Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="aice"%c]” returned 6,479 matches in 428 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 211.07 instances per million words) [0.9 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 130
1100
cheutaich , ' s a luinneag féin
aice
, Feadan spéiseil gu réidh a seinn
2101
bean eile fo ' n ghréin ach
aice
féin ; agus mar so ann an
3101
mìorun dìomhaireachd a cridhe , bha dòchas
aice
gu ' n cuireadh a ' bheîst
4101
rabh an Righ a dh ' fhear
aice
. Se mo ghuidheasa ri Dia arsa
5101
ris a bheil u fas , San
aice
ha do dhian - bhas ; Caillidh
6101
nach rabh mi dh ' fhear
aice
nan leaginn i . Man leiginn air
7101
Bha Conan a dh ' fhear
aice
' n lathir na bha stigh .
8101
bha mi riamh a dh ' fhear
aice
nach dug mi ' n ceann dhith
9102001
co math ' sa miann , Tha
aice
fear is iomadh ceud ; Tha mise
10102001
aon diubh ann an uisge na stiùrach
aice
. Ach an innis sibhse dhomh ciod
11102001
ise “ gu ' n robh dòchas
aice
nach b ' ann ; gur h
12102001
a saothair . O ' s ann
aice
' bhiodh an cuibhrionn An och ,
13102001
Mar a ' s mò a théid
aice
air so a dheanamh ' s ann
14102001
Dé ' n càirdeas a bh '
aice
ris ? 9 . Slat chaol ,
15102001
innseadh gu ' n robh bruidhinn mhòr
aice
air son lite , ' s gach
16102001
anns an Eilean Sgiathanach bha iomradh mòr
aice
air a ' Phrionnsa ' s air
17102001
' s gun tuilleadh a bhi
aice
. Is sàmhach an obair a '
18102001
a b ' fhearr a bh '
aice
, ' s thug e do '
19102001
' s gu ' m bheil gnothach
aice
ris . ” Dh - innis an
20102001
a sgiathaibh ' S tha ' srian
aice
' n a beul ; ' S
21102001
s iadsan na mortairean is miosa ta
aice
. Cha leag an stràic leò aideachadh
22102001
a ta ' deanamh suas na bliadhna
aice
- se . ' S i Bhenus
23102001
' n aill leatha gnothuch a bhi
aice
ri ni sa bith a tha truaillidh
24102001
earrann bheag do ' n taobh shoilleir
aice
, a ta sìor mheudachadh , gus
25102001
uair a chì sinn an taobh soilleir
aice
gu léir , agus an sin ,
26102001
cha ' n ' eil adhar [TD 309]
aice
, no neòil mu timchioll , mar
27102001
maireach . ” Tha sar fhios
aice
“ An rud anns an d '
28102001
dail theid dearmad ” is ma theid
aice
air toirt air neach dail a chur
29102001
gnothach gu ' m bheil a bhuaidh
aice
. Is i so a ' bhuidseach
30102002
is gu ' m bheil an là
aice
ni ' s lugha na leth an
31102002
air eagal ' s nach rachadh
aice
air i fhein a chruinneachadh a rithisd
32102002
thoirt oirre , far an robh duil
aice
ri cosnadh eigin fhaotainn chum i fein
33102002
' gabhail tlachd ann , nach robh
aice
an toiseach . Mu dheireadh dh '
34102002
fhuaigheil do no h - igheanaibh
aice
. Dh ' fhas iad suas '
35102002
a ' cumail a ' bhuth bhig
aice
mar a b ' abhaist , agus
36102002
e ' bhi , aon sgillinn ruadh
aice
an diugh , na ' n diultadh
37102002
' bagairt , na coig puinnd Shasunnach
aice
ann an seotal na ciste an aite
38102002
' S bidh laogh beag , geal
aice
. FREAGAIRTEAN do na Toimhseachain anns an
39102002
roimhe , ' s bha tri nigheanan
aice
, ' s is e n '
40102002
s is e n ' a bha
aice
airson am beathachadh , gàrradh cail .
41102002
a dhinneir - san a bhi
aice
reidh ' n uair a thilleadh e
42102002
bhord , ' s shuidh iad sios
aice
. Mu ' n d ' ith
43102002
Bhuail i an rud a bha
aice
' g a fhuaghal air an each
44102002
an dinneir , ' s shuidh iad
aice
. Thuirt esan rithe . “ An
45102002
a dhinneir , ' s shuidh iad
aice
. Ma ' n d ' ith
46102002
am bheil a ' leithid de ghradh
aice
. Tha an neul dorcha a bha
47102002
nach ' eil an cudthrom ceudna
aice
gu dol suas anns na speuraibh ,
48102002
tha neart na dluth - tharruing
aice
air a mhothuchadh gu soilleir . Tha
49102002
h - uile ni a bh '
aice
. Nochd am fear a bha air
50102002
sinn a chuideachd , nach robh fios
aice
an gnothuch air an d ' thainig
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 130
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb