Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="ainm"%c]” returned 13,735 matches in 508 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 447.45 instances per million words) [1.922 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 275
1100 Chuimein ; ' S fad chaidh ainm air an iomairt , Thug iad as
2100 n Us - mhoine D ' an ainm Iain Mac - Sheòrais , ' S
3100 n Choire gharbhlaich , ' g an ainm an CEO . [TD 118] ORAN DO CHAIPTEIN
4101 bharr ' ga chumail D ' an ainm Cuchulin mac Seimh - suailti . Mhic
5101 Bha clann mhaoth a ' busteadh ainm , Is daoine a ' crathadh an
6101 mor do neart , tha t ' ainm ga reir ; Tilg a chloch '
7101 fheudar dhuitsa , No fios t ' ainm is t aite comhnuidh ; Gabhs '
8101 Co u fein , no cia t ainm , No cia an taobh as an
9101 foi m ' ailleas Fios t ' ainm no do shlainne gu lom , '
10101 an Alba do ' m b ' ainm Aoife . Thug a mhathair Conlaoch mar
11101 Aoife . Thug a mhathair Conlaoch mar ainm air . Gheall Cuchulin , do Aoife
12101 chleas , d ' am b ' ainm an gath - bolg . Bu tric
13101 Lochlan nan ruag , D ' an ainm Manus is Lua ' - lamh ;
14101 righ d ' am b ' ainm Deirdri , agus air bhi dhoibh ag
15101 n cuideachd d ' am b ' ainm an Gille dubh , bha na chomhalta
16101 Air a chluain thugtadh ' n t ainm ? Loch Mai a raiteadh ris an
17101 — MAR A THAINIG AN T - AINM AIR . BHA bean araidh ann an
18101 Raineach , d ' am b ' ainm Maoidh , agus thuit i ann an
19101 Maoidh , d ' am b ' ainm Aoirlinn a bha mor - mhaiseach agus
20101 gabhail seachad air Eas gam b ' ainm Eas - ruaidh , agus chunnaic e
21101 b ' e Forca - Dubha - ainm an iasgair ' us gun rabh cloidheamh
22101 arid aig an Riogh gam b ' ainm . Teamhair - nan - riogh ,
23101 ' Fhionn , na cia b ' ainm dha . Rinn Fionn e fein aithnichte
24101 aire nach h - innis u t ainm a dhaindeoin nas urra mise na a
25101 dh ' fheoruich Cairbre ciod e ainm . Dh ' fhreag air Fionn agus
26101 cha ' n innis mi m ' ainm a nochd gun duais , agus cha
27101 muigh na aonar ann am Baile gan ainm Gleann - caoin - fheoir an Sgithreachd
28101 Phàdruig , ga ' m b ' ainm an Gille - blar - odhar .
29101 thog iad a mach ri achadh gan ainm Lurg Iarinn . Thubhairt Oisin re odha
30101 air a bheil an t - ainm sin gus an la ' n diu
31101 ' n sin ars Oisin . Se ainm a chnoic sa Ceann - a chnoc
32101 NA TULLYCH . 21 lines . GUN AINM UGHDAIR . 1 ID ta fane tullych
33101 76 Gur h - e b ' ainm dhomh teachd bho ' m theach ,
34101 Gu ' r e ' n t ainm a ghoirear dhamhsa , Aine inghean Righ
35101 am fuath ? ' Cia b ' ainm dh ' a fein is d '
36101 beag eidear dha chreag ; D ' ainm ' s do shloinneadh innis dhamsa ;
37101 Rochd Mac Fhiachair she b ' ainm dho . 2 Sabhail shin mar mhithigh
38101 Mac Fhiathchair s ' e b ' ainm dhó 2 Do labhair Cormaic re Rochd
39101 am féum ri gaisgeadh ' S b ainm do chloidheamhnan nan , Saoithean Feadag is
40101 Liomhuin gu b ' e m ' ainm , Ann tir Lochlain fhuair mi m
41101 Liòbhann , b ' e m ' ainm ceart e , Na ' m biodh
42101 ' Cha bhi ' n t - ainm sin gun sgaoileadh , Bha Daorghlas air
43101 Liobhain , ' s e m ' ainm ceart , Na ' m biodh agaibhse
44101 fhiadhach ) Cha bhi ' n t ainm sin sgaoilte , Bha Daorghlas air gus
45101 aotail crom , 2 She b ' ainm do ' n Dfhuath nach ro fann
46101 2 ' S e b ' ainm d ' an fhuath nach robh tiom
47101 Mac Mornai d ' am b ' ainm Conan , Caillidh tu dos a chinn
48101 chrom . 2 Is e b ' ainm do ' n uamhanach ghlan , Am
49101 Mac Morna do ' m b ' ainm Conan . Fagaidh tu dos a chinn
50101 thonn . 2 ' S b ' ainm dha an Fhuath nach gann , Am
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 275
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb