Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="achd"%c]” returned 1,262 matches in 218 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 41.11 instances per million words) [0.868 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 26
1100
sa mnàigh , Gur e geamn '
achd
a beusan , ' S i gun
2101
A thog an righ ' s gur
achd
- throm . Gu cìs Eirinn a
3102001
faic thu ' n traigh an eal
achd
ann . Horo Iain , &c .
4102001
air sgaoileadh , ' n deigh iomadh
achd
cudthromach a dheanamh , a ' measg
5102001
am focal buaidh A dh ' aindeoin
achd
an te ' id a luaidh A
6102001
chruth a bu chòir a dh '
Achd
Pàrlamaid air son fóghluim rìoghachdail a ghabhail
7102001
sinn a radh , a réir an
achd
ùr so , gum feum sgoil a
8102001
an àm ud ; eadhon , “
Achd
Lagh nam Bochd ” — lagh nach
9102001
Connell gu ' n robh e gu
achd
Parlamaid a thoirt a staigh air son
10102001
no dhaindeoin air a mhor shluagh le
Achd
Pàrlamaid , ach rachadh e le '
11102002
na sgoilean a riaghladh fo ' n
achd
ur a thainig a mach an uiridh
12102002
gu ' m bi an t -
achd
, fo stiuradh nan comhlan so ,
13102002
h - amannan ud . Air an
achd
chiadna chan bheil e gabhail agam gun
14102002
m b ' ann cumh - [TD 207]
achd
dorcha , dubhach a ' riaghladh na
15102002
leo ; ach cha rachadh Donncha air
achd
sam bith d ' a leabaidh as
16102002
Ochdamh a ' bacadh na gad '
achd
do dhaoin ' , ' S an
17102002
Bu choir dhuitse , air gach
achd
, a bhi caomhail , urramach agus
18102003
agus a ' co - chumadh gach
Achd
a thigeadh fa chomhair na h -
19102003
ach nach ' eil a nis
Achd
ur Parlamaid againn a chum na neoil
20102004
' s an tìr a réir an
Achd
Phàrlamaid a thugadh a stigh o cheann
21102004
seana Ghaidheil ann an aithneachadh cloinne air
achd
na dream a chaidh romhpa ; am
22102005
Albann , agus a rinneadh le
Achd
Parlamaid ' s a bhliadhna 1858 ,
23102005
gu làidir air taobh na h -
Achd
a shaor luchd - teagaisg Oilthighean na
24102005
agus maille ris gach seòrs '
achd
us reachd a chuir e a mach
25102006
so dho ghabháil chugad gu diomháoin ,
achd
amhuil thiodhlacadh tig o Dhia do chum
26102006
húidh , nior chuireamar éunfhocal ris ,
achd
amhàin a gcás chéille iomláine na gaodheilge
27102006
na Parlamaid . Agus is a cheud
achd
a bha mhiann air a thoirt fa
28102006
gu ' n deanadh an t -
achd
so feum mòr do ' n dùthaich
29102006
Goirid an deigh bliadhna Thearlaich , thainig
Achd
Parlamaid a mach a ' toirmeasg an
30102006
abradh moran ged rachadh an t -
Achd
ceudna urachadh . Ach tha e farasta
31102006
m bu droch phaigheadh airson an dilseachd
Achd
a bha ' n a thamailt agus
32102006
uine a bha an t -
Achd
mi - fhortunach so ' n a
33102006
) do chum aghlóiresin . 3 .
Achd
créd is árd mhaith no is sonnas
34102006
onoir dhlestannach fén dó . 7 .
Achd
créd is modh onorvighthe go hiomchubhaidh dho
35102006
mhaithís . DOMHNACH II . 8 .
Achd
do chum résunaigh , agus iomfhosglaide na
36102006
Ni leugfuithear leat diobh a dhuine .
Achd
brot líne don chruinde Cé . 9
37102006
amhlaidh mar ata runn aguinn .
Achd
deagla gu gcuirfar an tsaothair bhegsa ann
38102006
Duneideann . [TD 272] leabharsa . 5 .
Achd
fos tuig gur bfeda ar uairaibh focail
39102006
na bfhaid no thigeadh dhi bith .
Achd
chum gu deanadh tu so aithniughadh ,
40102006
mar gu nabradh tu Samhluadh .
Achd
ar uairaibh eile rinn sinn cuid don
41102006
ata cuid ar fhagail a muigh ,
achd
fedfuidh tu sin aithniughadh ar fuaim na
42102006
nach togair suidh gu brath 2 .
Achd
gabhail toil do naomhreachd De ga smuaintiug
43102006
hamhluidh sin ata Na daoine peacach :
achd
mar mholl , dol leis a ghaoi
44102006
slighe ghloin na mbfirenadh ar fad :
Achd
slighe fhiar na mbpeacach bao , dimhiltar
45102006
fochaid fós nach suigh . 2 .
Achd
a nlagh Dé da bfuil a thlachd
46102006
sin ' ta luchd an uilc ,
achd
mar an moll atáid , Do fhuaduightear
47102006
slighe ghloin na mfrénidh a mfeast :
Achd
fiar sligh luchd na haingidheachd dimhiltar í
48102006
dòite , Làn de ogl '
achd
; Dh ' fhàs i tonn -
49104
a riarachadh nam bonnag . Leis an
achd
a th ' anns an dùïch ,
50105
' Sa cheannaich dhuinn sìorr '
achd
do ghlòir . Bu chomhairleach glic thu
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 26
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb