Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="air"%c] [word="bith"%c]” returned 7,539 matches in 336 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 245.6 instances per million words) [0.858 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 151
1100
n cuairt ! Ach ma ta giomh
air bith
' n ' ur stamaig , A
2101
) Triach ( 3 ) a bha
air bith
. 33 Sheic Caithibh fiochid dhuibhse nar
3101
mháith am feum ' s gach ám
air bith
; ' S cha d ' thug
4101
ghearr ; Gun fagigh e gach neich
air bith
San as a Rith a choir e
5101
' S nach beireadh air neach
air bith
. H . 10 . HOW ROCHD
6101
Long , Cait ' an ro Dhaone
air bith
, Na bharraigh am Muileartich mathionn .
7101
air sail ; Nach faighadh e geil
air bith
; Aigh aon Fhianaigh air Fheobhas .
8101
coir lia ; Naonar do gach Fiagh
air bith
, Bharibh Bran air a cheud Rith
9101
liath ; Naoinear do gach fiadh
air bith
, Thuit le Bran air a chiad
10101
liath , Naonar do gach Fiadh
air bith
, Mharbh Bran air a cheud rith
11101
Coire liath ; Naonar do gach fiadh
air bith
, Thuiteadh le Bran air a '
12101
cliar , Nach diult biadh do neach
air bith
. [TD 203] 10 Bha mise an cath
13101
crom do cheann , Na leig duine
air bith
a steach . No duine a mach
14102001
co laidir ' s nach reachadh neach
air bith
' s an eadarguina . Mar so
15102001
A . SINCLAIR . ' Bheil neach
air bith
, ' s an deo na chre
16102001
AN DUINE BHOCHD . “ Gun tegamh
air bith
' s i so dutaich an duine
17102001
a bhitheadh ann am bochduinn , ciod
air bith
aite no duthaich anns am bitheadh iad
18102001
air beairteas , tha iad gun teagamh
air bith
, cinnteach air deagh chothrom , —
19102001
agus torrach ris na Staidean no aite
air bith
eile . Se machraichean leathan , fosgailt
20102001
sin , chan eil ach beag aoraidh
air bith
aca . Tha muilean urnaigh ' s
21102001
air an aghaidh gun mhoille no grabadh
air bith
a ' tachairt . Tha fearann na
22102001
eagal bàirlinn no maoir . Gun teagamh
air bith
' si so an duthaich a '
23102001
gu falbh do Chanada no do chearn
air bith
ann an America mu thuath , deireadh
24102001
doibh iarraidh . Ma thogras duin ,
air bith
an ainm fheòraich , bheir sinn doibh
25102001
a ' deanamh . Tha gun teagamh
air bith
cuid diubh a ' deanamh mòrain .
26102001
' dearbhadh , air ealdhain no innleachd
air bith
ach a mhàin orrasan a bha feumail
27102001
agus cha robh cinn feadhna no ceannardan
air bith
eile air an aithneachadh no air an
28102001
No ' cheann cliair* a bha
air bith
. † P . Seachd cathan fichead
29102001
cluinnteadh fuaim gearain ann an teaghlach chriosdail
air bith
. Cronaichibh ' urc lann air -
30102001
an ath - fhear . ' Ni
air bith
air son ' ur toileachaidh , '
31102001
an dàin Oisein , agus gun iomradh
air bith
annta air an Dia ' tha uile
32102001
a b ' urrainn do inntinn neach
air bith
cuimhne a ghleidheadh gu cinnteach neo -
33102001
bha an làthair . Cha robh teagamh
air bith
acasan mu dhéibhinn Oisein is na Féinne
34102001
anabarrach iongantach gu ' n rachadh Bàrd
air bith
a shireadh ainm am measg nan Gàidheal
35102001
uair : ” −− “ Gun teagamh
air bith
' s i so an dùthaich a
36102001
urrainn doibh iarraidh . Ma thogras duine
air bith
an ainm fheòraich , bheir sinn doibh
37102001
airgid le faicill agus aire . Neach
air bith
is urrainn ceud , no dà cheud
38102001
dùraichd an làmh a chur ri obair
air bith
, mur gabh iad ràchdan feòir car
39102001
dol ann nach cinnicheadh ann an àit
air bith
. Chunnaic sinn an diugh féin mòran
40102001
e air a ràdh ma tha neach
air bith
aig am bheil a bheag do dh
41102001
rathad gnùis , do dh ' oidhirp
air bith
a tha air a deanamh air son
42102001
ag ràdh , “ ma tha neach
air bith
ann an Criosd is creutair nuadh e
43102001
cha ' n ' eil daoine
air bith
ann a tha ni ' s toithiche
44102001
nach robh e comasach do neach
air bith
a b ' aithne e gu ceart
45102001
Ghàidheal a mhilleadh . Ma bha ni
air bith
as an do rinn e uaill is
46102001
ach cha mhò ' tha cùnntas
air bith
gu ' n deachaidh so riamh '
47102001
oirbh ? ” “ Gheibh thu duais
air bith
ma gheibh thu ' n duine ,
48102001
sgoile , cha deach atharrachadh cudthromach
air bith
a dheanamh air , oir chum an
49102001
so mu ' n Chomunn . Neach
air bith
a bhios ag iarraidh an còrr eòlais
50102001
a bhi air am mealtuinn le neach
air bith
. Mar sin , b ' iomadh
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 151
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb