Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="adhart"%c]” returned 3,442 matches in 343 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 112.13 instances per million words) [0.871 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 69
1101
' e Ardan a chaireadh m '
adhart
. 9 Ach suil g ' an
2101
tigh , Bha cuig cloidhean na cheann
adhart
. 5 Bha cuig miol - choin
3102001
mor . Chaidh na Romanaich air an
adhart
gu tuath a ' creach ' na
4102001
agus Iain Sandfield a faighinn air
adhart
? ” no “ Ciod an coltas
5102001
agus an duthaich a tighinn air an
adhart
, air an taobh so de '
6102001
gach malairt agus obair a dol air
adhart
da reir . Bha mar an ceudna
7102001
tha gach gnothach air a ghiùlan air
adhart
anns a ' Ghàilig . Tha na
8102001
agus a mathair ? Ghabh e air
adhart
gus an deachaidh e ás an t
9102001
Mu ' n deachaidh e fad air
adhart
, shuidh e air cloich ri taobh
10102001
an ceudna ; agus mar sin air
adhart
o mhios gu mios . Air an
11102001
cluais fhurachair ris na bha dol air
adhart
anns an t - seomar chuil ,
12102002
Bidh mi fos aig ceann -
adhart
do leabaidh fhuar , chaoil , Ach
13102002
sinn a nis air ar n -
adhart
gu ' bhi ' feuchainn ciamar ,
14102002
a thainig i air a h -
adhart
, chi iad , agus tuigidh iad
15102002
fa sgaoil , ruith e air '
adhart
, gun smuain gun umhail c '
16102002
Ghaidhealtachd ; ghabh e direach air '
adhart
, gus an d ' rainig e
17102002
' fhiosrachadh . Ruith e air '
adhart
far an robh Oscar ' n a
18102002
n a dheigh mu thuaiream mile air
adhart
. Air dhoibh a bhi mar so
19102002
mu ' n chu ghreas e air
adhart
gun suil a thoirt thar a ghuala
20102002
n ogha , agus mar sin air
adhart
; agus ' n uair is gniomh
21102002
dhuit sinn . Gabh air t '
adhart
— Cha chreid mi nach soirbhich an
22102002
dhuin e an leabhar . “ Air
adhart
, ma ' s e ur toil
23102002
” arsa Donncha , “ air
adhart
, agus cluinnemid ciod a thubhairt iad
24102002
laimh , agus a ' gabhail air
adhart
. Runaich Donncha nach deanadh se e
25102002
an doigh so thriall iad air an
adhart
gus an do rainig iad taobh tuath
26102002
socraich , agus chaidh e fein air
adhart
thun an tighe . Dh ' iarr
27102003
chudthromaich gu mi fhein a chur air
adhart
mar Chandidate no Fear - roghainn air
28102003
urrainn e an Uachdaranachd a chumail air
adhart
; agus mar so , ann an
29102003
air an ais ' s air an
adhart
; a mach an Dun - eideann
30102003
air an ais ' s air an
adhart
, gun tamh , gun stad ;
31102003
ullachaidh an leabhair sin a chur air
adhart
, tha mi ' g a sgriobhadh
32102003
carbadan air an ais agus air an
adhart
, saighdearan le ' n drumaichean tartarach
33102003
ionnus gun d ' thainig e air
adhart
thar moran d ' a chomhaoisibh ann
34102003
phaisdean boidheach a ' tighinn air an
adhart
, agus am Freasdal a shoirbheachadh leo
35102003
' aghart . ” Ghabh e air
adhart
gun an d ' ràinig e gus
36102003
a mhuimhe . Ghabh iad air an
adhart
, agus mar bha iad a '
37102005
an conaltradh so a ' dol air
adhart
eadar na càirdean ud , bha an
38102005
a ' dian - ruith air an
adhart
agus an gnuis a ' taisbeanadh comharan
39102005
( Application ) . Shnaig esan air
adhart
le ceum mall gun stad , '
40102006
ann a bhi ' cur air
adhart
leas a luchd - dùthcha , nach
41102006
ris ann a bhi ' cur air
adhart
leas coitchionn luchd - àiteachaidh Tìr nam
42102006
dheanamh , Ach lean air d '
adhart
. M . Chum sùgradh agus cridhealas
43102006
' linn ; mhèars iad air an
adhart
do dh Abaradhin , a ' ruagadh
44102006
as , ach ghabh e dìreach air
adhart
' an uchd a namhaid . '
45104
laghaich , ' Dol air '
adhart
' nä aonar , — Ag imeachd
46104
' Chuir an fhoill greis air
adhart
. G . NA CEAPAICHE . *
47104
làn cruadail ; “ Troidh air
adhart
” än dualchus , Anns gach cath
48104
air än aineol , ' Dol air
adhart
le ' n clàidhean , A thoirt
49108
leughadh ; ach gabh air d '
adhart
— cluinneamaid ciod an seòrs ' eòlais
50108
teachdaireachd ; ach gabh air d '
adhart
. LACH . — Tha iad ri
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 69
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb