Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="achlais"%c]” returned 569 matches in 213 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 18.54 instances per million words) [0.866 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 12
1100
n chòmhraig sgìth , ' N am
achlais
a ' cadal gu ' n cheilg
2100
&c . Nuair a ghlact ' san
achlais
ì , Beus bu taitnich chuna '
3100
' S leanabh te eile nam '
achlais
, Cha ' n eil rùm agad
4100
S bhiodh mo ghunna fo m '
achlais
, Cumail fasgadh o ' n driuchd
5100
Bhiodh mo ghunna fo m '
achlais
, Cumail fasgadh o ' n driuchd
6102001
dé bh ' aige ' n a
achlais
. Fhreagair Dòmhnull gu ' n romh
7102001
e botal a bha aige ' na
achlais
is ghearr e ' bhean chòir '
8102001
laimh , agus sgailean sioda fo '
achlais
, le uaireadair airgid air slabhruidh òir
9102002
dìleas , Fhuair iad ' n am
achlais
fhein thu , A ' s rinn
10102002
e an treasamh aon dhiubh fo '
achlais
fa chomhair ' fheuma air a thurus
11102002
cuairt leis a ' Bhiobul fo '
achlais
, ag iarraidh air gach neach a
12102002
ullamh chuir e ' ultach fo '
achlais
, thainig e gu taobh na leapa
13102003
thu ' n ailm á d '
achlais
fhéin . Cùm mion - chùnntas air
14102003
oirre , agus sparrar ' n a
achlais
i g ' a toirt gu solus
15102003
balach a thug foid moine fo '
achlais
do ' n sgoil an diugh nach
16102003
caorach ; ag armadh gach acfhuinn ,
achlais
, udalain , agus feadain le h
17102003
chaidilinn , ' S i ' m
achlais
, air an luachair . Mo chaileag
18102003
oir a mach as a phocaid -
achlais
agus ' g a chumail suas ann
19102004
a bhitheas an fhailm ' s an
achlais
' s am beil i , de
20102004
Umbrella rìomhach ud a tha fo '
achlais
— agus a ' chasag odhar a
21102004
' g a chur ' n a
achlais
. [TD 45] Dh ' fhalbh e mar
22102004
s an coileach aige ' n a
achlais
, gus an d ' ràinig e
23102004
' agad an sin fo d '
achlais
? Tha , ars ' Iain ,
24102004
bruthadh air a ' choileach fo '
achlais
, agus leig an coileach neo -
25102004
leis á Cinntàile mulchag chàise fo '
achlais
. Bha fhios aige gu ' n
26102004
mhulchaig a bh ' aige fo '
achlais
. Dh ' fhaighnich Mac - Coinnich
27102004
chuirp , chàirich e ' n a
achlais
iad , a ' cur roimhe feuchainn
28102004
cuid oidhche dha ged bhiodh ceann fo
achlais
; ” “ Fialachd do ' n
29102006
e air gunna a bha fo '
achlais
gu losgadh air a ' cheannaich .
30102006
ùrlar ' s a phìob na '
achlais
, ' s e ' s a
31102006
thà . Na cluanagan uaine , An
achlais
nam fuar - bheann ' Cur cagair
32104
fiosachd , ' Gä chlisgeadh fo '
achlais
; Léum e suas air iteig ,
33104
Ged robh ' mhaighdean fo d '
achlais
, ' Siubhal ghlac agus ghleann ;
34104
bheir , &c . An ailm fo
achlais
an t - suinn , Air an
35104
teann bharantas sgrìbht ' , Ann an
achlais
maoir - rìgh , ' Chumas mise
36106
e ' n toll na h -
achlais
, far nach robh ' n còta
37106
neipicin , a thug e leis fo
achlais
gus an d ' ràinig iad bad
38108
' fhòid - mòine fo m '
achlais
a ' dol do ' n sgoil
39108
balach a thug fòid mòine fo '
achlais
do ' n sgoil an diugh nach
40108
nach earbadh am falmadair fo ' n
achlais
ghràinde ri latha gaillinn . CUAIR .
41108
agus fear no dithis eile fo '
achlais
. EACH . — Nach laghach ,
42108
fhairge stigh air an taobh leis mu
achlais
tobhta a ' chroinn . “ Tàirngibh
43108
caorach ; ag armadh gach acfhuinn ,
achlais
, udalain , agus feadain le h
44108
a bh ' aige ' n a
achlais
) , “ Coileach dubh aig am
45110
dealbhach , tartarach . Thig bho t
achlais
paidhir dhag ' Nach diultadh srad '
46112002
bheag aice ' n a h -
achlais
, ' g a giùlan a dh
47112004
am parsal a thoirt á m '
achlais
, agus a ràdh , “ So
48115
' N uair ghlac thu i ad
achlais
chlì , Bu mhiann le Rìgh bhi
4911
le Bìoball mòr na sgoil aige fo
achlais
. Bidh e a ' cur aghaidh
50121
Mhaol a ' giùlan leine fo gach
achlais
, agus cha leigeadh e le duine
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 12
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb