach , feargach a ' gnogadh gu làidir
46400177 ìosal a ' chinne - daonna is amharasach dhe na h - uile . Ach
4781008 Saoil sibh am b ' ann amharasach a bha e ged a dh '
4881008 ' cumail faire air an neo - amharasach mhi - shona . ' N uair
NoFilenameSolution 1 to 48      Page 1 / 1
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb