Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="aige"%c]” returned 23,343 matches in 490 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 760.45 instances per million words) [2.32 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 467
1100 ' N rag mheirleach tha guin aige dhuinn ; B ' e sud salchar
2100 ' S cha bhiodh ùin ' aige beò . Faigh a nuas , &c
3100 aig am beil fortan , Tha crois aige na cheann , ' S tha mise
4100 fuar chnoc , Agus cuaille bàt ' aige ' ; Ni guidhe bhuan do bhuntainn
5100 dreathan sùrdail , s a ribheid chiuil aige , A ' cur nan smùid deth
6101 calma , treun . Bha mac aige ri leannan a bh ' aig '
7101 gu ' m biodh Aoife mar mhnaoi aige . Ach cha do phill e .
8101 na cuimhniche mo ghradh geal a bi aige , Cha b ' eagal dà '
9101 ( 14 ) isheadh raimh A sgian aige cion ( 15 ) na leith lamh
10101 saor ag snoigheadh ramh , A sgian aige na leath laimh , ' S a
11101 leath laimh , ' S a thuadh aige na laimh eile . 78 A shaoir
12101 geir Hane fon Bheist is di Uldich aige ' n Caorin dearig Far ' n
13101 gun fhios dith ; ' S ultach aige de ' n chaoruinn dheirg Far an
14101 a teicheadh troidh choille . Cha rabh aige do ' n Chailich ach a chas
15101 thainig e ; agus ciod e bha aige re dheanamh , ' us re thabhairt
16101 an Ealluich dha air làr cha rabh aige da mhuime lathair ach an da lurginn
17101 fainneoladh . Agus gun fhios gu math aige caite . Agus cam gach radhid dha
18101 Dh ' fhan e mar a bha aige gu briseadh na faire . Dhuisg Oisin
19101 togail tighe , agus aireamh do dhaoinibh aige , sea na seachd deug do dhaoine
20101 ' 25 ' Am bheil fios aige gach uair , Air ar cómhradhne '
21101 Iarramsa . [TD 45] 26 ' Tha fios aige air gach ni , A labhair gach
22101 ' dhó ; Gille do bh ' aige r ' a ghairm , Rochd Mac
23101 aigh , Cha ' n eil baigh aige ri neach ; Ag iarraidh coir o
24101 mac Colgain & do liondoice trom conach aige ceithre bliadna do ar anordanadh ( 4
25101 e ' n dorus agus sheas e aige : cha b ' fhada na dheidh
26101 an coltas eila , oir bha draoidheachd aige . Thubhairt e ri Fionn , a
27101 sháil ; ' S nach bithainn bliadhna aige mar mhnaoi , Cia mór leis a
28101 sal ' S gu ' m bithin aige mar mhnaoi Aig feamhas aoidh agus aill
29101 Gnuis dhuīē maith graneguid aoidhidh gan bíadh aige doib ar an i . 3 Ciodh
30101 fel gos degaid damha gan a cuid aige ar an inghen . 18 Cidh is
31101 fuathas na Feinne , agus ceann Fhionn aige Gu ' n d ' rainig e
32101 dha - chu - dhiag air lothain aige . Here follow verses with the names
33101 da - chu - dhiag éir lothain aige . 4 Mu theid thu eir /
34101 ' S da chu dhiag eir lothain aige 5 Mu theid thu / gu strath
35101 ' S da chu dhiag eir lothain aige . 6 Mu theid thu do bheannaibh
36101 ' S da chu dhiag eir lothain aige . 7 Gu ' n gleidh an
37101 e againn is treise làmh , Biodh aige an gaodhar bàn ' s am fiadh
38101 phrumh ( bruth ? ) agus dìul aige nach robh e ann ach aon oidhche
39101 Eoghan , nam biodh a dhiòl eich aige ; ' S iomadh mùillein indorlach agus
40101 ri coillidh , agus bha nighean dhreachmhor aige . Chaidh i mach latha , '
41101 chuala sibh riamh , riamh na bha aige do bhardachd agus do laoidhean Oisein ,
42101 chuala sibh leth ' s na bha aige . Nis bhiodh an tigh aige dian
43101 bha aige . Nis bhiodh an tigh aige dian lan a chuile h - oiche
44102001 e ri cruadalaibh ris nach robh fiughair aige o na coilltichibh na càrraichibh - mointich
45102001 cheile , gach buidheann a feuchainn co aige a bhio ' s ' n lamh
46102001 tu , bithidh am facal mu dheireadh aige ? Carson ' tha coltas socharach air
47102001 chosnaiche math , no ma tha teaghlach aige . ma the e stuama , dichiollach
48102001 aon sea sgilinn ' nam poca , aige a ' bheil a nise baile saor
49102001 m breitheanas ann , Tha latha ghrais aige a cheann , ' S do -
50102001 do dh ' Iain fios a bhi aige nach buin a lheithid do threallaich idir
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 467
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb