Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="amharasach"%c]” returned 48 matches in 34 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 1.56 instances per million words) [0.886 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 48      Page 1 / 1
1133001
fad na h - ùine an -
amharasach
mu Chaiptein Caimbeul agus ' n uair
2148
dearbh chairdean : agus feadaidh sinn bhi
amharasach
gu ' m bi an dream a
3148
Ach nach fead na creidmhich annmhunn agus
amharasach
sin , fuireachd air an ais ,
416
fhreagairt cho math . “ Dè rinn
amharasach
thu an toiseach ? ” ars esan
516
an cunnart . Feumaidh gun robh iad
amharasach
mu dheidhinn ma dh ' innis an
6178
dearbh chairdean : agus feadaidh sinn bhi
amharasach
gu ' m bi an dream a
7178
Ach neach fead na creidmhich annmhunn agus
amharasach
sin , fuireachd air an ais ,
8179
ar comhairle , mar ann an gnothach
amharasach
. Na bithibh iom - luath ,
9203
dùdach , frionasach , an -
amharasach
na h - an - aimsir .
10234001
e a ' feòirich gu h -
amharasach
dalma air son bean - an -
11234002
Abrahaim , m ' athair , nach
amharasach
na daoine na Criosdaidhean sin fhéin !
12234002
an aghaidh comhairle Bhassanio a bha
amharasach
mu ' n Iùdhach , a dh
132
e idir , ach nach robh mi
amharasach
gu leòr . Nan robh mi air
142
Ach bha e a ' fàs
amharasach
. Faisg air meadhan - là thàinig
152
Chuimhnich e air rudan eile a bha
amharasach
, ged nach do chuir e sùim
16301
chuid , gun nì , Leth -
amharasach
gu robh an cùmhnant teann . A
17301
nan daoine dubha , ach tha mi
amharasach
mu ' n ghliocas , agus saoilidh
18301
an Gàidhlig Albannach , ach tha mi
amharasach
gu robh e tur aineolach air a
19316
guinte , thug e sùil gheilteach ,
amharasach
ormsa , is theich e mar a
20316
Dè [TD 66] dh ' fhàg cho
amharasach
e ? Sheas e a ' dian
21330
agus saorsainneil na chuideachd . Bha i
amharasach
nach robh cabhaig air fhèin a bharrachd
22400001
' m fear eile a ' fàs
amharasach
, agus cha b ' fhada gus
23400029
àm na truthaich . Nach éibhinn cho
amharasach
' s tha na boireannaich , mar
24400040
gu geur oirnn le sùil gu math
amharasach
, ach chùm e air adhart .
25400044
na - Staoine no anns an nàbaidheachd
amharasach
gu bheil e a ' faicinn a
26400047
thaobh nan daoine dubha ach tha mi
amharasach
mu ' n ghliocas , agus saoilidh
27400075
rinn na thug ise sùil chrosda ,
amharasach
air is dh ' àithn ' i
28400075
cultur as laige de na dhà ro
amharasach
mu an fhear eile agus ro chùramach
29400086
Is cuideachd bha i droch -
amharasach
mu nighnean òga cha robh fios dé
30400108
bha a ' coimhead gu h -
amharasach
bho thaobh gu taobh , a cheann
31400116
is coireach gum bi sinn uaireannan cho
amharasach
mu na coigrich a bhios a '
32400118
Cha robh Cairistìona air tè dhan fheadhainn
amharasach
; bha i ro neochiontach neo -
33400119
dh ' fhoighneachd e ann an guth
amharasach
— guth nàdurra a ' phoileis ,
34400125
tha cruth na bàrdachd aige stuama ,
amharasach
. Chan eil ceòl àrd - ghuthach
35400141
eudar dha lethsgeul a dhèanamh do aodann
amharasach
an lagha thuirt e , “ Mise
36400151
t - soithich - chogaidh a bha
amharasach
nach robh a ' chùis mar bu
37400154
chùis . Tha am pàrantan aʼ fas
amharasach
, ' s tha iad fhèin mì
38400154
an taigh - ghnìomh fo shùil gheur
amharasach
Aingealag agus Anndra , an dithis a
39400154
esan do shùilean ' s do chluasan
amharasach
chàich san teaghlach – gu h -
40400156
na h - oifigich , gu tric
amharasach
, is ' s e an toradh
41400157
” dh ' fharraid e gu droch
amharasach
. “ Thàinig sinn à Baile Khuwait
42400161
orra , shaoil leis gu robh sùil
amharasach
acasan air a chèile . Gun teagamh
43400164
a faicill is aithne aice air cho
amharasach
is a bha Iain . An lùib
44400165
faireachadh gu math neo - shuidhichte ,
amharasach
' na inntinn , agus chuir e
45400165
e falach fo sheacaid . An geamair
amharasach
, feargach a ' gnogadh gu làidir
46400177
ìosal a ' chinne - daonna is
amharasach
dhe na h - uile . Ach
4781008
Saoil sibh am b ' ann
amharasach
a bha e ged a dh '
4881008
' cumail faire air an neo -
amharasach
mhi - shona . ' N uair
NoFilenameSolution 1 to 48      Page 1 / 1
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb