Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="aig"%c]” returned 85,816 matches in 537 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 2795.64 instances per million words) [2.868 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 1717
1100 cluain , S ' an ealabhuidh ' aig mo chluais gu h - ùr .
2100 gu luath ; Srath ghiubhais uain ' aig a ceann , A ' lubadh chaoran
3100 n é cadal is miannach leam , Aig ro mheud na tuile , ' S
4100 tighinn , &c . Bha thu measail aig uaislean , ' S cha robh beagan
5100 dhibh . [TD 21] Gur lionmhor lamh theoma Aig Eoghann Loch - iall , Fir cholganda
6100 air an fheur . Tha Frisealaich ainmeil Aig seanachaibh nan crioch , Fir gharbha ro
7100 leanainn iad , ' S bhiodh uair aig sluagh na duthcha , ' Toirt òrain
8100 ruadh , boidheach , Bhi fo bhinn aig rìgh Deorsa nam biasd ; B '
9100 air sgapadh ' s gach àit , Aig fior bhalgairean Shasuinn , Nach do ghnathaich
10100 chaoimhneas , Air na fir th ' aig na naimhdean an sàs . ' S
11100 dhortadh le foill ; Mo sheachd mallachd aig Deorsa , † Fhuair e ' n
12100 Gu leir mar fhagail , tha aig Mòir . ' S bachlach , duallach
13100 sa ! ' Mallachd an tus , aig a mhnaoi - ghlùin ' , Nach
14100 Tha ' n naidheachd so fior Aig luchd innse nan duan , Gur sgeul
15100 Do ' n bheus a bh ' aig càch , Luchd bhreacan an fheilidh A
16100 Dheanadh euchd air a chuan , Aig am beil na fir ghleusda ' Dhol
17100 chaill ìad a chòir ' Bh ' aig an seòrs ' ann an Sleibht '
18100 mi bruite fo ' m aisnean , Aig a mheud ' s thug mi '
19100 sealladh Fo ' n chaol mhal ' aig an rìbhinn ; Tha cul buidhe mar
20100 n deigh bho cheann greis ort ; Aig a mhiad ' s thug mi ghaol
21100 boidheach an comunn , ' Th ' aig coinneamh ' n t - Strath -
22100 phrŏthaid ann : — ' M fear aig am beil fortan , Tha crois aige
23100 ' n robh aigne duin ' uasail Aig a bhail ' agus uaithe a '
24100 curaidh gun ghiomh , Cha robh barr aig mac duine ort Ann an àilleachd ,
25100 armailt an rìgh . Cha robh gnothach aig léigh ' Dhol a leigheas nan creuchd
26100 Ach an ceileir bu bhoidhche , Aig na h - eoin am Braigh '
27100 Ach an ceileir bu bhoidhche , Aig na h - eoin am Braigh '
28100 ' S bochd ata do chàirdean Aig ro mhead t - fhàrdail uainn ;
29100 nochd iad fearg ; A spuir ghlas aig dlùs an deirich Bi ' dh nan
30100 chluinneadh mo chluas Am fuaim a bhitheadh Aig luathas mo chridhe ri ' m thaobh
31100 ' S ann fhuair mi bhean chaoin Aig taobh Mhàm - charraidh . ' S
32100 ann san fhonn ; Is doire shealbag aig bun nan garbh - chlach , S
33100 ghil , an àm dhomh dùsgadh , Aig bun na stùice be ' n sùgradh
34100 bhui air feadh na dùsluing , Aig bun nam fiùran ' gan rùsga '
35100 ga buanachd air cruaidh an tuim , Aig seillein riabhach , breaca , srianach ,
36100 ' g ' eisdeachd ' chrònan , Aig do fhleasgaichean ag oran , ' S
37100 fheasgair , Ol a ' s ceol aig na fleasgaich ; Piob mhor nam feudan
38101 Slat war zall di zrawhe mnaa Laywith aig voye a 2 . — 1786 .
39101 of 1807 came from . BHA moran aig m - athair ( Iain mac Iain
40101 an aite so , agus am pailteas aig duine agus beothach . Ach chuir na
41101 gun gheil o Chuchulin . 25 Bheil aig Cuchulin Mac na Nighin A sgeile Glac
42101 fior a Bhrichgain ; 26 Cha neil aig Cuchulin Mac no Nighin , A sgile
43101 S fuaim Clisniche ri Cliar Fuaim Laoin aig Gaoidh nan Gleann , Fu Scleo nan
44101 ' s ni ' m breug ; Aig breath san tir Shoir air a Gharbh
45101 ' n Choinchullin . 36 Am bheil aig Cuchullin mac , Innis gu fior a
46101 Innis gu fior a Bhrichni Nim bheil aig Cuchullin Mac , Na nian is Gile
47101 Seachd oidhchean agus seachd là , Dhoibh aig Imarscleo sa aig Jomarb hai ; Sa
48101 seachd là , Dhoibh aig Imarscleo sa aig Jomarb hai ; Sa ' n ceann
49101 air Cuan , Tha niudh gun aisag aig Iomairt stuaigh . 54 Thrial gu tigh
50101 i ; Marbhtach mar cheud tamasg , Aig carra daingean Loda bhuailtich . 6 B
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 1717
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb