Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="acfhainn"%c]” returned 36 matches in 17 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 1.17 instances per million words) [1.929 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 36      Page 1 / 1
111 Horrocks , bho chùl na h - acfhainn - dìon , muigeach , a '
2177 gu h - éibhinn Nuair leumadh an acfhainn deiridh ! ” 48 Ach seo mar
3177 Làmh a dhèanamh na h - acfhainn ' s a thoirt dachaigh na spréidhe
4177 ' fhaothaicheas air crann ' s air acfhainn , Bheir dhaibh fuasgladh , 60 [TD 205]
5177 fhir , Sìor chuideachadh leis an acfhainn Mar a dh ' fhaodas Mura fàilnich
6177 fhailbheag . Cheartaich iad gach ball den acfhainn Ealamh dòigheil , ' S shuidh gach
7177 S greis air chùl nam ball - acfhainn . Se mo cheist an capall grinn
8177 phràbar On as lìonmhor gaisgeach le sàr acfhainn Théid gu feachd na tràghad : Mar
9177 S balg a ' cheàird le chuid acfhainn ' Na phoca saic ort gu teann
10185 ' s a laigh air m ' acfhainn mall ; on dh ' imich uam
11185 v . n . , 719 acfhainn , 124 acfhainneach , 299 àd (
12210 deas le cuid ràmh is sheòl is acfhainn . An camhanaich na maidne thionndaidh gach
13210 shluig e leis i eadar bheart is acfhainn is dhaoine . “ Is fuar tuineachas
14257 ) — asgair [TD 8] apparatus — acfhainn appearance — sealladh appendix ( biology )
15257 ealain art - writing materials — acfhainn ealain , sgrìobhaidh art ( commercial )
16257 shore ) — làthach cleaning plant — acfhainn - glanaidh clear ( adj . .
17257 cuir an co - chòrdachd harness — acfhainn hat , the brim of — bile
18257 ) — mèinn mine head gear — acfhainn beul mèinne miner — mèinnear mineral (
19257 tonsil — tonsail tools - apparatus — acfhainn tools - chisel — geilb tools -
2025 ' Albainn a dheargar ar n - acfhainn . 56 [ Beurla ] [TD 77] An
2125 caladh , gan cheannuidhe , uidheam is acfhainn , gan cheannuidhe , fo uidheam '
2225 cheannuidhe , fo uidheam ' s fo acfhainn gan cheannuidhe , ar uidhe aigein .
2328 dol a leigeil dhiom na h - acfhainn anns an Og - mhìos , 1978
24317 cliathaich . Dh ' fhuasgail e an acfhainn is las e siogarait . Bha an
25317 tè a bha ri thaobh gun an acfhainn fhuasgladh fhathast . Nuair a sheall e
26317 coinneamh , is b ' fheudar an acfhainn a cheangal . Bha an cromadh sìos
273 ach thug cumhachd beag ann an acfhainn buaidh air cumhachd mór a bha sgaoilte
283 t - sùiste , ' S tha acfhainn nan steud ann , bann - bràghad
29400006 iarann an Eilean Ratharsaidh , Leis gach acfhainn ùir a tha ' nan tairgse an
30400007 agus gach àirneis is uigheam is acfhainn innleachdach a bhios ' na broinn ,
31400133 bàta - teasairginn le a h - acfhainn ceart , agus àite fhèin air a
32400147 luis Ointment Ol - ungaidh , Acfhainn One - eyed Air leth - shùil
33400156 anmoich chaidh ceudan solais bheaga chrochadh air acfhainn nan cruinn . Thàinig a ' mhaighdean
34400177 gach ball - àirneis agus ball - acfhainn a bha ann , ach cha robh
35400178 e a ' chairt ' s an acfhainn ' na chois . Cha bu lèir
3650 Le criuth ' ' s le acfhainn air bòrd , Le d ' innleachdan
NoFilenameSolution 1 to 36      Page 1 / 1
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb