Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="againn"%c]” returned 14,031 matches in 471 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 457.09 instances per million words) [0.877 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 281
1100
' N glan fhiuran so bh '
againn
, ' N taobh so fhlaitheas Mhic
2100
dh - òl sinn na bh '
againn
, ' S i chòir dol a
3100
A spùilleadh ' s gun bhlaths
againn
ann ; Caisteal Dhuinidh ' n deigh
4100
aithriseadh air chòir , Gach ceol bhiodh
againn
fhein ; Uiseag air gach lònan ,
5100
Mhic Ruairidh leis ? Bha bhriogais ud
againn
An am dol a chadal , '
6101
lan tuath , gum bitheadh an tigh
againn
cho lan a dh ' oigire '
7101
Aillbhe agus Ardan . 42 Bhiodh Aillbhe
againn
ri toirbheirt Is Ardan ri seilg sèanta
8101
. 42 No ' m bitheadh
againn
ar tri claidhean . Agus lon chuig
9101
mac Cuthail , An Righ bh '
againn
air na Fiannaibh ; Dh ' fhaodaodh
10101
Fionn amach , Neo bhiodh an teach
againn
fein . 44 ' Cuige cutha na
11101
Mac Cuthail , An righ bh '
againn
air na fiannaibh ; Dh ' fheudadh
12101
a mach , No bhitheadh an teach
againn
fein . 28 Cuignear a chogaibh na
13101
' m biodh tusa Chleirich cháich ,
Againn
air an traidh mu dheas ; Aig
14101
Bèirbhe ann Lochluin . 9 Bha sid
againn
seachd ceud fichead còta sròil , Ann
15101
' n làn armaibh , agus gun
againn
ach a mhain sgianan foluich oirnn (
16101
bho sin a mach , Tha cìs
againn
a fearaibh Lochluin . O . 38
17101
na Beirbh an Lochlain ; Bha sid
againn
seachd ceud fichead earra shroil An tigh
18101
air guallain a h - uile fear
againn
: fear a frithealadh do na h
19101
Iadsan fon lan armaibh , gun
againn
ach ar sgenan foluich . An righ
20101
iul ma ur coinneamh Mharbh gach fear
againn
diubh seisear , Sud mar reiceadh leinn
21101
an dlús . 21 Thuit nach fhagadh
againn
teach , No amhuinn no béinn no
22101
Verse 2 . 2 Chaidh dream
againn
do dh ' Albainn , Is dream
23101
air do mhiosair mheamnach , A bhiodh
againn
an Tigh - teamhra ; ' Nuair
24101
na buinne cas 13 Cha rachadh duine
againn
thairis Bha sinn sin gu brioghal beachdal
25101
glacag is nan ard . 3 Bha
againn
Aogh nan cornn buaghach , Mac Righ
26101
Ghleann - caothann , Bu bhinn bladhar
againn
ceol ; B ' iomad dea '
27101
gàrg dian ; Ge b ' e
againn
is treise làmh , Biodh aige an
28101
garg dian , ' S ge bi
againn
' s fearr lamh , ( al
29102001
' eil a chainnt no na sgriobhuidhean
againn
airidh air an cur a mach no
30102001
bliana ; ach o nach robh fios
againn
aig an am cia mar a rhachadh
31102001
gu cinnteach ged a bha iomadh trioblaid
againn
na lhorg , tha fior thoil -
32102001
lhorg , tha fior thoil - inntinn
againn
a bhi sealtuinn air ais air an
33102001
Ghailig , agus leis na ' bha
againn
ri dheanamh a cumail suas a phaipier
34102001
Tha a ' cheud chunntas firinneach
againn
mu Albainn agus a luchd - aiteachaidh
35102001
dhuilig iad feum dhaidh . Tha aobhar
againn
a bhi taingeil cuideachd , gun d
36102001
so moran feum ; agus tha dochas
againn
gun tig moran math na lhorg .
37102001
cho fad ' s a tha cunntas
againn
, ach ann an duthaich am breith
38102001
Samhraidh ach cha ' n eil cunntas
againn
fhathasd cia mar ' tha chuis a
39102001
” Tha moran de sgriobhuidhean taitneach
againn
air am faighinn , ach ' s
40102001
dearbh ma bha teagamh s am bith
againn
' s a cheud dol a -
41102001
Tha barantas ' us dearbh - bheachd
againn
gun robh bho aimsir fad air chùl
42102001
tha side bhriagha , thioram , sheasgair
againn
fhathasd an Canada , cha chuala sinn
43102001
mila anam . Ach tha cunntas cinnteach
againn
gu ' n deachaidh , mu cheud
44102001
moran fulaing nam measg . Tha cunntas
againn
gu ' m bheil an sluagh mar
45102001
iad , cha ' n eil teagamh
againn
nach tig an gnothaich mu ' n
46102001
thaobh ' s nach eil min eolas
againn
air a bhoirinneach uasal cheanalta so .
47102001
Bha mar ' n ceudna paipeir Gailig
againn
' n Tasmania ' s a bhliadhna
48102001
' fhaoidte gu ' m bi tuilleadh
againn
ri radh mu ' n chuis so
49102001
A reir a chunntais a tha
againn
mu ' n deimhinn , tha '
50102001
sinn moran de na bha air ullachadh
againn
air son an aireamh so , a
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 281
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb