Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="airgead"%c]” returned 2,686 matches in 285 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 87.5 instances per million words) [1.746 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 54
1100 cearr oirnn , ' S ma chumas airgead thù o chìs , Gu ' n
2100 air t - fheutainn ? Ged fhaighinn airgead na Roinn - Eòrpa , Agus òr
3100 bu leamsa Alba ' A h - airgead a ' s a maoin , Cia
4101 Gu finn - bhuidh sliom mar airgead ban . 23 Ceann Biogh Maitheann nan
5101 ' 3 ' Cuimhnich d ' airgead ' s cuimhnich d ' ór ,
6101 shaigh . 3 Toir leat t - airgead , agus t - òr Toir leat
7101 ' n or , ar ' n airgead ar ' n eididh , Dh '
8101 ann . 47 Gheibhte tu m ' airgead is m ' òr , Mo chulaidh
9101 Ge do ' s math t - airgead is t - òr , Do chuladh
10101 ' 3 ' Or ' us airgead ' us cuid , Gheibheadh tn sud
11102001 e ' n sin an t - airgead leis ' m bu chòir da a
12102001 tha ' n sin de dh - airgead ? ” “ Fhuair mar a gheibh
13102001 agus air dhoibh an t - airgead fhaicinn , dh - fheòraich iad c
14102001 dh - àite le òr ' us airgead . Tha mise ' n déigh mìle
15102001 “ Cha - n - eil airgead no òr an so ” ars '
16102001 caora ' n a mo chois gu airgead a dheanamh dhomh fhéin . ” “
17102002 na sealbhan ' Uile ' mhalairt air airgead na ròic ! So rinn fàsaichean faoine
18102003 deigh , ' S ged chàrnadh iad airgead na mhìll , Cha leighis e mìr
19102003 mi - chiall no struidhealachd — le airgead a ghabhail an iasad air urras ,
20102006 ni ' s goireasaiche do neach : airgead a chur ' g a ghleidhead ann
21102006 tigh - ionmhais dlù dha gheibh e airgead air a shon — no mar a
22102006 bithidh luchd malairt ann a bhios toileach airgead Breatunnach ' fhaotuinn air son gach gne
23102006 a chiste [TD 367] lionadh le copar , airgead , agus òr , gus an d
24110 S gu ' m b ' leam airgead Hanòbhar , Bheirinn cnac anns na h
25110 s bucail lìobht ' Do ' n airgead ghrinn is gloinne lìth , ' Bhi
26111 no dealbh , ' S fhuair an airgead dòigh air falbh , Thog an teaghlaichean
27117001 a tha fo smachd Bhreatuinn — gu airgead a chruinneachadh airson an gleidheil a suas
2811 a bhiodh a ' dèanamh aoirean son airgead ; shìn fear againn a làmh gu
2911 mhàin . ( Chan eil ann an airgead ach dìomhanas . ) Gum biodh an
3011 Peileagan , le toll na dhruim airson airgead . Mar pheileagan [TD 56] an fhàsaich mi
3111 thàmh an - diugh , geal mar airgead , le eathraichean beaga air am peantadh
3211 mhàin air an òigridh . Ri airgead tha ' n gnothaich - san ;
3311 Bheir mis comhairl ' ort ! Airgead son a mhùn ri balla taigh -
3411 n gnothaich cuideachd . Bhiodh m ' airgead ort . ” “ Ach bhithinn ceàrr
35121 mìle diag pund Sasunnach de dh ' airgead cìse bho cheannaichean , agus bho dhaoin
36121 a trusadh gach òr a ' s airgead a bha iad a faotainn air na
37121 bho ' n dh ' fhuair iad airgead , agus a mhuinntir aig nach robh
38121 agus a mhuinntir aig nach robh airgead - laimhe gu thoirt dhaibh , thug
39121 uile [TD 80] neach aig nach robh airgead - ullamh a ghnàthachadh air an t
40121 fhàg na bha sin a dh ' airgead a thoirt seachad a sporan glé aodrum
41121 5000 pund - Sasunnach de dh ' airgead - ullamh , 2500 àrm : agus
42121 an ionmhais a bheag de dh ' airgead cìse gus an deach an ath bhairlinn
43121 n phìobair na bha ' dh ' airgead ann am pòcaid an t - Sasunnaich
44121 chianda . Iar dhaibh an t - airgead a chur ann an àite gléite ,
45121 an ceann , chaidh an t - airgead so a rinn mar chreich a measg
46121 onair mar b ' àbhaist air son airgead fhagail air na leacan de na thog
47121 bu ghlice dha ' n t - airgead a ' ghleidheadh fa chomhair fheuma ,
48121 Do bhrigh nach robh de dh ' airgead aig ' air a shiubhal na phàigheadh
49121 mil gun luach , gun mhargadh , Airgead agus òr . Na gabhaibh sìth o
50125 Air làn a chaisteal de dh ' airgead ' s de dh - òr ,
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 54
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb