Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="aitreabh"%c]” returned 434 matches in 158 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 14.14 instances per million words) [0.896 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 9
1100
thachair , Thainig dil ' air an
aitreabh
, S ' ann a ' s
2102001
g am binn ' , ' Cur
aitreabh
m ' an cinn ' n an
3102003
ghlinne . Chunnaic e ann an sin
aitreabh
ard agus dhreachmhor ' g a togail
4102003
lamh a ' togail na h -
aitreabh
; agus am feadh ' s a
5102003
fhad ' s a bha ' n
aitreabh
a ' dol suas fathasd ' n
6102003
fhiosrachadh agam air . ” “ An
aitreabh
a chunnaic thu , ” ars '
7102003
esan a ' cleachdadh a chum an
aitreabh
sin a thogail . Tha cuid diubh
8102003
an urlar ' s an impis an
aitreabh
a thoirt a nuas leis a '
9102004
ann air do lar tha ' n
aitreabh
aillt ' S am faighte gradh '
10102005
coille nam mile miagh Nach d '
aitreabh
a ' chrionach cham . Dòmhnullaich rioghail
11102005
thachair , Thainig dil ' air an
aitreabh
, ' S ann a ' s
12102005
air an taobh a stigh dheth bha
aitreabh
àluinn làn dhorsan agus uinneag , agus
13102006
bha gnothuichean ag amharc mu ' n
aitreabh
. Thug e an toiseach am bàthaiche
14102006
thilgeadh a thaobh an uair a chaidh
aitreabh
ghreadhnach an t - saoghail a chur
15104
cluain A chéile . Loisg sinn '
aitreabh
' nä ghual , Chuir sinn gaiseadh
16105
Och nan och mar a thachair do
aitreabh
mo ghaoil ! ' N deach m
17106
de bhail ' Ara , ann an
aitreabh
mhòr fhiodha . Gheall na h -
18106
Cha robh ' chaismeachd air an
aitreabh
sin a ruigsinn . Fhuair iad an
19108
air Màthair - riaghlaidh Bhreatuinn , an
aitreabh
àluinn a thog ar n - athraichean
20108
gu ceann na bliadhna ' s an
aitreabh
mhòir so ris an abair sibh Tigh
21108
sta ' innis . Tha ' n
aitreabh
aosda so anns an robh Rìghrean na
22108
bha ' n oidhche sin ' an
aitreabh
na h - aoidheachd , ged is
23108
an e nach tog e ach
aitreabh
bheag air an stéidh luachmhoir ? Tha
24108
' n ar linn a thig an
aitreabh
so gu làr . Cia lìonmhor làmh
25108
a bhi ' faicinn na h -
aitreabh
stàtail a ' dìreadh mion air mhion
26108
ach an coimeas iad sin ri
aitreabh
spioradail Dhé ; an coimeas iad ri
27112001
' us e ag amharc air seann
aitreabh
leagta ann am fàsach na h -
28112001
] cladh , no am measg sean
aitreabh
Uestminsteir no na Roimh , their sinn
29112001
talmhaidh a phailliuin so gu bheil againn
aitreabh
o Dhia , tigh nach do thogadh
30112001
' phàilliuin so , gu bheil againn
aitreabh
o Dhia , tigh nach do thogadh
31112001
talmhaidh a phailliuin so gu bheil againn
aitreabh
o Dia , nach do thogadh le
32112001
agad deagh dhòchas agus làn dearbhadh .
Aitreabh
' us cha - n e pailliun
33112001
n e pailliun anmhunn , gluasadach ;
aitreabh
o Dhia , gun chomharradh an fhiadh
34112001
an fhiadh - bheathaich idir air ;
aitreabh
spioradail , “ nach d ' rinneadh
35112001
ach a cobhar na beatha spioradail ;
aitreabh
siorruidh , cha - n e ni
36112001
ùine as , no droch aimsir ;
aitreabh
neamhaidh , fad as o ' n
37112001
' phàilliuin so , gu bheil againn
aitreabh
o Dhia , tigh nach do thogadh
38112001
thabhairt chum talamh a cheannach , agus
aitreabh
a thogail an taobh a muigh de
39112001
taitneach air Ashley Down , agus thogadh
aitreabh
mar a bha feum air . Agus
40112002
agus mar a tha an seann
aitreabh
a ' géilleadh , tha e uamhasach
41112002
dha bhi ' s an rathad air
aitreabh
ùr tha ' g a thogail an
42112004
bhi ' cinneachadh gu mòr , tha
aitreabh
ùr a ' domhlachadh bruach na h
43112004
cabhaig a steach do ' n phriomh
aitreabh
, sheòl an caraid dhi slighe na
44115
' S thig gu t -
aitreabh
. ' N uair thig na dh
45117002
Dhunsta ' innis . Tha ' n
aitreabh
aosda so anns an robh Rìghrean na
46117002
na clachan oisne nach ' eil an
aitreabh
ach ann an droch staid . Tha
47117006
cheana chum mòr bhuannachd , agus iomadh
aitreabh
fiòr eireachdail air an togail ; —
48117010
gu ceann na bliadhna ' s an
aitreabh
mhòir so ris an abair sibh Tigh
49118
bha mo smuaintean , Air ' n
aitreabh
o shuas ' gabhail tàimh , Feuch
50121
ghàir éibhneis ga fhàilteachadh le furan gu
aitreabh
a shinnsir . Bha air gach taobh
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 9
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb