Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="aigeal"%c]” returned 123 matches in 66 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 4.01 instances per million words) [0.913 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 3
1101
neoil , A toirneadh gu h -
aigeal
o spèur . 63 Ni bheil mic
2101
Thuit m ' aigneadh ' s ann
aigeal
stuathach , Gun chlos no suaimhneas a
3102001
goil mar choire . An t -
aigeal
ga thionndadh o ' n iochdar ,
4102003
craobh o chreig gu creig , gu
aigeal
iosal a ' ghlinne . T .
5102004
' tighinn gu m ' ionnsaidh thair
aigeal
an dà - cheud - deug bliadhna
6102004
' n ghrùnnd , An t -
aigeal
' s gach duil gu léir .
7102004
fheirg e mach Sìos do ' n
aigeal
dhubh gun ghrunnd , Cho iochdrach fo
8102006
eil pàilliun sam bith ach garbh -
aigeal
a ' chuain ànradhaich ? Caiptean .
9102006
an t - slochd gu ' n
aigeal
theid am pian ' , Cha '
10104
Tha do chalpa mar bhradan Air an
aigeal
a ' cluaineis . ' S do
11108
sùil fhurachail . Theirinn na sealgairean gu
aigeal
a ' ghlinne , air slighe air
12108
Chunnaic sinn a ' ghreigh ann an
aigeal
a ' ghlinne , agus ghabh sinn
13108
sìos o bhruaich gu bruaich , gu
aigeal
dorcha , ùdlaidh a ' ghlinne ;
14108
blàth ; b ' e so [TD 592]
aigeal
a ' ghlinne anns an robh an
15108
e sin sruth Cherit , ann an
aigeal
a ' ghlinne anns an robh an
16108
urrainear a thomhas , a tha gun
aigeal
agus gun ghrunnd . Tha so fìor
17108
car air char gus an ruig i
aigeal
a ' ghlinne . Cha - n
18115
gheal ' thig o ' n
aigeal
, ' S troidh gun bheud ,
19124
riamh air aghaidh cuain do ' n
aigeal
. Cha neil an abhainn ro leathan
20125
' i bhi mar neul , Air
aigeal
na mara ud shios . Ach ni
21125
dochaineadh an sàil , An t -
aigeal
sligeach ; An fhairge ga maistreadh '
22128
chinn fodham a sìos do dh -
aigeal
na fairge ! Tha mi caillte mu
23129
fhlathanais , air toil - inntinn nan
aigeal
, agua a ' faicinn Dè aghaidh
24133002
amhaircear fotham , ach cha robh
aigeal
an t - sluichd ri fhaicinn ;
25133002
o bheul an t - sluichd gun
aigeal
, air feadh Albainn — Bha fhios
26133002
d ' a chleòca . Ràinig e
aigeal
a ghlinne gun neach maille ris ach
27133002
agus le luathas anabarrach , gu ruig
aigeal
a chuain , air neo snàmhaidh i
28137
' mach A sìos do ' n
aigeal
dubh gun ghrunnd Cho ìochdrach fo '
29137
mi ' m bradan air t '
aigeal
' na sgleò , Gu geal -
30143
' a bhric bhain , Air an
aigeal
' s e snamh , ' N
31155
' fhuirich m ' iasg anns an
aigeal
Gun fhaicinn le leus , O Dhi
32165
nach robh aige , 1780 Air an
aigeal
laigh iad air ghur ; Cha robh
33173
o cheithir * an t sluichd gun
aigeal
. † cron . [TD 589] TAISBEAN .
34173
eas as an t slochd gun *
aigeal
, cogadh ' n an aghaidh ,
35173
bliadhna . * an t sluic gun
aigeal
. [TD 607] TAISBEAN . CAIB . XXI
36186
f . , Mass , 647 .
aigeal
, m . , the deep ,
37186
deep , 1851 . An t -
aigeal
sligneach , Sàr Orain , p .
38207002
a bha seachd bliadhna air an
aigeal
, bheireadh i fead air a beul
39207004
chiar a bha seachd bliadhna air an
aigeal
' toirt chuig chnag air a beul
40210
b ' fhuar a tuineachas an
aigeal
a ' chuain , ach choimhlionadh aimsir
41210
onfhadh fairge is air am bioradh air
aigeal
anshocrach a ' Chuain Shiair . Ach
42222
goil mar choire . An t -
aigeal
' ga thionndadh o ' n iochdar
43230
trathan dhith bhi mar neul , Air
aigeal
na mara ud shios . 540 Ach
44233
neoil , A toirneadh gu h -
aigeal
o spèur . Ni bheil mic Uisnich
45239
Gu ' m b ' e
aigeal
dorch a ' chuain , Leabaidh phòsaidh
46239
An Ti a chuir ùir air an
aigeal
, ' S a sgaoil brat maiseach
47240
goil mar choire . An t -
aigeal
' ga thionntadh o ' n iochdar
48240
4484 , a lesson , guidance .
aigeal
, m . , 245 , 5141
49248
tubaist air a dhol dha ' n
aigeal
còmhla ris an t - soitheach .
50253
air a dhol fodha , eisir air
aigeal
cuan Uige , is clach an fhiosaiche
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 3
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb