Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="aingidh"%c]” returned 1,319 matches in 166 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 42.97 instances per million words) [0.874 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 27
1101
Fionn , Is fhreagair gu h -
aingidh
air ais , Cha ' n aireach
2102001
bliana , agus bha an gluasad ro
aingidh
, air dhoigh ' s gun do
3102001
airgiod a bheireadh na nithean olc agus
aingidh
sin ' uatha , ann am faighinn
4102001
m firean ' s an t -
aingidh
' dealachadh . Fhir a chluinneas ,
5102001
cumhachd nan ubag , No cailleach bhuitseachais
aingidh
, A chum ar tearnadh ' o
6102001
aca de ghnùis air son an reachdan
aingidh
. Tha e ealadh gu leoir amharas
7102002
goirt . “ Teichidh an t -
aingidh
, gun neach air bith an tòir
8102002
h - amhgharaibh an t - saoghail
aingidh
so ! Tha moran aig an duine
9102002
ach is an - iochdmhor truacantais nan
aingidh
. ” — ( Gnath , xii
10102002
leir . Thug Dà ' idh suil
aingidh
oirre agus thuirt e , “ Cha
11102002
gu dana , agus gu h -
aingidh
a ' cur lagha naomha Dhe ann
12102002
a ' nochdadh le d ' ghiulan
aingidh
fein , an - earbsa á freasdal
13102003
an duine ! Is mise an creutair
aingidh
a mhort mo dheadh mhaighstir , agus
14102003
geur - aithreachas airson a ' ghniomh
aingidh
, fhuiltich anns an robh an lamhan
15102003
' fhan e ceart co coirbte ,
aingidh
, agus malluichte ' s a bha
16102003
mor air a cheadachadh do ' n
aingidh
chum a dhroch ruintean a shuidheachadh air
17102003
bhi ' thoirt rabhaidh do ' n
aingidh
air gach taobh dha . Air feasgar
18102003
sin , ” ( thug i suil
aingidh
air Nic - Cailein ) “ tha
19102004
theagasg , — agus iadsan a tha
aingidh
a dhusgadh , gu h - aithreachas
20102004
d ' fheuch Sibyl dha peanas nan
aingidh
agus sòlas nam firean . “ Hic
21102004
neach bha leantuinn arm gu h -
aingidh
, ' S air nach robh geiltchrith
22102004
rinn e tàir , Gu h -
aingidh
dheilbh e sgeul nan gò ' G
23102004
faoin agus sgàileach an t - saoghail
aingidh
so . ” M . — “
24102004
Agus dh ' òrduich na daoine
aingidh
sin a h - aghaidh a leigeadh
25102004
dhealbh na daoine sin gu h -
aingidh
' nam aghaidh . 44 . Agus
26102004
a rùnaich iad fein gu h -
aingidh
a dheanamh a thaobh an coimhearsnaich fein
27102004
orra : “ Sguir na h -
aingidh
de bhuaireas , agus fhuair iadsan a
28102004
truaighe shiorruidh mar dhuais do ' n
aingidh
air ainmeachadh anns na Sean - fhocail
29102005
cha tigeadh beannachd Dhé air sgàth aithne
aingidh
no leibidich . P . MACGRIOGAIR .
30102005
reir a chunntais fein , bha e
aingidh
thar tomhais . Dh ' iunnsaich e
31102005
' us tuiteam ghoirt . Tha seann
aingidh
ann an Dùn - breatunn a '
32102005
Cha bhi mar sin na h -
aingidh
thruagh ; Ach mar am moll a
33102005
luath . Cha sheas na h -
aingidh
, uime sin , Am breitheanas an
34102005
' na aobhar eagail do ' n
aingidh
. Tha eagal dligheach do Dhia ,
35102005
gu h - ard inntinn an Iudhaich
aingidh
so atharrachadh . ” “ Is math
36102005
fulang na b ' fhaide le giùlan
aingidh
mhic a bhràthar . Cha ' n
37102006
' Mhurachaidh , bha sin thar tomhas
aingidh
, seadh bha e ifrinneach . Cha
38102006
re sealain anns an t - saoghal
aingidh
so , ach cha ' n fhad
39105
teagamh ' s e so rùn an
aingidh
— Miann an t - seachranaich o
40106
a dheanamh air son a bheath '
aingidh
, ' s gu h - àraidh
41107
b ' urra ' an t -
aingidh
bhi beo , ' S an rioghachd
42107
uair ni e ' n t -
aingidh
a dhiteadh , ' Sa bheir e
43107
Ge d ' bhitheadh iad co
aingidh
, Ris na h - ainglean thuit
44107
ainglibh beachdach ' , ' S nach
aingidh
seachran mo chridh ' , Nach gabhadh
45107
[TD 99] ' S iomadh duine bha
aingidh
, Lan ardan a ' s gamhlas
46107
Righ nan Uamhas . — Bas an
Aingidh
. FHIR theagaisg , cluinn e ,
47108
thoirt air an Rìoghachd — Tha daoine
aingidh
mi - dhiadhaidh , slaightirean gun tlus
48108
“ Frasaidh mi air na h -
aingidh
, ribeachan , teine agus pronnusc ,
49108
' feitheamh air an t - saoghal
aingidh
? An deachaidh an seann saoghal as
50108
anns an t - saoghal bhochd ,
aingidh
so , a dhiùltas cuimhn ' a
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 27
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb