Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="aig"%c]” returned 85,816 matches in 537 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 2795.64 instances per million words) [0.957 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 1717
1100
cluain , S ' an ealabhuidh '
aig
mo chluais gu h - ùr .
2100
gu luath ; Srath ghiubhais uain '
aig
a ceann , A ' lubadh chaoran
3100
n é cadal is miannach leam ,
Aig
ro mheud na tuile , ' S
4100
tighinn , &c . Bha thu measail
aig
uaislean , ' S cha robh beagan
5100
dhibh . [TD 21] Gur lionmhor lamh theoma
Aig
Eoghann Loch - iall , Fir cholganda
6100
air an fheur . Tha Frisealaich ainmeil
Aig
seanachaibh nan crioch , Fir gharbha ro
7100
leanainn iad , ' S bhiodh uair
aig
sluagh na duthcha , ' Toirt òrain
8100
ruadh , boidheach , Bhi fo bhinn
aig
rìgh Deorsa nam biasd ; B '
9100
air sgapadh ' s gach àit ,
Aig
fior bhalgairean Shasuinn , Nach do ghnathaich
10100
chaoimhneas , Air na fir th '
aig
na naimhdean an sàs . ' S
11100
dhortadh le foill ; Mo sheachd mallachd
aig
Deorsa , † Fhuair e ' n
12100
Gu leir mar fhagail , tha
aig
Mòir . ' S bachlach , duallach
13100
sa ! ' Mallachd an tus ,
aig
a mhnaoi - ghlùin ' , Nach
14100
Tha ' n naidheachd so fior
Aig
luchd innse nan duan , Gur sgeul
15100
Do ' n bheus a bh '
aig
càch , Luchd bhreacan an fheilidh A
16100
Dheanadh euchd air a chuan ,
Aig
am beil na fir ghleusda ' Dhol
17100
chaill ìad a chòir ' Bh '
aig
an seòrs ' ann an Sleibht '
18100
mi bruite fo ' m aisnean ,
Aig
a mheud ' s thug mi '
19100
sealladh Fo ' n chaol mhal '
aig
an rìbhinn ; Tha cul buidhe mar
20100
n deigh bho cheann greis ort ;
Aig
a mhiad ' s thug mi ghaol
21100
boidheach an comunn , ' Th '
aig
coinneamh ' n t - Strath -
22100
phrŏthaid ann : — ' M fear
aig
am beil fortan , Tha crois aige
23100
' n robh aigne duin ' uasail
Aig
a bhail ' agus uaithe a '
24100
curaidh gun ghiomh , Cha robh barr
aig
mac duine ort Ann an àilleachd ,
25100
armailt an rìgh . Cha robh gnothach
aig
léigh ' Dhol a leigheas nan creuchd
26100
Ach an ceileir bu bhoidhche ,
Aig
na h - eoin am Braigh '
27100
Ach an ceileir bu bhoidhche ,
Aig
na h - eoin am Braigh '
28100
' S bochd ata do chàirdean
Aig
ro mhead t - fhàrdail uainn ;
29100
nochd iad fearg ; A spuir ghlas
aig
dlùs an deirich Bi ' dh nan
30100
chluinneadh mo chluas Am fuaim a bhitheadh
Aig
luathas mo chridhe ri ' m thaobh
31100
' S ann fhuair mi bhean chaoin
Aig
taobh Mhàm - charraidh . ' S
32100
ann san fhonn ; Is doire shealbag
aig
bun nan garbh - chlach , S
33100
ghil , an àm dhomh dùsgadh ,
Aig
bun na stùice be ' n sùgradh
34100
bhui air feadh na dùsluing ,
Aig
bun nam fiùran ' gan rùsga '
35100
ga buanachd air cruaidh an tuim ,
Aig
seillein riabhach , breaca , srianach ,
36100
' g ' eisdeachd ' chrònan ,
Aig
do fhleasgaichean ag oran , ' S
37100
fheasgair , Ol a ' s ceol
aig
na fleasgaich ; Piob mhor nam feudan
38101
Slat war zall di zrawhe mnaa Laywith
aig
voye a 2 . — 1786 .
39101
of 1807 came from . BHA moran
aig
m - athair ( Iain mac Iain
40101
an aite so , agus am pailteas
aig
duine agus beothach . Ach chuir na
41101
gun gheil o Chuchulin . 25 Bheil
aig
Cuchulin Mac na Nighin A sgeile Glac
42101
fior a Bhrichgain ; 26 Cha neil
aig
Cuchulin Mac no Nighin , A sgile
43101
S fuaim Clisniche ri Cliar Fuaim Laoin
aig
Gaoidh nan Gleann , Fu Scleo nan
44101
' s ni ' m breug ;
Aig
breath san tir Shoir air a Gharbh
45101
' n Choinchullin . 36 Am bheil
aig
Cuchullin mac , Innis gu fior a
46101
Innis gu fior a Bhrichni Nim bheil
aig
Cuchullin Mac , Na nian is Gile
47101
Seachd oidhchean agus seachd là , Dhoibh
aig
Imarscleo sa aig Jomarb hai ; Sa
48101
seachd là , Dhoibh aig Imarscleo sa
aig
Jomarb hai ; Sa ' n ceann
49101
air Cuan , Tha niudh gun aisag
aig
Iomairt stuaigh . 54 Thrial gu tigh
50101
i ; Marbhtach mar cheud tamasg ,
Aig
carra daingean Loda bhuailtich . 6 B
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 1717
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb