Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="achadh"%c]” returned 672 matches in 202 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 21.89 instances per million words) [2.446 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 14
1101 agus thog iad a mach ri achadh gan ainm Lurg Iarinn . Thubhairt Oisin
2102001 Chaidh mòran spréidhe ' thional air Achadh - bad - a ' - chruiteir
3102001 chéile ' bh ' air an achadh , ' s théirinn i , ach
4102001 fhàg mi mo Chailean ' s an Achadh fo ' n ùir . Tha t
5102001 n ' eil luibh ann an achadh , no ' machair , no '
6102001 corran a ' bhuanaiche an t - achadh le sguabaibh . Fhad ' sa bhios
7102002 dòigh so a leanas . Faigheadh e achadh còmhnard , na loch uisge air a
8102002 chuala Gille - Moire bha ' n Achadh - a ' - mhadaidh ' s
9102002 mhadaidh ' s e dol seachad air Achadh - na - croise — Chan bheil
10102002 buileach . Air magh ' s air achadh cha ' n ' eil coslas pailteis
11102002 breaca A chunnaic iad air feadh nan achadh . ' S cuid eil ' air
12102003 mhuilinn , air an sail , agus Achadh - na - sion agus Monar air
13102003 gu bhi aig Mac Dhònuill Duibh an Achadh - na - carra , ' s
14102003 nan sorchan i . A ' ruigsinn Achadh - na - carra , ciod a
15102003 ceo deathaich baile Pheairt , agus iomadh achadh ruadh fo bharr tarbhach . Aig iochdar
16102003 a ' s aodann cas , Gach achadh , ' s raon , a '
17102003 suil socrachadh ach a h - uile achadh , a ' s craobh , a
18102003 bha sinn seachad orra . Chunnaic mi achadh air an robh moran mhulan a '
19102004 gu ' m beil clach ann an Achadh - nan - gart , an Gleann
20102004 ' m faighear an deal - [TD 163] achadh o ' n a tha Eachdraidh againn
21102004 fhoghair a ' dol do ' n achadh bhuana le sac bidh thun an tuathanaich
22102004 Choinnich an dà armailt ann an achadh faisg air Gibraltar . Rinn Alphonso Morair
23102004 s a ' chuan . Bha gach achadh fo thróm bhàrr Gu torrach , làn
24102004 buinn . Thàinig air dol seachad air achadh - buana ' s thugar na buanaichean
25102005 agus thog iad a mach ri achadh gan ainm Lurg Iarinn . Thubhairt Oisian
26102005 No sguab choirc ' , Air achadh foghair ; No sop seann - todhair
27102005 Fost aon là a mach ann an achadh anns an robh lòd feòir . “
28102005 ag obair a mach ' s an achadh , dh ' fhàg iad caileag òg
29102005 ' s nan con ; ' S Achadh - trìochadain nam beann , A '
30102006 agus bho sin tarsainn an t - achadh a dh - ionnsuidh an loch .
31102006 fhac mi Dòmhnull Mòr , ann an Achadh - nam - bat , o cheann
32104 far ' m bu chòir dha . Achadh - Uainidh odhar , Baile - Ruairidh
33104 Daingeann nam preas , ' us Achadh - luachrach , ' S Muin -
34104 shrath . Coille leamhain ' an Achadh a ' Mhadaidh , Raineach fhada '
35104 s a ' chuan . Bha gach achadh fo thróm bhàrr , Ga torrach ,
36104 ' bhi ' fanachd Ann an Achadh - na - Carra — An taigh
37104 ciad thrì o Raonull Dòmhnullach am an Achadh - nan - Comhaichean ; agus an
38106 ghnàthaidhean air am frithealadh ' s an achadh fhosgailte . Ach bhiodh àitean sonruicht '
39106 da ' s an àm anns an achadh fhosgailt , ach dhruid ' s iad
40106 Albannaich nan luidhe marbh air an achadh , ' s nam measg sin Sìr
41106 bheag féin ' an òrdugh ' an achadh dlù do ' n bhaile sin ,
42106 as a ' chaisteal do ' n achadh fhosgailt ' a chogadh ri Brus .
43106 ' a choinneachadh tuilleadh ' s an achadh fhosgailte , gus am faigheadh iad àireamh
44106 Sasunnaich a choinneachadh e ' s an achadh fhosgailte . Ghabh e null thar amhainn
45106 Choinnich an dà armailt ann an achadh faisg air Gibraltar . Rinn Alphonso Morair
46106 an t - arm an t - achadh fosgailt ' a ' ghabhail , chaidh
47106 air ceann a chuid daoine , gu achadh a bha dlù air Caisteal Inbherlòchaidh ,
48106 Chuir Monc a mach fiadh - [TD 298] achadh do na daoinibh a dh ' fhuadaich
49106 Luidh mòran diubh sìos air an achadh , air toirt thairis le sgìos '
50108 sùil socrachadh ach a h - uile achadh , ' us craobh , ' us
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 14
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb