Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="am"%c] [word="feadh"%c]” returned 1,556 matches in 201 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 50.69 instances per million words) [0.934 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 32
1102001
chuis idir a reir an dùil .
Am feadh
' s a bha na Frangaich ag
2102001
ordugh agus lan ullaichte gu cogadh ,
am feadh
' s a bha ' nt iompare
3102001
amach an leanaban nighinn , gu bàsachadh
am feadh
' s a tha iad ro speiseil
4102001
Is ' Illean caoinichibh am feur ,
Am feadh
' s a bhitheas a ghrian a
5102001
' us seasmhachd ' us soirbheachadh ,
am feadh
a bha aghaidh nan duthchannan mun cuairt
6102001
a fhear - riaghlaidh air Eireann ,
am feadh
' s a bha an righ ,
7102001
Ulladh agus an ceann tuath Laighinn ;
am feadh
' s a bha taobh an iar
8102001
Ann an oidheachan fada a gheamhraidh ,
am feadh
a bha teine aoidheil a ' deanamh
9102001
a dh ' ionnsuidh na Beurla .
Am feadh
a bha e dìchiollach anns a '
10102001
do sharghaisgeach Sheallama , agus gur ann
am feadh
tha anam air a lionadh le cliù
11102001
co cumhachdach ' s a tha bhriathran
am feadh
a tha e ag aithris cath '
12102001
thug a sheanair do Oscar nan lann
am feadh
a bha iad a ' cuideachadh Chuchullin
13102001
inbh , gu ' n chumhachd ,
am feadh
' sa ta sluagh eile ag éiridh
14102001
O CHANADA . A GHAIDHEIL RUNAICH ,
Am feadh
a tha mòran dhaoine caoimhneil agus suairce
15102001
gnìomh a làmh , ” — agus
am feadh
' s a ta iad mar so
16102001
mòr , cruinn , agus dealrach ;
am feadh
' sa chi sinn na grianan eile
17102001
Bha iad ìnnleachdach , seòlta ,
am feadh
' sa bha muinntir na dùthcha aineolach
18102001
beò , air àiteachadh le creutairibh tuigseach
am feadh
' s a bhiodh a ' ghrian
19102001
mile de mhìltibh anns an uair ,
am feadh
' s a ta Mercuri ' deanamh
20102001
m bheil e neo - ghluasadach ,
am feadh
' s ta a ' ghrian ,
21102001
' fhaide air an fheasgar ud .
Am feadh
a bha Micheil a ' leigeil a
22102001
' n d ' fhalbh . Ach
am feadh
' sa ta sliochd nam beann co
23102001
Tha e ag ràdh , “
Am feadh
a mhaireas an talamh , cha sguir
24102002
thuit e air a ' chladach
am feadh
a bha e air a rathad a
25102002
Ach , ” ars esan “
am feadh
' s a tha sinn a '
26102002
C . H . A thuit
am feadh
' s a bha e air ceann
27102002
tighe . Chaidh a bhean a sios
am feadh
a bha an toireachd a stigh agus
28102002
agus a h - alach og ,
am feadh
' s a bha e ' toirt
29102002
ceart , a chum daoine ' cheannach
am feadh
a tha ' chomhstri dian am measg
30102002
h - Alba ' chumail suas ,
am feadh
a bhitheas ceartas saoibhir air a dheanamh
31102002
daimh a ' s miodalaiche umainn
am feadh
a tha sinn beo . Fhuair mi
32102002
air a rostadh leis an teas .
Am feadh
a bha e a ' seirbhiseachadh ann
33102002
an t - suil e , agus
am feadh
a bha e ' n a laidhe
34102002
thug an goraich a nuas orra .
Am feadh
a bha iad mar so a '
35102003
air comhar a chuir iad suas .
Am feadh
a bha iad gu cridheil a '
36102003
uile dhichioll gu a cumail beo ,
am feadh
' s a bha a naimhdean a
37102003
togail na h - aitreabh ; agus
am feadh
' s a bha e ' beachdachadh
38102003
aig Allt - nam - marag .
Am feadh
a bha iad mar so air an
39102003
a ' feitheamh luchd - ceannaich .
Am feadh
' s a shuidh e mar so
40102003
mar mhuinntir air mheara - chinn .
Am feadh
a bha so a ' dol air
41102003
thachd faileadh a ' phronnaisc mi .
Am feadh
a bha sinn a ' dol air
42102003
t - suil sin , nach caochail
am feadh
' s a tha ' n t
43102003
leanabh bhochd r ' a dheanamh ,
am feadh
' s a ta slainte aige ?
44102003
' n a chadal car tamuil ,
am feadh
' s a bha e ann an
45102003
n uair bha e og , agus
am feadh
' s a bha tuarasdail ard rinn
46102003
fheuch ri an cur bho cheile .
Am feadh
' s a bha an cath '
47102003
” Nic - Aindrea i fhein .
Am feadh
' s a bha i ris an
48102003
chum am biadh maidne ghabhail ;
am feadh
' s a bha iad ' g
49102004
nach treig an seann Sgiathanach thu ,
am feadh
' s a ruitheas an fhuil rioghail
50102004
fo ' n ghrein a sgaoileadh air
am feadh
ann an canan brighmhor am mathar fein
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 32
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb