Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="achlais"%c]” returned 569 matches in 213 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 18.54 instances per million words) [1.293 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 12
1100 n chòmhraig sgìth , ' N am achlais a ' cadal gu ' n cheilg
2100 &c . Nuair a ghlact ' san achlais ì , Beus bu taitnich chuna '
3100 ' S leanabh te eile nam ' achlais , Cha ' n eil rùm agad
4100 S bhiodh mo ghunna fo m ' achlais , Cumail fasgadh o ' n driuchd
5100 Bhiodh mo ghunna fo m ' achlais , Cumail fasgadh o ' n driuchd
6102001 dé bh ' aige ' n a achlais . Fhreagair Dòmhnull gu ' n romh
7102001 e botal a bha aige ' na achlais is ghearr e ' bhean chòir '
8102001 laimh , agus sgailean sioda fo ' achlais , le uaireadair airgid air slabhruidh òir
9102002 dìleas , Fhuair iad ' n am achlais fhein thu , A ' s rinn
10102002 e an treasamh aon dhiubh fo ' achlais fa chomhair ' fheuma air a thurus
11102002 cuairt leis a ' Bhiobul fo ' achlais , ag iarraidh air gach neach a
12102002 ullamh chuir e ' ultach fo ' achlais , thainig e gu taobh na leapa
13102003 thu ' n ailm á d ' achlais fhéin . Cùm mion - chùnntas air
14102003 oirre , agus sparrar ' n a achlais i g ' a toirt gu solus
15102003 balach a thug foid moine fo ' achlais do ' n sgoil an diugh nach
16102003 caorach ; ag armadh gach acfhuinn , achlais , udalain , agus feadain le h
17102003 chaidilinn , ' S i ' m achlais , air an luachair . Mo chaileag
18102003 oir a mach as a phocaid - achlais agus ' g a chumail suas ann
19102004 a bhitheas an fhailm ' s an achlais ' s am beil i , de
20102004 Umbrella rìomhach ud a tha fo ' achlais — agus a ' chasag odhar a
21102004 ' g a chur ' n a achlais . [TD 45] Dh ' fhalbh e mar
22102004 s an coileach aige ' n a achlais , gus an d ' ràinig e
23102004 ' agad an sin fo d ' achlais ? Tha , ars ' Iain ,
24102004 bruthadh air a ' choileach fo ' achlais , agus leig an coileach neo -
25102004 leis á Cinntàile mulchag chàise fo ' achlais . Bha fhios aige gu ' n
26102004 mhulchaig a bh ' aige fo ' achlais . Dh ' fhaighnich Mac - Coinnich
27102004 chuirp , chàirich e ' n a achlais iad , a ' cur roimhe feuchainn
28102004 cuid oidhche dha ged bhiodh ceann fo achlais ; ” “ Fialachd do ' n
29102006 e air gunna a bha fo ' achlais gu losgadh air a ' cheannaich .
30102006 ùrlar ' s a phìob na ' achlais , ' s e ' s a
31102006 thà . Na cluanagan uaine , An achlais nam fuar - bheann ' Cur cagair
32104 fiosachd , ' Gä chlisgeadh fo ' achlais ; Léum e suas air iteig ,
33104 Ged robh ' mhaighdean fo d ' achlais , ' Siubhal ghlac agus ghleann ;
34104 bheir , &c . An ailm fo achlais an t - suinn , Air an
35104 teann bharantas sgrìbht ' , Ann an achlais maoir - rìgh , ' Chumas mise
36106 e ' n toll na h - achlais , far nach robh ' n còta
37106 neipicin , a thug e leis fo achlais gus an d ' ràinig iad bad
38108 ' fhòid - mòine fo m ' achlais a ' dol do ' n sgoil
39108 balach a thug fòid mòine fo ' achlais do ' n sgoil an diugh nach
40108 nach earbadh am falmadair fo ' n achlais ghràinde ri latha gaillinn . CUAIR .
41108 agus fear no dithis eile fo ' achlais . EACH . — Nach laghach ,
42108 fhairge stigh air an taobh leis mu achlais tobhta a ' chroinn . “ Tàirngibh
43108 caorach ; ag armadh gach acfhuinn , achlais , udalain , agus feadain le h
44108 a bh ' aige ' n a achlais ) , “ Coileach dubh aig am
45110 dealbhach , tartarach . Thig bho t achlais paidhir dhag ' Nach diultadh srad '
46112002 bheag aice ' n a h - achlais , ' g a giùlan a dh
47112004 am parsal a thoirt á m ' achlais , agus a ràdh , “ So
48115 ' N uair ghlac thu i ad achlais chlì , Bu mhiann le Rìgh bhi
4911 le Bìoball mòr na sgoil aige fo achlais . Bidh e a ' cur aghaidh
50121 Mhaol a ' giùlan leine fo gach achlais , agus cha leigeadh e le duine
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 12
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb