Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “aileag” returned 42 matches in 31 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 1.37 instances per million words) [0.91 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 42      Page 1 / 1
1100
Dranndan teallaich , Mu ' n àrdaich
aileag
do chléibh , Ach rogha ' gach
2101
air a shliochd ? 3 Fhuaireadh an
aileag
' s i bronach . ' S
3102001
fheuchainn ri chur fodha , thigeadh an
aileag
orm , ' s ged a bhithinn
4102003
e ' dha làimh , ' S
aileag
- bhàis am bràigh ' a chléibh
5110
dranndan teallaich , Mu ' n àrdaich
aileag
do chléibh , Ach raogha gach mànrain
6125
Dranndan teallaich , Mu ' n àrdaich
aileag
do chléibh , Ach rogha ' gach
7125
eile , &c . Fear eile thig
aileag
' na bhràgad , Stiuiridh e '
8137
n laochruidh gu garg , ' S
aileag
' na uchd le trom - fheirg
9137
le fìon - fhraoch 990 ' S
aileag
- bhàis . DUAN V . Gniomhran
10141
' Nuair bu dluithe ' n
aileag
ort , Bu lion ' or cù
11155
eile , &c . Fear eile thig
aileag
' na bhràgad . Stiubhraidh e '
12168
bràth dhuit dranndan teallaich , Mun àrdaich
aileag
do chléibh , Ach rogha gach mànrain
13186
730 An uair bu dlùithe ' n
aileag
ort , Bu lìonmhor cù is galla
14186
òr ud ; Shluig thu ' n
aileag
de ' n gheanach , Dh '
15199
ruith ' na teangaidh , ' s
aileag
a cléibh a ' toirt gearradh an
16212001
agus PHOIL Nis mò cha chuir an
aileag
ort , ' S ann gheibh thu
17256
mionáid airson stad a chuir air an
aileag
shortness of breath n phr 1 cion
18277
dranndan teallaich , Mu ' n ardaich
aileag
do chléibh , Ach rogha ' gach
1928
s e ag éigheach ' s an
aileag
air , “ Cockles condemned ! ”
2028
An latharna - mhàireach , bha
aileag
air gach aon a ' falbh bho
21310
stigh an seo … ” Thàinig an
aileag
dona a - rithist air . “
22317
staigh an seo … ” Thàinig an
aileag
dona a - rithist air . “
23400003
glé thoilichte an uair a bhuail an
aileag
e agus a b ' fheudar dha
24400027
air Alasdair boireann , dé ?
Aileag
? Ma tha aileag oirre , charaid
25400027
dé ? Aileag ? Ma tha
aileag
oirre , charaid , thoir bhuaipe tac
26400027
air e , ach mo thruaighe bràthair
Aileag
! * * * * Geometry Misgeir
27400049
An uair bu dhlùithe ' n
aileag
ort Bu lìonmhor cù is galla Bhiodh
28400051
' sann a thug so an
aileag
air an fheàrlagan . Agus thachair gu
29400051
bha an leònteach ag acain agus ag
aileag
, agus goirid roimh bhriseadh na fàire
30400074
is Foghar . Ach chan eil an
aileag
a bhios a ' leantainn a '
31400117
' cheist a chur ach thàinig an
aileag
air mun d ' fhuair e na
32400137
dèanamh fuaim coltach ri srann cait is
aileag
aig an deireadh . ' Se am
3378
tarcuis Ged a bheireadh tu ' n
aileag
Dha ' n sgòrnan . [TD 60] XXI
3481002
fheuchainn ri chur fodha , thigeadh an
aileag
orm , ' s ged a bhithinn
3581004
marag , Cha ' n ioghnadh leam
aileag
gle chruaidh ' thigh ' nn ort
3681007
fhaicinn , las an corruich , dhùisg
aileag
an cléibh le tàmuilt agus àrdan ,
3781007
briodalach aig air a son — “
Aileag
na h - Eirinn uile , ”
3881007
dranndan teallaich , Mu ' n ardaich
aileag
do chléibh , Ach rogha ' gach
3981008
bha i gun deo ! — chaochail
aileag
nan iomad buaidh ! Bha ' phlaigh
4081008
ainn altrum gu muirneach , Mar
aileag
ghlan chubhraidh gun fhoill , ' S
4185
An uair ' bu dluithe ' n
aileag
ort Bu lionmhor cu is galla '
4285
or ud ; Shluig thu ' n
aileag
de ' n gheanach , Dh '
NoFilenameSolution 1 to 42      Page 1 / 1
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb